Práva maloletých osôb v súdnom konaní

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

1. Právna spôsobilosť dieťaťa

Na Cypre je minimálny vek trestnej zodpovednosti 14 rokov. Vo všetkých prípadoch minimálny vek, kedy žalobca môže samostatne podať žalobu na súd je 18 rokov.

2. Prístup k prispôsobeným konaniam

2.1. Trestné súdnictvo

Vo všeobecnosti dieťa nemá právnu spôsobilosť podať žalobu a žalobu môže preto podať len prostredníctvom svojich rodičov/opatrovníka.

Čo sa týka súdov, trestné veci, v ktorých je obeťou dieťa, riešia v súčasnosti všeobecné trestné súdy. Existujú však konkrétne zákony s osobitnými ustanoveniami zameranými na ochranu detských obetí/svedkov.

2.2. Občianske súdnictvo

V občianskoprávnom súdnom konaní neexistujú žiadne špecializované inštitúcie, ktoré sa zaoberajú deťmi.

2.3. Správne súdnictvo

Služby sociálneho zabezpečenia ministerstva práce, sociálnych vecí a sociálneho zabezpečenia poskytujú služby na ochranu a podporu detí v priebehu súdneho procesu. V prípade všetkých poskytovaných služieb a politík vykonávaných službami sociálneho zabezpečenia sa prihliada v prvom rade na záujem dieťaťa.

2.4. Zavedené právne a politické opatrenia na zabránenie zbytočným prieťahom pri riešení vecí týkajúcich sa detí

Neexistujú žiadne lehoty týkajúce sa začatia alebo ukončenia občianskoprávneho súdneho kona­nia bez ohľadu na to, či ide o dieťa alebo dospelú osobu.

V bežných občianskoprávnych veciach sa súdy snažia, pokiaľ je to možné, uprednostňovať veci týkajúce sa detí v prípadoch veľkej pracovnej záťaže. Akékoľvek požadované predbežné príkazy sa budú riešiť bez zbytočného odkladu.

2.5. Osobitné podporné mechanizmy pre deti

V občianskoprávnych súdnych konaniach nie sú zavedené žiadne opatrenia na zaistenie, aby boli priestory súdu vhodné pre deti a neposkytuje sa psychologická ani iná podpora, pokiaľ nie je diagnostikovaná konkrétna potreba takejto podpory.

Neexistujú žiadne právne predpisy, v ktorých by sa vyžadovalo, aby súdne zasadnutia boli prispôsobené tempu a pozornosti dieťaťa. Ak existujú snímky alebo iný materiál, ktoré sa majú predložiť na súde, ktoré by sa mohli považovať za škodlivé pre dieťa, sudca môže nariadiť, aby dieťa bolo odvedené zo súdnej siene. Jediným ochranným opatrením v prípade občianskoprávneho konania je vedenie konania s vylúčením verejnosti.

3. Multidisciplinárne aspekty

V prípadoch násilia v rodine služby sociálneho zabezpečenia spolupracujú so všetkými ďalšími príslušnými útvarmi na základe príručky o medzirezortnom postupe, ktorú schválila Rada ministrov v roku 2002. V prípadoch sexuálneho zneužívania detí služby sociálnej starostlivosti spolupracujú s ďalšími príslušnými útvarmi a zavedie sa multidisciplinárny prístup.

4. Vzdelávanie odborníkov

Cyperská policajná akadémia, ktorá je vzdelávacou inštitúciou cyperskej polície, poskytuje školenia v oblasti riešenia vecí týkajúcich sa mladistvých na všetkých úrovniach policajnej odbornej prípravy. Takéto školenia zamerané na vzdelávanie príslušníkov polície všetkých hodností sa poskytujú v základnom programe vzdelávania pre prijatých príslušníkov polície, v pokročilých kurzoch, ako aj v špecializovaných kurzoch.

Úradníci sociálnych služieb absolvujú počiatočné, ako aj priebežné vzdelávanie o záležitostiach týkajúcich sa detí, t. j. pohovor s dieťaťom, riešenie vecí týkajúcich sa detí atď.

Pokiaľ ide o sudcov na všeobecných občianskych a trestných súdoch, neexistujú žiadne požiadavky týkajúce sa zaobchádzania s deťmi v priebehu súdneho konania. Sudcovia sa vo všeobecnosti zúčastňujú na vzdelávacích seminároch a konferenciách na Cypre a v zahraničí, keď sú organizované.

5. Záujem dieťaťa

Vo veciach, keď súd potrebuje prijať rozhodnutie o záujme dieťaťa, súd môže zohľadniť správu vypracovanú sociálnymi službami, v ktorej sú uvedené nielen pripomienky úradníka sociálnych služieb, ale aj názory dieťaťa.

6. Monitorovanie rozhodnutí v konaniach týkajúcich sa detí

Očakáva sa, že zákon o mladistvých páchateľoch bude komplexne revidovaný s cieľom zabezpečiť konkrétne postupy v prospech detí a mladých ľudí. Týmto sa zlepší a posilní konanie týkajúce sa detí v prospech zabezpečenia záujmu dieťaťa.

7. Prístup k prostriedkom nápravy

Dieťa môže mať prístup k akejkoľvek sťažnosti, súdnemu odvolaniu alebo súdnemu preskúmaniu v rámci bežných postupov prostredníctvom svojho rodiča, zákonného poručníka alebo právneho zástupcu.

V prípade nárokov na náhradu škody/odškodnenie v priebehu trestného konania, v ktorom dieťa bolo obeťou, alebo po ňom, ak sa uplatňuje nárok na náhradu škody/odškodnenie, musí tento nárok v mene dieťaťa uplatniť jeho rodič alebo zákonný poručník. Pokiaľ ide o príkazy na odškodnenie obetí v rámci samotného trestného konania, všeobecné trestné súdy majú obmedzené právomoci.

V prípade konfliktu záujmov medzi dieťaťom a jeho rodičmi/poručníkmi môže úrad sociálneho zabezpečenia umiestniť dieťa do starostlivosti riaditeľa služieb sociálneho zabezpečenia, ktorý je poručníkom dieťaťa, a považuje sa za potrebné prideliť dieťaťu právneho zástupcu.

8. Rodinný život

V Cyperskej republike existujú rôzne typy osvojenia:

  • vnútroštátne osvojenia
  • medzištátne osvojenia
  • osvojenie dieťaťa manžela/manželky z predchádzajúceho manželstva.

Vo všetkých prípadoch osvojenia sa prihliada v prvom rade na záujem dieťaťa na základe článku 21 Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí na Cypre  PDF (572 Kb) en

Posledná aktualizácia: 11/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.