Nepilnamečių teisės teismo procesuose

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

1. Vaiko veiksnumas

Liuksemburge visose teisės srityse minimalus amžius, nuo kurio ieškovas gali savarankiškai iškelti bylą teisme, yra 18 metų. Išimtis taikoma emancipuotiems vaikams, kurie gali pateikti skundą savo vardu.

Liuksemburge vaikų, kuriems nėra suėjęs amžius, nuo kurio taikoma baudžiamoji atsakomybė (Liuksemburge tai yra 18 metų), padarytas nusikalstamas veikas nagrinėja specializuota teismų sistema. Tai reiškia, kad jaunesnis negu 18 metų amžiaus vaikas pagal Liuksemburgo teisę „nusikaltimų“ nepadaro; jis atlieka „veiksmus, kvalifikuojamus kaip nusikaltimas“, už kuriuos specializuotą jurisdikciją turintis Nepilnamečių bylų teismas (Tribunal de la jeunesse) privalo taikyti apsaugos, globos ir (arba) mokomąsias priemones.

2. Galimybė dalyvauti pritaikytame procese

Išskyrus tam tikras šeimos ir vaiko apsaugos bylas, civilinės teisės bylos nagrinėjamos civilinių bylų teismuose. Administracinės teisenos srityje specialių šeimos bylų ir nepilnamečių bylų teismų nėra. Administraciniai teismai peržiūri tik sprendimus dėl prieglobsčio ir migracijos.

  • Nepilnamečių bylų teismas turi specialią jurisdikciją nagrinėti vaikų įtariamųjų ir nusikaltėlių bylas ir skirti apsaugos priemones vaikams, kuriems reikia pagalbos ir apsaugos. Nepilnamečių bylų teismas taiko mokomąsias ir apsaugos priemones. Vaikai įtariamieji / nusikaltėliai laikomi ne nusikaltėliais, o vaikais, kuriems reikia apsaugos ir pagalbos. Atitinkamai vaikams baudžiamoji teisė netaikoma.
  • Visus klausimus, turinčius poveikį vaikams ir šeimoms, sprendžia prokuratūros Jaunimo apsaugos skyrius. Kai teismo procese dalyvauja vaikai nukentėjusieji, prokurorai glaudžiai bendradarbiauja su teisminės policijos Jaunimo apsaugos skyriumi.
  • Liuksemburge Nepilnamečių bylų teismas yra specializuotas teismas, kompetentingas nagrinėti vaikų apsaugos bylas. Nepilnamečių bylų teismuose veikia specializuoti teisėjai, atsakingi už jaunimo apsaugos teisės aktų įgyvendinimą. Šeimos bylų teisėjams suteikta jurisdikcija tėvų valdžios klausimais. Jie taip pat prižiūri teisinių atstovų arba globėjų darbą. Atlikdami šią funkciją, šeimos bylų teisėjai gali paprašyti vaiko teisinių atstovų, globėjų ir paties vaiko pateikti paaiškinimus.

3. Teisinės ir politikos priemonės, skirtos paspartinti su vaikais susijusių bylų nagrinėjimą

Nėra specialių nuostatų, kuriomis būtų užtikrinama, kad civilinis teismo procesas, kuriame dalyvauja vaikai, vyktų paspartintai. Taikomos bendrosios procedūrinių terminų reglamentavimo normos (suaugusiesiems taikomos normos). Šios normos skiriasi priklausomai nuo bylą nagrinėjančio teismo.

4. Specialiai vaikams skirti paramos mechanizmai bei procedūros ir vaiko interesai

Ši tarnyba gali suteikti vaikui paramą įgyvendinant teisių gynimo priemones. Vaikui taip pat gali padėti advokatas.

  • Taikytinuose teisės aktuose nėra apibrėžta termino „interesai“ reikšmė.

Vaiko interesų vertinimas priklauso teisėjų kompetencijai. Teisėjai, vertindami vaiko interesus, gali atsižvelgti į keletą veiksnių, pavyzdžiui, į vaiko gerovę, socialinius veiksnius ir kt. Nepaisant galiojančio teisinio reikalavimo, teismas, apibrėždamas vaiko interesus, gali atsižvelgti į vaiko požiūrį. Vaikas gali išreikšti savo požiūrį apklausiamas civilinėse bylose, pavyzdžiui, dėl tėvų valdžios.

Visi teismai laikosi tarptautinių teisės aktų, pvz., Europos konvencijos dėl vaiko teisių įgyvendinimo, ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos.

5. Sprendimų vykdymo kontrolė procesuose, susijusiuose su vaikais

Vaikai negali savarankiškai prašyti įvykdyti teismo sprendimo. Jų vardu šią teisę įgyvendina jų teisinis atstovas.

Kai vaiko atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas, sprendimo vykdymas turi būti nukreipiamas į vaiko turtą. Vaikams atsakovams, nevykdantiems iš teismo sprendimo kylančių įpareigojimų, negali būti skiriama prievartos priemonė sulaikymas.

Vaikų apsaugos bylose advokato atstovaujamas vaikas gali savarankiškai prašyti įvykdyti teismo sprendimą.

6. Galimybė naudotis teisių gynimo priemonėmis

Vaikui, norinčiam pateikti bendrosios kompetencijos teismui skundą, teisinį apeliacinį skundą arba prašymą atlikti teisminę peržiūrą, turi atstovauti jo teisinis atstovas. Išimtis taikoma emancipuotiems vaikams, kurie patys gali pateikti skundą.

Kadangi vaiko teisinis atstovas atstovauja vaikui ir veikia jo vardu, jis gali pateikti pareiškimus ar apeliacinius skundus be vaiko sutikimo. Jeigu kyla tėvų ir vaiko interesų konfliktas, teismas gali skirti ad hoc administratorių.

Vaikas, padedant advokatui, taip pat gali apskųsti Nepilnamečių bylų teismo priimtus sprendimus.

7. Už paramą vaikui atsakingos agentūros:

8. Įvaikinimas

Liuksemburge įvaikinti gali visi Liuksemburgo gyventojai, nepriklausomai nuo to, ar jie yra piliečiai, taip pat gyventojo statuso neturintys asmenys, norintys įvaikinti Liuksemburge gyvenantį asmenį.

Įvaikinimo reikalavimai reglamentuojami pagal įvaikintojo (-ų) nacionalinę teisę.

Jeigu įvaikina du sutuoktiniai, kurių pilietybė yra nevienoda arba kurie yra asmenys be pilietybės, taikoma jų bendros įprastinės gyvenamosios vietos prašymo pateikimo metu teisė.

Įvaikiams taikomi jų kilmės šalies teisės aktai, nebent planuojamu įvaikinimu jiems būtų suteikta įvaikintojo pilietybė. Jeigu kyla jurisdikcijos normų kolizija, taikoma šalies, kurioje teisiškai sudaromas įvaikinimo aktas, teisė.

Bet kuris asmuo, pageidaujantis įvaikinti vaiką, pirmiausia turi kreiptis į Nacionalinio švietimo, vaikų ir jaunimo ministeriją ((Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse – MENJE) ir pateikti įvaikinimo prašymą. Prieš atliekant pareiškėjų tinkamumo įvaikinti įvertinimą, išklausomas „pasirengimo įvaikinti kursas“.

Įvaikinimo tarnyba (Maison de l'Adoption) yra įvaikinimu suinteresuotiems asmenims (būsimiems įvaikintojams, įvaikiams, įvaikintojų šeimoms, įvaikinimo specialistams) skirta konsultavimo tarnyba.

Teikdama asmenines konsultacijas, ji teikia paramą per įvaikinimo procedūrą ir jai pasibaigus.

Liuksemburge įvaikinimo procedūrą sudaro įvairūs etapai.

Nuoroda į teisės aktus

Vaikui palanki teisena Liuksemburge (anglų ir prancūzų kalbomis)  PDF (989 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 10/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.