Rechten van minderjarigen in gerechtelijke procedures

Finland

Inhoud aangereikt door
Finland

1. De handelingsbekwaamheid van het kind

In Finland is de minimumleeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid 15 jaar.

In andere gevallen is de minimumleeftijd waarop een zaak voor de rechter kan worden gebracht, 12 (gezondheidsgeschillen, uithuisplaatsing), 15 (geschillen in verband met werk, asiel, migratie, onderwijs en administratieve sancties) of 18 jaar (familiegeschillen).

2. Toegang tot aangepaste procedures

Onderzoeken gericht op kinderen worden zoveel mogelijk toegewezen aan politieagenten die zijn opgeleid en ervaring hebben op dat terrein. Grotere politiekorpsen hebben gespecialiseerde afdelingen of agenten voor het onderzoeken van strafbare feiten tegen kinderen. In principe wordt het onderzoeken van strafbare feiten tegen kinderen bij alle politiekorpsen toegewezen aan rechercheurs die over professionele vaardigheden en bijzondere deskundigheid voor dit soort strafbare feiten beschikken.

Het openbaar ministerie heeft een systeem van speciale aanklagers om deskundigheid in een bepaalde specialisatie te waarborgen en de professionele vaardigheden van aanklagers op peil te houden en verder te ontwikkelen. Er is een groep officieren van justitie die gespecialiseerd zijn in geweld tegen kinderen en vrouwen. Zij leiden andere officieren van justitie op binnen hun expertisegebied.

Onderzoeken gericht op kinderen worden zoveel mogelijk toegewezen aan agenten die zijn opgeleid en ervaring hebben opgedaan op dat terrein.

De ombudsman voor kinderen behartigt de belangen van kinderen en bevordert de naleving van de rechten van het kind in het algemeen, maar behandelt geen afzonderlijke gevallen.

3. Mechanismen en procedures voor de ondersteuning van kinderen

Sinds begin 2016 kunnen in de rechtszaal ook video-opnames van 15- tot 17-jarige slachtoffers als bewijs worden gebruikt, wanneer de slachtoffers speciale bescherming nodig hebben.

Volgens de wet op strafrechtelijk onderzoek moet de recherche waar nodig met een arts of andere deskundige overleggen of bepaalde onderzoeksmaatregelen geoorloofd zijn ten aanzien van een persoon jonger dan 18 jaar.

In de regel worden minderjarige slachtoffers en getuigen verhoord door politieagenten die zijn opgeleid en ervaring hebben opgedaan op dat terrein. Het verhoor kan ook door een gezondheidswerker worden afgenomen.

In samenwerking met de academische ziekenhuizen van grote steden zijn er speciale expertisecentra die gespecialiseerd zijn in het verhoren van minderjarige slachtoffers van een strafbaar feit. De politie werkt nauw samen met deze centra.

4. Opleiding van professionals

Het ministerie van Justitie verzorgt regelmatig bijscholingscursussen voor rechters, rechtbankpersoneel en advocaten op het gebied van kinderpsychologie, rechtspsychologie, rechten van slachtoffers, mensenrechten en speciale behoeften van slachtoffers van seksueel misbruik. Ook officieren van justitie kunnen aan deze cursussen deelnemen.

Het openbaar ministerie verzorgt opleidingen voor aanklagers over de aanpak van zaken van seksueel en lichamelijk misbruik van kinderen. Onderwerpen die daarbij aan bod komen, zijn onder meer de ontwikkeling van kinderen, kinderpsychologie en het verhoren van kinderen.

In de opleiding van politieagenten wordt aandacht besteed aan kinderpsychologie, communicatievaardigheden en het verhoren van kinderen. Professionals die een speciale opleiding bij de nationale politie hebben gevolgd, krijgen een speciale kwalificatie als deskundige.

5. Toegang tot rechtsmiddelen

Over een beslissing van de aanklager om niet tot vervolging over te gaan, kan een klaagschrift worden ingediend bij de procureur-generaal, die het recht heeft om een heroverweging van de aanklacht te initiëren.

6. Het familie- en gezinsleven

De eerste stap in het adoptieproces is adoptiecounseling door gemeentelijke welzijnsorganisaties en Save the Children Finland. Er zijn voor cliënten geen kosten aan adoptiecounseling verbonden. Om een aanvraag van beginseltoestemming voor adoptie en een adoptieverzoek te kunnen indienen moet de verlener van adoptiecounseling schriftelijk verslag uitbrengen over de verlening van adoptiecounseling. Het verslag moet de benodigde gegevens bevatten over de betrokkenen en hun omstandigheden.

Op basis van het verslag neemt de adoptieraad een besluit over de verlening van toestemming voor adoptie. Voor zowel binnenlandse als interlandelijke adoptie van een minderjarig kind is beginseltoestemming van de adoptieraad vereist. De toestemming is twee jaar geldig. De aanvragers kunnen verlenging van de geldigheid van de toestemming aanvragen.

Er is slechts een soort adoptie. Zodra een adoptie is erkend, geldt het geadopteerde kind als het kind van de adoptieouders en niet van de voormalige ouders.

Beginseltoestemming voor adoptie is niet nodig als het te adopteren kind het kind is van de huwelijkspartner van de adoptieouder of een kind voor wie de adoptieouder anderszins al een vaste verzorger en opvoeder is.

In beginsel moet wie een kind uit het buitenland wil adopteren, niet alleen adoptiecounseling krijgen maar ook altijd interlandelijke adoptiediensten aanvragen. Deze diensten worden verleend door de afdeling maatschappelijke dienstverlening van de gemeente Helsinki, Save the Children Finland en Interpedia.

Aan het eind van het proces wordt de adoptie via een besluit van de rechtbank erkend.

Kindvriendelijk recht in Finland (in het Engels)  PDF (534 Kb) en

Laatste update: 03/08/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.