Rechten van minderjarigen in gerechtelijke procedures

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

1. De handelingsbekwaamheid van het kind

In Griekenland is de minimumleeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid 15 jaar. Een kind in de leeftijd tussen 12 en 15 jaar dat een strafbaar feit heeft gepleegd, kan een klacht indienen tegen een administratieve beslissing; zodra hij/zij 17 jaar is, geldt dit recht exclusief voor het kind.

De minimumleeftijd waarop een eiser een zaak zelf aan het gerecht kan voorleggen is 15 jaar bij gevallen inzake arbeidsrecht, 18 jaar bij gevallen inzake asiel, migratie, administratieve sancties en gezondheid, 12 jaar bij zaken ter beëindiging van adoptie, 16 jaar bij niet-contentieuze procedures en 18 jaar in alle andere gevallen, tenzij wordt vastgesteld dat het kind over een beperkte procesbevoegdheid beschikt.

2. Toegang tot aangepaste procedures

In Griekenland beschikt elke rechtbank van eerste aanleg en elk hof van beroep over een strafrechter, onderzoeksrechter en openbaar aanklager die gespecialiseerd zijn in strafzaken waarbij minderjarigen betrokken zijn. De jeugdrechtbank, die is samengesteld uit strafrechters voor minderjarigen, behandelt zaken waarbij minderjarige delinquenten zijn betrokken.

Daarnaast worden minderjarigen beschermd door “organen voor de bescherming van minderjarigen” waarin elke rechtbank van eerste aanleg voorziet. In deze organen wordt zitting genomen door rechters, aanklagers, sociologen, docenten enz.

Alle rechtbanken in eerste aanleg en enkele hoven van beroep hebben kamers met rechters die in familierecht gespecialiseerd zijn. Wanneer zij optreden in hun hoedanigheid van burgerlijk rechter, behandelen deze rechters uitsluitend zaken op het gebied van familierecht. De desbetreffende taken worden voor een periode van twee tot vier jaar toegewezen.

In de bestuursrechtspraak bestaan geen speciale voorzieningen of instellingen voor familierecht en minderjarigen.

3. Multidisciplinaire aspecten

Sociale diensten en familierechtbanken werken in elk stadium nauw met elkaar samen. Ten behoeve van de rechter worden er rapporten opgesteld en bijeenkomsten met psychologen gehouden, zodat de rechter goed beslagen ten ijs kan komen. De rechter kan, indien nodig, altijd verzoeken om deelname van het kind of/en de ouders aan een speciaal, door een professional te verrichten onderzoek om de leef- en gezinsomstandigheden grondig in kaart te brengen.

4. Opleiding van professionals

In de juridische basisopleiding wordt ten opzichte van andere rechtsgebieden niet afzonderlijk aandacht aan familierecht besteed. Het familierecht maakt deel uit van de continue opleiding die wordt verzorgd door organen als de Nationale School voor rechters, het ministerie van Justitie, de balies van advocaten, academici enz. Rechters en openbaar aanklagers die op dit gebied gespecialiseerd zijn, worden aangemoedigd aan de kennisbevorderende activiteiten deel te nemen.

Grensoverschrijdende opleiding wordt verzorgd via de reguliere kanalen, zoals het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO), de Academie voor Europees recht (AER) of andere organen of instellingen met juridische opleidingen op Europees niveau.

5. Belangen van het kind

Alle maatregelen die door overheidsorganen en -instellingen en rechtbanken worden genomen en vastgesteld, moeten voldoen aan het beginsel dat de belangen van kinderen vooropstaan. In de rechtbank is het aan de rechter om dit beginsel per geval uit te leggen.

6. Toegang tot rechtsmiddelen

Net als volwassenen krijgen kinderen alle rechten. Zij worden geïnformeerd over alle procedures waaraan zij kunnen worden onderworpen wanneer zij bij een civiele of strafzaak betrokken zijn. Vooral bij strafrechtelijke procedures kan de openbaar aanklager na een kinderverhoor de procedure “bevriezen”, als daarmee kan worden voorkomen dat het kind blijvende schade aan zijn persoonlijkheid oploopt.

7. Familie- en gezinsleven

Volgens het Griekse recht moeten personen die een bepaald kind willen adopteren, zich tot de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van het kind wenden om een legale adoptie te verkrijgen. De biologische ouders moeten tegenover de rechter in zijn/haar kamer instemmen met de adoptie van hun kind door de verzoekers. Is het adoptiekind twaalf jaar of ouder, dan is ook de toestemming van het kind vereist. Een getuige verklaart voor de rechter dat de verzoekers in staat zijn het kind te verzorgen en op te voeden, waarbij onder andere wordt gekeken naar opleiding en middelen van bestaan. Hetzelfde geldt voor internationale adopties. Deze procedure is vastgesteld in artikel 1542 e.v. van het Grieks Burgerlijk Wetboek en artikel 800 van het Grieks Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Naast minderjarigen kunnen ook volwassenen worden geadopteerd. De adoptie van volwassenen is uitzonderlijk en betreft uitsluitend verwanten tot en met de vierde graad (neven/nichten) (artikel 1579 van het Grieks Burgerlijk Wetboek). Daarnaast kunnen gehuwde volwassenen alleen met instemming van hun echtgeno(o)t(e) worden geadopteerd (artikel 1583 van het Grieks Burgerlijk Wetboek).

De meervoudige rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van het kind is bevoegd voor nationale en internationale gerechtelijke procedures over adoptie (artikel 800 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Met name voor internationale adopties is er de Centrale Autoriteit voor interlandelijke adopties, die ressorteert onder het Griekse ministerie van Werkgelegenheid (artikel 19 van Wet 3868/2010).

Kindvriendelijke justitie in Griekenland  PDF (326 Kb) en

Laatste update: 25/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.