Drepturile minorilor în cadrul procedurilor judiciare

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

1. Capacitatea juridică a copilului

În Cipru, vârsta minimă pentru antrenarea răspunderii penale este de 14 ani. Pentru toate chestiunile, vârsta minimă la care un reclamant poate introduce o acțiune în instanță în nume propriu este de 18 ani.

2. Accesul la proceduri adaptate

2.1. Justiție penală

În general, copiii nu au capacitate procesuală și, prin urmare, pot introduce o acțiune în justiție doar prin intermediul părinților/tutorelui.

În prezent, cauzele penale în care victima este un copil sunt judecate de instanțele penale de drept comun. Cu toate acestea, există legi specifice care prevăd dispoziții specializate adaptate copiilor privind protecția copiilor victime/martori.

2.2. Justiție civilă

Nu există instituții specializate care să soluționeze cazurile în care sunt implicați copii în cadrul procedurilor judiciare civile.

2.3. Justiție administrativă

Serviciile de asistență socială din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Asigurărilor Sociale oferă servicii pentru protecția și sprijinirea copiilor pe tot parcursul procedurilor judiciare. Toate serviciile furnizate și politicile puse în aplicare de serviciile de asistență socială au în centrul lor interesul superior al copilului.

2.4. Măsuri juridice și de politică în vigoare menite să evite întârzierile nejustificate în soluționarea cazurilor în care sunt implicați copii

Nu există termene-limită în care trebuie inițiată sau încheiată o procedură judiciară civilă­, indiferent dacă este implicat un copil sau un adult.

În cauzele civile de drept comun, instanțele vor încerca să acorde prioritate cazurilor în care sunt implicați copii, în măsura în care acest lucru este posibil, ținând seama de numărul mare de cauze. Cererile prin care se solicită luarea de măsuri provizorii se analizează fără întârzieri nejustificate.

2.5 Mecanisme și proceduri de sprijin specifice pentru copii

În cazul procedurilor judiciare civile, nu există măsuri care să garanteze că sălile de judecată sunt adecvate pentru copii și nu se oferă sprijin psihologic sau de altă natură, cu excepția cazului în care se stabilește pe baza unui diagnostic că este necesar un astfel de sprijin.

Nu există reglementări care să prevadă că sesiunile de judecată trebuie să fie adaptate la ritmul și atenția copilului. În cazul în care există imagini sau alte materiale care trebuie prezentate în instanță și care pot fi considerate dăunătoare pentru copil, judecătorul poate dispune ieșirea copilului din sala de judecată. Singura măsură de protecție în cazul procedurilor civile este desfășurarea procesului cu ușile închise.

3. Aspecte multidisciplinare

În cazurile de violență domestică, serviciile de asistență socială cooperează cu toate celelalte servicii relevante pe baza unui manual de proceduri interdepartamentale, aprobat de Consiliul de Miniștri în 2002. În caz de abuz sexual asupra copiilor, serviciile de asistență socială cooperează cu celelalte servicii competente pentru a stabili o abordare multidisciplinară.

4. Formarea profesioniștilor

Academia de Poliție din Cipru, care este instituția de învățământ a Poliției din Cipru, oferă cursuri pentru gestionarea cazurilor în care sunt implicați minori, la toate nivelurile de formare a poliției. Astfel de cursuri, care vizează educarea ofițerilor de poliție, indiferent de gradul pe care îl dețin, sunt oferite în cadrul programului de pregătire de bază pentru recrutarea ofițerilor de poliție, în cadrul cursurilor avansate, precum și în cadrul cursurilor de specialitate.

Funcționarii din cadrul serviciilor sociale beneficiază de formare inițială și continuă pentru aspectele legate de copii, și anume interviurile cu un copil, gestionarea cazurilor în care sunt implicați copii etc.

În cazul judecătorilor de la instanțele civile și penale de drept comun, nu există cerințe de formare pentru a ști cum să interacționeze cu copiii în cursul procedurilor judiciare. Judecătorii participă, în general, la seminare și conferințe de formare în Cipru și în străinătate, doar dacă și când se organizează.

5. Interesul superior al copilului

În cazurile în care instanța trebuie să pronunțe o hotărâre cu privire la interesul superior al copilului, instanța poate solicita serviciilor de asistență socială să întocmească un raport, care să cuprindă observațiile funcționarului în cauză și opinia copilului privind chestiunea supusă judecății.

6. Monitorizarea deciziilor în procedurile în care sunt implicați copii

Se preconizează că Legea privind infractorii minori va fi revizuită, astfel încât să se prevadă proceduri specifice în cazul copiilor și tinerilor. Acest lucru va îmbunătăți și va consolida procedurile în care sunt implicați copiii, în interesul superior al acestora.

7. Accesul la măsuri reparatorii

Un copil poate să depună plângeri, să introducă căi de atac în justiție sau să facă uz de mecanisme de control judiciar în cadrul unor proceduri normale, prin intermediul unuia dintre părinți, al tutorelui sau al reprezentantului său legal.

În ceea ce privește cererea pentru acordarea de despăgubiri/compensații în timpul sau după finalizarea procedurilor penale în care copilul a avut calitatea de victimă, în cazul în care se depune o cerere civilă obișnuită pentru despăgubiri/compensații, aceasta va trebui să fie întocmită în numele copilului de către unul dintre părinți sau de către tutorele său legal. În ceea ce privește ordinele de despăgubire a victimelor în cadrul procedurilor penale efective, instanțele penale de drept comun dispun de competențe limitate.

În cazul în care există un conflict de interese între copil și părinții/tutorii săi, serviciul de asistență socială poate lua în grijă copilul, sub tutela directorului serviciilor de asistență socială, care devine tutorele copilului și, dacă se consideră necesar, va desemna un reprezentant legal pentru copil.

8. Viața de familie

În Republica Cipru există diferite tipuri de adopții:

  • adopții naționale;
  • adopții internaționale;
  • adoptarea copilului pe care soțul/soția îl are dintr-o căsătorie anterioară.

În toate cazurile de adopție, interesul superior al copilului este considerentul care primează, în temeiul articolului 21 din Convenția cu privire la drepturile copilului.

Justiție în interesul copilului în Cipru  PDF (572 Kb) en

Ultima actualizare: 11/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.