Nepilngadīgo tiesības tiesas procesā

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

1. Bērna tiesībspēja un rīcībspēja

Kiprā minimālais vecums, no kura iestājas kriminālatbildība, ir 14 gadi. Visās lietās minimālais vecums, kuru sasniedzot, prasītājs var patstāvīgi celt prasību tiesā, ir 18 gadi.

2. Pielāgota tiesas procesa pieejamība

2.1. Krimināllietās

Bērnam parasti nav tiesībspējas un rīcībspējas, lai celtu prasību, tāpēc viņš to var izdarīt tikai ar savu vecāku/aizbildņa starpniecību.

Attiecībā uz tiesām — krimināllietas, kurās cietušais ir bērns, patlaban iztiesā parastās krimināltiesas. Tomēr pastāv īpaši likumi ar speciāliem noteikumiem to cietušo/liecinieku aizsardzībai, kas ir bērni.

2.2. Civillietās

Nav specializētu iestāžu, kuru darbs saistīts ar bērniem civilprocesos.

2.3. Administratīvajās lietās

Darba, labklājības un sociālās apdrošināšanas lietu ministrijas sociālās labklājības dienesti sniedz pakalpojumus bērnu aizsardzībai un atbalstam visā tiesvedības gaitā. Visos sociālās labklājības dienestu sniegtajos pakalpojumos un īstenotajos politikas pasākumos galvenais apsvērums ir bērna intereses.

2.4. Spēkā esošie juridiskie un politikas pasākumi, lai izvairītos no kavēšanās ar bērniem saistītu lietu izskatīšanā

Nav noteiktu termiņu, kuros jāuzsāk vai jāizbeidz civilprocess, neatkarīgi no tā, vai tiesas ­procesā ir iesaistīts bērns vai pieaugušais.

Parastajās civillietās tiesas, ciktāl iespējams, cenšas piešķirt prioritāti lietām, kurās iesaistīti bērni, ņemot vērā lielo lietu apjomu. Visi pagaidu noregulējuma pasākumu pieprasījumi tiek izskatīti bez liekas kavēšanās.

2.5. Īpašie bērnu atbalsta mehānismi

Civilprocesā nepastāv īpaša kārtība, lai nodrošinātu tiesas telpu piemērotību bērniem, un netiek piedāvāts psiholoģisks vai cits atbalsts, ja vien netiek konstatēts, ka ir īpaša vajadzība pēc šāda atbalsta.

Nav noteikumu, kas paredz, ka tiesas sēžu norisei jābūt pielāgotai bērna uztveres tempam un uzmanības noturēšanas ilgumam. Ja tiesā ir paredzēts izskatīt attēlus vai citu materiālu, ko var uzskatīt par kaitējošu bērnam, tiesnesis var likt bērnu izvest no tiesas zāles. Vienīgais aizsardzības pasākums civilprocesā ir tiesas sēdes vadīšana aiz slēgtām durvīm.

3. Daudzdisciplīnu aspekti

Lietās, kas saistītas ar vardarbību ģimenē, sociālās labklājības dienesti sadarbojas ar visiem citiem attiecīgajiem dienestiem, pamatojoties uz departamentu savstarpējo procedūru rokasgrāmatu, ko Ministru padome apstiprinājusi 2002. gadā. Lietās, kas saistītas ar seksuālu vardarbību pret bērniem, sociālās labklājības dienesti sadarbojas ar citiem attiecīgajiem dienestiem, izveidojot daudzdisciplīnu pieeju.

4. Speciālistu apmācība

Kipras Policijas akadēmija, kas ir Kipras policijas izglītības iestāde visos policijas apmācības līmeņos piedāvā lekcijas par tādu lietu izskatīšanu, kurās iesaistīti mazgadīgie. Šādas lekcijas, kuru mērķis ir izglītot visu pakāpju policijas darbiniekus, tiek piedāvātas apmācības pamatprogrammā policijas darbinieku pieņemšanai darbā, padziļinātajos kursos, kā arī specializētajos kursos.

Sociālo dienestu speciālisti apgūst gan sākotnējo, gan pastāvīgo apmācību par jautājumiem, kas saistīti ar bērniem, t. i., par bērnu iztaujāšanu, tādu lietu izskatīšanu, kurās iesaistīti bērni, utt.

Attiecībā uz tiesnešiem parastajās civiltiesās un krimināltiesās nepastāv apmācības prasības, kas attiecas uz apiešanos ar bērniem tiesvedības laikā. Tiesneši parasti piedalās apmācības semināros un konferencēs gan Kiprā, gan ārvalstīs, kad tādas tiek organizētas.

5. Bērna intereses

Gadījumos, kad tiesai jāpieņem lēmums par bērna interesēm, tiesa var ņemt vērā sociālās labklājības dienestu sagatavotu ziņojumu, kurā ietverti ne tikai sociālo dienestu speciālista apsvērumi, bet ir arī izklāstīts bērna viedoklis.

6. Lēmumu uzraudzība tiesas procesos, kuros iesaistīti bērni

Ir plānots vispusīgi pārskatīt Likumu par mazgadīgiem noziedzīgu nodarījumu izdarītājiem, lai nodrošinātu specifiskākas procedūras par labu bērniem un jauniešiem. Tādējādi tiks uzlabotas un nostiprinātas procedūras, kurās iesaistīti bērni, ievērojot bērna intereses.

7. Tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamība

Bērns var izmantot jebkuras parastās sūdzību iesniegšanas, pārsūdzēšanas vai izskatīšanas tiesā procedūras ar sava vecāka, likumīgā aizbildņa vai likumīgā pārstāvja starpniecību.

Attiecībā uz prasībām par zaudējumu atlīdzināšanu / kompensāciju kriminālprocesā, kurā cietušais ir bērns, vai pēc šāda kriminālprocesa parastā civilprasība par zaudējumu atlīdzināšanu / kompensāciju bērna vārdā ir jāceļ viņa vecākam vai likumīgajam aizbildnim. Attiecībā uz rīkojumiem par kompensācijas piešķiršanu cietušajiem faktiskajā kriminālprocesā parastajām krimināltiesām ir ierobežotas pilnvaras.

Gadījumos, kad pastāv interešu konflikts starp bērnu un viņa vecākiem/aizbildni, sociālās labklājības dienests var nodot bērnu sociālās labklājības dienesta vadītāja aprūpē, kurš ir bērna aizbildnis un, ja to uzskata par nepieciešamu, ieceļ bērnam likumīgo pārstāvi.

8. Ģimenes dzīve

Kipras Republikā pastāv dažādi adopcijas veidi:

  • adopcija valsts iekšienē;
  • adopcija uz citu valsti;
  • otra laulātā bērna no iepriekšējās laulības adopcija.

Visos adopcijas gadījumos par galveno apsvērumu uzskata bērna intereses, pamatojoties uz ANO Konvencijas par bērna tiesībām 21. pantu.

Bērniem draudzīga justīcija Kiprā  PDF (572 Kb) en

Lapa atjaunināta: 11/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.