Prawa małoletnich w postępowaniach sądowych

Cypr

Autor treści:
Cypr

1. Zdolność procesowa dziecka

Na Cyprze minimalny wiek odpowiedzialności karnej wynosi 14 lat. Niezależnie od rodzaju sprawy, aby samodzielnie wnieść sprawę do sądu, powód na Cyprze musi mieć ukończone 18 lat.

2. Dostępność rozwiązań pozwalających dostosować przebieg postępowania do potrzeb małoletniego/nieletniego

2.1. Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

Ogólnie rzecz biorąc, dziecko nie ma zdolności procesowej, dlatego może wnieść sprawę wyłącznie za pośrednictwem swoich rodziców lub opiekunów.

Jeżeli chodzi o sądy właściwe do rozpoznania sprawy, sprawy karne, w których pokrzywdzonym jest dziecko, rozpoznają obecnie powszechne sądy karne. Uchwalono jednak specjalne ustawy zawierające szczegółowe przepisy dotyczące ochrony pokrzywdzonych/świadków będących dziećmi.

2.2. Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych

Na Cyprze nie funkcjonują żadne instytucje specjalizujące się w problematyce praw dzieci w postępowaniach cywilnych.

2.3. Wymiar sprawiedliwości w sprawach administracyjnych

Służby pomocy społecznej przy Ministerstwie Pracy, Pomocy Społecznej i Ubezpieczeń Społecznych świadczą usługi w zakresie ochrony i wsparcia dzieci w toku postępowań sądowych. Dobro dziecka leży u podstaw wszystkich usług świadczonych przez służby pomocy społecznej i całej prowadzonej przez nie polityki.

2.4. Przyjęte środki z zakresu prawa i polityki pozwalające uniknąć zbędnej zwłoki w rozpoznawaniu spraw z udziałem dzieci

Nie przewidziano żadnych terminów na wszczęcie ani na zakończenie postępowania cywilnego, niezależnie od tego, czy odbywa się ono z udziałem dziecka, czy też osoby dorosłej.­

Jeżeli chodzi o sprawy cywilne rozpoznawane w trybie zwykłym, sądy starają się w miarę możliwości rozpoznawać sprawy z udziałem dzieci w pierwszej kolejności, choć należy w tym miejscu mieć na uwadze ich ogromne obciążenie pracą. Wszelkie wnioski o zarządzenie środków tymczasowych sądy rozpoznają bezzwłocznie.

2.5. Mechanizmy wsparcia ustanowione w szczególności z myślą o dzieciach

Jeżeli chodzi o postępowania cywilne, nie przyjęto żadnych rozwiązań pozwalających dostosować pomieszczenia sądowe do potrzeb dzieci. Nie otrzymują one również żadnego wsparcia psychologicznego ani innego rodzaju wsparcia, chyba że stwierdzona zostanie konieczność zapewnienia im takiej pomocy.

Nie przyjęto żadnych przepisów zobowiązujących sądy do dostosowania przebiegu rozprawy do zdolności poznawczych dziecka i jego umiejętności koncentracji. Jeżeli na rozprawie planuje się przedstawić materiały wizualne lub inne materiały, które mogą zostać uznane za szkodliwe dla psychiki dziecka, sędzia może nakazać usunięcie dziecka z sali rozpraw. Jedynym środkiem ochronnym stosowanym w postępowaniu cywilnym jest wyłączenie jawności rozprawy.

3. Wielodyscyplinarne podejście

W sprawach dotyczących przemocy w rodzinie służby pomocy społecznej współpracują ze wszystkimi pozostałymi odpowiednimi służbami w oparciu o podręcznik współpracy międzyinstytucjonalnej zatwierdzony przez Radę Ministrów w 2002 r. W sprawach dotyczących niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych służby pomocy społecznej współpracują z pozostałymi odpowiednimi służbami w ramach wielodyscyplinarnego podejścia.

4. Szkolenie specjalistów

Cypryjska Akademia Policyjna, która pełni funkcję placówki odpowiedzialnej za kształcenie funkcjonariuszy policji na Cyprze, organizuje wykłady poświęcone prowadzeniu spraw dotyczących nieletnich w ramach szkoleń dla funkcjonariuszy na wszystkich szczeblach. Takie wykłady, których celem jest podniesienie poziomu świadomości wszystkich funkcjonariuszy policji, niezależnie od ich rangi, prowadzi się w ramach programu podstawowych szkoleń dla nowo przyjętych do służby policjantów, w ramach zaawansowanych kursów, a także w ramach kursów specjalistycznych.

Pracownicy służb pomocy społecznej przechodzą zarówno szkolenia wstępne, jak i szkolenia uzupełniające dotyczące zagadnień związanych z dziećmi, tj. odbywanie rozmów z dziećmi, prowadzenie spraw z udziałem dzieci itp.

Jeżeli chodzi o sędziów orzekających w powszechnych sądach cywilnych i karnych, nie są oni zobowiązani do odbywania szkoleń w zakresie sposobu postępowania z dziećmi w toku postępowań sądowych. Sędziowie uczęszczają zazwyczaj na seminaria szkoleniowe i konferencje organizowane na Cyprze i za granicą.

5. Dobro dziecka

W sprawach, w których sąd ma wydać orzeczenie, kierując się dobrem dziecka, może wziąć pod uwagę sprawozdanie sporządzone przez służby pomocy społecznej, które zawiera nie tylko uwagi funkcjonariusza tej służby, ale również opinię dziecka.

6. Monitorowanie orzeczeń w postępowaniach z udziałem dzieci

Oczekuje się, że ustawa o młodocianych sprawcach przestępstw zostanie kompleksowo znowelizowana w celu wprowadzenia procedur w większym stopniu uwzględniających potrzeby dzieci i młodzieży. Przyczyni się to do usprawnienia przebiegu postępowań z udziałem dzieci oraz do zagwarantowania, by w ich toku w większym stopniu kierowano się dobrem dziecka.

7. Dostępność środków zaskarżenia

Dziecko ma prawo do wniesienia zażalenia oraz do skorzystania z mechanizmów odwoławczych lub mechanizmów kontroli sądowej zgodnie ze standardową procedurą za pośrednictwem jednego ze swoich rodziców, swojego opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.

Jeżeli chodzi o roszczenia o odszkodowanie/zadośćuczynienie zgłaszane w toku lub po zakończeniu postępowania karnego, w którym dziecko występowało w charakterze pokrzywdzonego, w przypadku wytoczenia zwykłego powództwa cywilnego o odszkodowanie/zadośćuczynienie musi zostać ono wytoczone w imieniu dziecka przez jedno z jego rodziców lub przez jego opiekuna prawnego. Jeżeli chodzi o możliwość zarządzenia wypłaty odszkodowania/zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem w toku postępowania karnego, uprawnienia powszechnych sądów karnych w tym zakresie są ograniczone.

W przypadku wystąpienia konfliktu interesów między dzieckiem a jego rodzicami/opiekunami służba pomocy społecznej może umieścić dziecko w pieczy dyrektora służby pomocy społecznej, który będzie występował w charakterze opiekuna dziecka i w razie potrzeby ustanowi dla niego pełnomocnika.

8. Życie rodzinne

W Republice Cypryjskiej wyróżnia się następujące rodzaje przysposobienia:

  • przysposobienie krajowe,
  • przysposobienie międzynarodowe,
  • przysposobienie dziecka małżonka z poprzedniego małżeństwa.

We wszystkich sprawach o przysposobienie dobro dziecka uznaje się za cel najwyższy zgodnie z art. 21 Konwencji o prawach dziecka.

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku na Cyprze  PDF (572 Kb) en

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.