Rechten van minderjarigen in gerechtelijke procedures

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

Het Maltese recht bevat verschillende definities van wie juridisch als “kind” wordt aangemerkt (of de handelingsbekwaamheid van het kind).

1. De handelingsbekwaamheid van het kind

In Malta is de minimumleeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid 14 jaar. De minimumleeftijd om zelf een zaak aan het gerecht te kunnen voorleggen is 18 jaar.

2. Toegang tot aangepaste procedures

De jeugdrechtbank is de gespecialiseerde rechtbank voor de behandeling van zaken met minderjarige delinquenten. Kindslachtoffers worden gehoord via een videoverbinding. Civiele procedure: minderjarigen onder de 18 jaar kunnen uitsluitend via een ouder, mentor, curator of voogd in rechte optreden als eiser of verweerder. In geval van een scheiding van tafel en bed of een echtscheiding houdt de rechtbank gedurende de procedure echter altijd rekening met het belang van het kind. Zaken in de bestuursrechtspraak waarin kinderen een rol spelen, kunnen betrekking hebben op kinderbescherming, adoptie, pleegzorg, niet-begeleide asielzoekers en kinderen in asielprocedures.

3. Wettelijke en beleidsmaatregelen om onnodige vertraging te voorkomen in zaken waarbij kinderen betrokken zijn

De wettelijke en beleidsmaatregelen om onnodige vertraging te voorkomen in zaken waarbij kinderen betrokken zijn, verschillen naargelang van de omstandigheden. Bij strafzaken kan het kind slachtoffer zijn of dader. Bij een civiele zaak kan het gaan om een familiezaak, waarbij de belangen van het kind vooropstaan. Bij een bestuursrechtelijke zaak met minderjarigen waarin een kinderbeschermingsmaatregel wordt uitgevaardigd, komt de zaak voor een gespecialiseerde rechtbank, de jeugdrechtbank.

4. Mechanismen en procedures voor de ondersteuning van kinderen en de belangen van het kind

Het Maltese recht kent geen overkoepelende regeling waarin de voorwaarden worden bepaald waaronder een kwetsbaar kind tijdens de verschillende strafrechtelijke of bestuursrechtelijke procedures moet worden gehoord. Wetten van uiteenlopende status en door rechterlijke en semi-rechterlijke organen toegepaste procedures zorgen ervoor dat de respectieve bestuursrechtszaken en strafzaken in overeenstemming zijn met artikel 12 van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (VRK). In Malta kan ieder kind in de getuigenbank plaatsnemen, maar de rechtbank moet zich er terdege van verzekeren dat de kindgetuige begrijpt dat het verkeerd is om een valse getuigenis af te leggen.

5. Toezicht op de tenuitvoerlegging van beslissingen in procedures waarbij kinderen betrokken zijn

Het toezicht op en de tenuitvoerlegging van beslissingen in procedures waarbij kinderen betrokken zijn, is afhankelijk van de aard van de zaak. Wat het strafrecht betreft, voorziet de Maltese wetgeving in de volgende mogelijkheden: gevangenisstraf, kinderbeschermingsmaatregelen, proeftijdbeslissingen en voorwaardelijke invrijheidstelling. Wat civiele procedures betreft, worden beslissingen waarbij kinderen als eiser of verweerder betrokken zijn, op dezelfde manier ten uitvoer gelegd als beslissingen waarbij volwassenen als eiser of verweerder betrokken zijn. Bij bestuursrechtelijke procedures naar Maltees recht kunnen kinderen uitsluitend als eiser of verweerder in rechte optreden via de ouder die het ouderlijk gezag uitoefent, of, bij ontstentenis van een dergelijke ouder, een mentor of curator. Zaken op het gebied van kinderbescherming kunnen aanhangig worden gemaakt door de juridische afdeling van “Agenzija Appogg” of door een eigen advocaat.

6. Toegang tot rechtsmiddelen

Ingevolge het Maltese recht hebben kindslachtoffers in strafrechtelijke procedures geen specifieke rechten; deze rechten vloeien voort uit de wet zelf en zijn van toepassing op alle slachtoffers, zowel kinderen als volwassenen. In het kader van civiele of bestuurszaken kan een kind via zijn ouders, verzorgers of voogden een klacht indienen, beroep aantekenen bij een rechterlijke instantie of vragen om een rechterlijke toetsing. Tijdens contentieuze procedures tussen de houders van het ouderlijk gezag voor de familierechtbank kan aan het kind een advocaat worden toegewezen die de belangen van het kind behartigt.

7. Adoptie

De adoptieprocedure in Malta verloopt in verschillende fasen.

Kindvriendelijke justitie in Malta  PDF (366 Kb) en

Laatste update: 31/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.