Rechten van minderjarigen in gerechtelijke procedures

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

1. De handelingsbekwaamheid van het kind

In Cyprus is de minimumleeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid 14 jaar. De leeftijd waarop een eiser een zaak zelf aan het gerecht kan voorleggen is 18 jaar.

2. Toegang tot aangepaste procedures

2.1 Strafrechtspraak

In het algemeen zijn kinderen niet bevoegd om een rechtsvordering in te stellen; hun ouders/voogden procederen voor hen.

Strafzaken waarbij een kind het slachtoffer is, worden behandeld door gewone strafrechtbanken. Wel bestaan er specifieke wetten met bijzondere bepalingen voor de bescherming van kindslachtoffers/-getuigen.

2.2. Civiele rechtspraak

Er bestaan geen gespecialiseerde instanties die de belangen behartigen van kinderen in civielrechtelijke procedures.

2.3. Bestuursrechtspraak

De Diensten voor Sociaal Welzijn van het ministerie van Werkgelegenheid, Welzijn en Sociale Zekerheid zorgen voor de bescherming en ondersteuning van kinderen gedurende het gehele gerechtelijke proces. Bij alle dienstverlening en beleidsmaatregelen van de Diensten voor Sociaal Welzijn staan de belangen van het kind voorop.

2.4. Er is voorzien in wettelijke en beleidsmaatregelen om onnodige vertraging te voorkomen in zaken waarbij kinderen betrokken zijn

Er bestaan geen tijdslimieten met betrekking tot de vraag wanneer civielrechtelijke procedures moeten worden geopend of afgesloten­, ongeacht of de betrokkene minderjarig of meerderjarig is.

In gewone civiele zaken proberen de rechtbanken, voor zover mogelijk gezien de enorme werklast, voorrang te geven aan zaken waarbij kinderen betrokken zijn. Verzoeken om voorlopige maatregelen worden zonder onnodige vertraging behandeld.

2.5. Mechanismen voor de ondersteuning van kinderen

In de civiele rechtspraak zijn er geen regelingen die zorgen voor geschikte, op kinderen afgestemde voorzieningen in gerechtsgebouwen. Er wordt geen psychische of andere steun aangeboden, tenzij er op basis van een diagnose is vastgesteld dat dergelijke ondersteuning noodzakelijk is.

Er bestaan geen voorschriften op basis waarvan rechtbankzittingen moeten worden aangepast aan het tempo en de aandachtsspanne van het kind. Als er tijdens de zitting beelden of andere materialen worden getoond die als schadelijk voor het kind kunnen worden geacht, kan de rechter gelasten het kind de rechtszaal uit te geleiden. De enige beschermingsmaatregel bij civielrechtelijke procedures is de zaak achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.

3. Multidisciplinaire aspecten

Bij huiselijk geweld werken de Diensten voor Sociaal Welzijn samen met alle andere betrokken diensten op basis van een handboek voor interdepartementale procedures, die door de Raad van Ministers in 2002 is goedgekeurd. Bij seksueel misbruik van kinderen werken de Diensten voor Sociaal Welzijn samen met alle andere betrokken diensten. Daarbij wordt een multidisciplinaire aanpak gevolgd.

4. Opleiding van professionals

Het opleidingsinstituut voor de politie van Cyprus is de Politieacademie, die in alle geledingen van de opleiding aandacht besteedt aan de behandeling van zaken waarbij minderjarigen betrokken zijn. De op kinderen gerichte studieonderdelen, die zijn bedoeld voor de opleiding van politiefunctionarissen van alle rangen, worden aangeboden in de basisopleiding voor rekruten, in cursussen voor gevorderden en in gespecialiseerde cursussen.

De sociaal dienstverleners krijgen een basis- en voortgezette opleiding over juridische aspecten in verband met kinderen, zoals het kinderverhoor, de behandeling van zaken waarbij kinderen betrokken zijn enz.

Voor rechters in gewone burgerlijke en strafrechtbanken zijn er geen opleidingsvereisten met betrekking tot de behandeling van kinderen tijdens gerechtelijke procedures. Wanneer studiebijeenkomsten en conferenties in Cyprus of elders worden belegd, nemen rechters in het algemeen hieraan deel.

5. Belangen van het kind

Wanneer de rechter een beslissing moet nemen in het belang van het kind, kan hij/zij rekening houden met een door de Diensten voor Sociaal Welzijn opgesteld rapport, dat niet alleen de opmerkingen van de sociaal dienstverlener bevat maar ook de mening van het kind.

6. Toezicht op beslissingen in procedures waarbij kinderen betrokken zijn

De Wet op minderjarige delinquenten zal naar verwachting grondig worden herzien met als doel meer specifieke procedures in te voeren ten gunste van kinderen en jongeren. Dit zal de procedures waarbij kinderen betrokken zijn, verbeteren en versterken, in het belang van het kind.

7. Toegang tot rechtsmiddelen

Een kind kan via zijn ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers een klacht indienen, beroep aantekenen bij een rechterlijke instantie of vragen om een rechterlijke toetsing in het kader van normale procedures.

Gewone burgerlijke vorderingen tot schadevergoeding/schadeloosstelling tijdens of na een strafzaak waarin het kind slachtoffer was, moeten door de ouders/voogden namens het kind worden ingesteld. Gewone strafrechtbanken hebben beperkte bevoegdheid als het gaat om bevelen tot schadevergoeding van slachtoffers in feitelijke strafzaken.

Ingeval het kind en zijn ouders/voogden tegenstrijdige belangen hebben, kan de betreffende Dienst voor Sociaal Welzijn het kind onder de hoede plaatsen van de directeur van de Diensten voor Sociaal Welzijn, die de voogdij van het kind op zich zal nemen en, indien nodig, een wettelijk vertegenwoordiger aan het kind zal toewijzen.

8. Familie- en gezinsleven

De Republiek Cyprus kent drie soorten adoptie:

  • nationale adoptie,
  • interlandelijke adoptie,
  • adoptie van het kind van de echtgeno(o)t(e) uit een vorig huwelijk.

Overeenkomstig artikel 21 van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind geldt in alle adoptiezaken dat het belang van het kind daarbij de voornaamste overweging is.

Kindvriendelijke justitie in Cyprus  PDF (572 Kb) en

Laatste update: 11/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.