Nepilngadīgo tiesības tiesas procesā

Malta

Saturu nodrošina
Malta

Maltas tiesiskajā regulējumā pastāv dažādas definīcijas attiecībā uz to, kas likuma izpratnē ir “bērns” (Bērna tiesībspēja un rīcībspēja).

1. Bērna tiesībspēja un rīcībspēja

Maltā minimālais vecums, no kura iestājas kriminālatbildība, ir 14 gadi. Visās lietās minimālais vecums, kuru sasniedzot, prasītājs var patstāvīgi celt prasību tiesā, ir 18 gadi.

2. Pielāgota tiesas procesa pieejamība

Attiecībā uz mazgadīgiem noziedzīgu nodarījumu izdarītājiem specializētā tiesa, kuras darbs saistīts ar nepilngadīgajiem, ir Jauniešu lietu tiesa. Bērnus, kuri ir cietušie, uzklausa ar videosaišu starpniecību. Civilprocesā nepilngadīgie un pret nepilngadīgajiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, nevar celt prasību tiesā, to var izdarīt ar vecāku, aizbildņu vai aizgādņu starpniecību. Tomēr lietās, kas saistītas ar laulāto atšķiršanu vai laulības šķiršanu, tiesa tiesvedības laikā vienmēr ņem vērā bērna intereses. Administratīvās lietas, kurās var būt iesaistīti bērni, ir ar bērnu aizsardzību, adopciju, ievietošanu audžuģimenē, nepavadītiem patvēruma meklētājiem saistītas lietas un patvēruma lietas, kurās iesaistīti bērni.

3. Juridiski un politikas pasākumi, lai izvairītos no kavēšanās ar bērniem saistītu lietu izskatīšanā

Atkarībā no apstākļiem ir dažādi spēkā esošie juridiskie un politikas pasākumi, lai izvairītos no kavēšanās ar bērniem saistītu lietu iztiesāšanā; krimināllietās nozīme ir tam, vai bērns ir cietušais vai noziedzīga nodarījuma izdarītājs, savukārt civillietās, kas saistītas ar ģimenes lietām, ņem vērā bērna intereses. Attiecībā uz administratīvām lietām, kas skar nepilngadīgos, ja tiek izdoti rīkojumi par aprūpi, tos iesniedz specializētā Jauniešu lietu tiesā.

4. Īpaši bērnu aizsardzības mehānismi un procedūras un bērna intereses

Maltas tiesību aktos nav pamatnoteikuma, kas paredz nosacījumus, ar kādiem neaizsargāts bērns ir jāuzklausa visos dažādajos pastāvošajos kriminālprocesos vai administratīvajos procesos. Dažādos statūtos un procedūrās, ko piemēro tiesas vai tiesai pielīdzināmas iestādes, ir dažādi noteikumi, ar kuriem attiecīgais administratīvais process vai kriminālprocess tiek saskaņots ar ANO Konvencijas par bērna tiesībām 12. pantu. Maltā jebkurš bērns var būt par liecinieku, tomēr tiesai ir svarīgi pārliecināties, ka bērns, kurš ir liecinieks, saprot, ka nedrīkst sniegt nepatiesu liecību.

5. Lēmumu izpildes uzraudzība tiesas procesos, kuros iesaistīti bērni

Lēmumu uzraudzība un izpilde tiesas procesos, kuros iesaistīti bērni, ir atkarīga no lietas veida. Maltas tiesību aktos ir noteikti šādi kriminālsodu veidi: notiesāšana, aprūpes rīkojumi, probācijas rīkojumi un nosacīti sodi. Civilprocesā lēmumus, kas attiecas uz bērniem kā prasītājiem vai atbildētājiem, izpilda tāpat kā lēmumus, kuros kā prasītāji vai atbildētāji ir iesaistīti pieaugušie. Administratīvā procesā saskaņā ar Maltas tiesību aktiem pret bērniem un bērni nevar celt prasību, to var darīt vecāks, kurš īsteno aizgādības tiesības, vai — ja šāda vecāka nav — aizbildnis vai aizgādnis. Bērnu aizsardzības lietas var ierosināt Agenzija Appogg Juridiskais departaments vai privāts advokāts.

6. Tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamība

Saskaņā ar Maltas tiesību aktiem kriminālprocesā bērniem, kuri ir cietušie, nav īpašu tiesību; šādas tiesības izriet no tiesību aktiem kā tādiem un attiecas uz visiem cietušajiem neatkarīgi no tā, vai viņi ir bērni vai pieaugušie. Civilprocesā/administratīvā procesā bērns var izmantot jebkuru sūdzības iesniegšanas, pārsūdzības vai izskatīšanas tiesā mehānismu ar vecāka, aizbildņa vai aizgādņa starpniecību. Strīdus tiesvedībā starp vecāku tiesību turētājiem Ģimenes lietu tiesā var iecelt bērna advokātu, kurš pārstāv bērna intereses.

7. Adopcija

Maltā adopcijas procedūra sastāv no dažādiem posmiem.

Bērniem draudzīga justīcija Maltā  PDF (366 Kb) en

Lapa atjaunināta: 31/07/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.