Rechten van minderjarigen in gerechtelijke procedures

Kindvriendelijke rechtsstelsels zijn rechtsstelsels die de eerbiediging en daadwerkelijke uitoefening van alle rechten van het kind op het hoogst haalbare niveau waarborgen.

Ongeveer 19 % van de EU-bevolking (95 miljoen) is jonger dan 18 jaar. Minderjarigen kunnen op verschillende manieren direct of indirect betrokken raken bij de rechtsstelsels van de lidstaten, bijvoorbeeld wanneer zij strafbare feiten plegen, wanneer zij getuige of slachtoffer zijn van een misdrijf, wanneer zij asiel aanvragen, wanneer zij het voorwerp zijn van een adoptieprocedure of wanneer hun ouders het niet eens zijn over de uitoefening van het ouderlijk gezag.

Gerechtelijke procedures kunnen een grote invloed hebben op het leven van minderjarigen en het ontbreken van kindvriendelijke maatregelen kan leiden tot beperkingen of schendingen van hun rechten. Wanneer de nationale rechtsstelsels geen kindvriendelijke procedures en praktijken kennen, ondervinden de meest kwetsbare kinderen (bv. kinderen met een handicap of migrantenkinderen) bovendien specifieke belemmeringen bij het uitoefenen van hun rechten.

Het recht op toegang tot de rechter moet voor alle minderjarigen worden gewaarborgd. Bovendien moeten kinderen bij al hun contacten met het rechtsstelsel worden behandeld met respect voor hun leeftijd, hun speciale behoeften, hun rijpheid en hun begripsvermogen en met aandacht voor eventuele communicatieproblemen.

Er is behoefte aan duidelijkere informatie over de personen en procedures die bij het jeugdrecht betrokken zijn, evenals aan een speciale aanpak om de eerbiediging van de rechten van minderjarigen te waarborgen. In dit verband wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën: kinderen als rechtssubject en specifieke procedures in de EU-landen, afhankelijk van de tak van het recht.

De eerste categorie zou de algemene aspecten met betrekking tot de persoonlijke hoedanigheid van het kind omvatten, zoals straf- of civielrechtelijke aansprakelijkheid, toegang tot rechtsbijstand, relatie tot school/onderwijs, besluitvorming op het gebied van gezondheidszorg, gespecialiseerde rechtbanken/instellingen of financiële steun in gerechtelijke procedures.

In het kader van de tweede categorie wordt er informatie verzameld over de wijze waarop minderjarigen worden behandeld in gerechtelijke procedures en over de specifieke aard van civiel-, straf- of bestuursrechtelijke procedures in de lidstaten.

Laatste update: 21/09/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.