Nepilnamečių teisės teismo procesuose

Malta

Turinį pateikė
Malta

Esama įvairių apibrėžčių, kas Maltos teisinėje sistemoje pagal teisės aktus laikoma „vaiku“ (vaiko veiksnumas).

1. Vaiko veiksnumas

Maltoje minimalus amžius, nuo kurio taikoma baudžiamoji atsakomybė, yra 14 metų. Visose bylose minimalus amžius, nuo kurio ieškovas gali savarankiškai iškelti bylą teisme, yra 18 metų.

2. Galimybė dalyvauti pritaikytame procese

Specializuotas teismas, nagrinėjantis baudžiamąsias nepilnamečių nusikaltėlių bylas, yra nepilnamečių bylų teismas. Vaikai nukentėjusieji apklausiami vaizdo perdavimo būdu. Civilinis procesas Jaunesni negu 18 metų amžiaus nepilnamečiai šalimi teismo procese gali būti tik atstovaujami vieno iš tėvų, mokytojo, rūpintojo ar globėjo. Tačiau gyvenimo skyrium patvirtinimo arba santuokos nutraukimo bylose teismas visada atsižvelgia į vaiko interesus. Su vaikais susiję administraciniai teismo procesai yra šie: vaiko apsauga, įvaikinimas, globa šeimoje, nelydimi prieglobsčio prašytojai ir prieglobsčio procese dalyvaujantys vaikai.

3. Teisinės ir politikos priemonės, skirtos išvengti nepagrįsto delsimo nagrinėjant su vaikais susijusias bylas

Taikomos teisinės ir politikos priemonės, skirtos išvengti nepagrįsto delsimo nagrinėjant su vaikais susijusias bylas, skiriasi pagal aplinkybes: baudžiamosiose bylose: vaikas nukentėjusysis ir vaikas nusikaltėlis; civilinėse bylose: šeimos bylose atsižvelgiama į vaiko interesus; administracinės bylos, kuriose dalyvauja nepilnamečiai, kai skiriama globa, nagrinėjamos nepilnamečių bylų teisme – specializuotame teisme.

4. Specialiai vaikams skirti paramos mechanizmai bei procedūros ir vaiko interesai

Maltos teisėje nėra visa apimančios normos, kurioje būtų nurodytos sąlygos, kuriomis pažeidžiamas vaikas turi būti išklausomas per visus galimus baudžiamuosius ir administracinius procesus. Galioja įstatymai, kuriais reglamentuojamas įvairus statusas ir procedūros, kurias pagal Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnį taiko teisminės ir pusiau teisminės įstaigos, vykdančios atitinkamą administracinį ir baudžiamąjį procesą. Maltoje bet kuris vaikas gali būti liudytoju; tačiau teismas privalo būti įsitikinęs, kad vaikas liudytojas supranta, jog duoti klaidingus parodymus yra blogai.

5. Sprendimų vykdymo kontrolė procesuose, susijusiuose su vaikais

Sprendimų kontrolė ir vykdymas su vaikais susijusiuose procesuose priklauso nuo bylos rūšies, pagal Maltos teisę skiriami tokie baudžiamosios teisės atvejai: bausmės skyrimas, globos skyrimas, nutartys dėl probacijos ir lygtinis paleidimas. Civiliniame procese su vaikais, kaip ieškovais ar atsakovais, susiję sprendimai vykdomi taip pat kaip ir su suaugusiais ieškovais ar atsakovais susiję sprendimai. Pagal Maltos teisę administraciniame procese vaikai šalimi teismo procese gali būti tik tuo atveju, jeigu jiems atstovauja vienas iš tėvų, kuriam priklauso tėvų valdžia, arba, jeigu tokio tėvo (motinos) nėra – mokytojas arba rūpintojas. Vaiko apsaugos bylas gali iškelti Agenzija Appogg teisės departamentas arba privatus advokatas.

6. Galimybė naudotis teisių gynimo priemonėmis

Pagal Maltos teisę baudžiamajame procese vaikai nukentėjusieji neturi specialių teisių, šios teisės kyla iš paties įstatymo ir taikomos visiems nukentėjusiesiems, ar tai būtų vaikas, ar suaugusysis. Civiliniame / administraciniame procese vaikas bet kurį skundą, teisinį apeliacinį skundą gali pateikti ar teisminės peržiūros mechanizmu gali pasinaudoti per vieną iš savo tėvų, mokytoją, rūpintoją arba globėją. Šeimos bylų teisme ginčo tvarka nagrinėjamose bylose tarp tėvų teisių turėtojų gali būti paskirtas vaiko advokatas atstovauti vaiko interesams.

7. Įvaikinimas

Maltoje įvaikinimo procedūrą sudaro įvairūs etapai.

Vaikui palanki teisena Maltoje  PDF (366 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 31/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.