Prawa małoletnich w postępowaniach sądowych

Malta

Autor treści:
Malta

W maltańskich ramach prawnych przyjęto różne definicje określające, kogo w świetle prawa uznaje się za „dziecko” (zob. punkt „Zdolność procesowa dziecka”).

1. Zdolność procesowa dziecka

Na Malcie minimalny wiek odpowiedzialności karnej wynosi 14 lat. Niezależnie od rodzaju sprawy, aby samodzielnie wnieść sprawę do sądu, powód na Malcie musi mieć ukończone 18 lat.

2. Dostępność rozwiązań pozwalających dostosować przebieg postępowania do potrzeb małoletniego/nieletniego

Jeżeli chodzi o nieletnich sprawców przestępstw, sądem szczególnym rozpoznającym sprawy karne z udziałem nieletnich jest Sąd ds. Nieletnich. Pokrzywdzonych będących dziećmi przesłuchuje się w drodze wideokonferencji. Postępowanie cywilne: małoletni poniżej osiemnastego roku życia nie mogą występować w postępowaniu w charakterze powoda ani pozwanego, chyba że działają za pośrednictwem jednego z rodziców, wychowawcy (tutor), kuratora lub opiekuna. W postępowaniach sądowych w sprawach o separację lub rozwód sąd w toku postępowania kieruje się jednak zawsze dobrem dziecka. Dzieci mogą uczestniczyć w następujących postępowaniach przed sądami administracyjnymi: postępowania w sprawie ochrony dziecka, w sprawie przysposobienia dziecka, w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, w sprawie osób bez opieki ubiegających się o azyl i w sprawie dzieci objętych postępowaniem azylowym.

3. Środki z zakresu prawa i polityki pozwalające uniknąć zbędnej zwłoki w rozpoznawaniu spraw z udziałem dzieci

Przyjęte środki z zakresu prawa i polityki pozwalające uniknąć zbędnej zwłoki w rozpoznawaniu spraw z udziałem dzieci różnią się w zależności od okoliczności: sprawy karne: dziecko jako pokrzywdzony przestępstwem i dziecko jako sprawca przestępstwa; sprawy cywilne: w sprawach na gruncie prawa rodzinnego bierze się pod uwagę dobro dziecka. Jeżeli chodzi o postępowania administracyjne w sprawach nieletnich, które kończą się wydaniem postanowienia o umieszczeniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej, prowadzi je Sąd ds. Nieletnich pełniący funkcję sądu szczególnego.

4. Mechanizmy i procedury wsparcia dzieci a dobro dziecka

W maltańskim prawie nie przewidziano żadnej nadrzędnej zasady określającej warunki przesłuchiwania szczególnie wrażliwych dzieci w toku poszczególnych postępowań karnych lub administracyjnych. W różnych statutach i regulaminach stosowanych przez organy sądowe lub quasi-sądowe zawarto przepisy zapewniające zgodność prowadzonych postępowań administracyjnych i karnych z art. 12 Konwencji o prawach dziecka. Na Malcie każde dziecko może złożyć zeznania przed sądem w charakterze świadka; sąd ma jednak obowiązek upewnić się, że dziecko występujące w charakterze świadka zdaje sobie sprawę z tego, iż za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna.

5. Monitorowanie i wykonywanie orzeczeń w postępowaniach z udziałem dzieci

Monitorowanie i wykonywanie orzeczeń w postępowaniach z udziałem dzieci zależy od rodzaju sprawy – w prawie maltańskim przewidziano następujące środki na gruncie prawa karnego: wyrok skazujący, postanowienie o umieszczeniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej, warunkowe zawieszenie wykonania kary na okres próby i warunkowe zwolnienie. Jeżeli chodzi o orzeczenia w postępowaniu cywilnym, w którym dzieci występują w charakterze powodów lub pozwanych, takie orzeczenia wykonuje się w taki sam sposób jak orzeczenia w sprawach, w których w charakterze powodów lub pozwanych występują osoby dorosłe. W postępowaniach administracyjnych prowadzonych na gruncie prawa maltańskiego dzieci nie mają zdolności administracyjnoprawnej, chyba że działają za pośrednictwem jednego z rodziców wykonującego władzę rodzicielską lub – w jego braku – za pośrednictwem wychowawcy lub kuratora. O wszczęcie postępowania w sprawie ochrony dzieci może wystąpić dział prawny agencji Agenzija Appogg lub adwokat świadczący odpłatne usługi.

6. Dostępność środków zaskarżenia

Zgodnie z prawem maltańskim w toku postępowania karnego pokrzywdzonym będącym dziećmi nie przysługują żadne szczególne prawa poza prawami przewidzianymi w obowiązujących przepisach, które przysługują wszystkim kategoriom pokrzywdzonych, niezależnie od tego, czy są oni dziećmi, czy też osobami dorosłymi. Jeżeli chodzi o postępowania cywilne/administracyjne, dziecko może wnieść zażalenie oraz skorzystać z mechanizmu odwoławczego lub mechanizmu kontroli sądowej za pośrednictwem jednego ze swoich rodziców, swojego wychowawcy, kuratora lub opiekuna. W postępowaniu procesowym toczącym się przed Sądem Rodzinnym między osobami wykonującymi władzę rodzicielską można wyznaczyć pełnomocnika dla dziecka, który będzie reprezentował jego interesy.

7. Przysposobienie

Procedura przysposobienia na Malcie obejmuje różne etapy.

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku na Malcie  PDF (366 Kb) en

Ostatnia aktualizacja: 31/07/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.