Práva maloletých osôb v súdnom konaní

Dánsko

Autor obsahu
Dánsko

1. Právna spôsobilosť dieťaťa

Minimálny vek, kedy žalobca môže v Dánsku podať samostatne žalobu na súd, je 18 rokov.

2. Prístup k prispôsobeným konaniam

V trestnoprávnych veciach nie sú zavedené špecializované inštitúcie, ktoré by sa zaoberali detskými obeťami a detskými svedkami. Takýmito deťmi sa zaoberá bežná polícia, prokuratúra a súdne služby.

V Dánsku neexistujú v občianskom práve špecializované inštitúcie, ktoré sa v občianskych súdnych konaniach zaoberajú deťmi.

Dánsky právny systém je vo všeobecnosti založený na predpoklade, že sudcovia a súdni úradníci sú „všestranní“. Z tohto dôvodu sa na konaniach, ktoré sa týkajú detí, nepodieľajú špecializovaní sudcovia alebo súdni úradníci.

Súdy majú všeobecnú povinnosť zaoberať sa každou vecou takým tempom, aké je potrebné.

V roku 2013 sa dánska vláda rozhodla posilniť ochranu detí a mladých ľudí pred zneužívaním. Ak sa nutne predpokladá, že dieťa alebo mladistvý potrebuje osobitnú pomoc, mestská rada zabezpečí preskúmanie podmienok dieťaťa alebo mladistvého.

V rámci trestnej justície nie sú zavedené špecializované inštitúcie, ktoré by sa zaoberali detskými obeťami a detskými svedkami.

Dánsko považuje maloleté osoby bez sprievodu za obzvlášť zraniteľnú skupinu a boli vypracované usmernenia pre spracovanie žiadostí takýchto osôb.

Deti v postavení žalobcu zastupujú ich rodičia alebo poručníci, pretože deti nemajú procesnú právnu spôsobilosť konať. Deti, ktoré sú predvolané ako svedkovia na všeobecné občianske súdy, nie sú oprávnené požadovať bezplatne právneho zástupcu.

3. Multidisciplinárne aspekty

V roku 2013 dánska vláda vyčlenila finančné prostriedky na iniciatívy na posilnenie ochrany detí a mladistvých pred zneužívaním. Jednou z iniciatív bolo zriadenie 5 špeciálnych „Domov pre deti“, pokrývajúcich všetky obce v Dánsku.

Vytvorený bol mechanizmus spolupráce na posilnenie spolupráce v prípadoch významného konfliktu medzi regionálnou štátnou správou a obcami.

4. Vzdelávanie odborníkov

Zastupujúci sudcovia sa zúčastňujú na celom rade povinných základných vzdelávacích kurzov. Tieto kurzy zahŕňajú vzdelávanie týkajúce sa riešenia vecí týkajúcich sa zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti.

V prípade sudcov je táto tematická oblasť vo všeobecnosti zahrnutá do vzdelávacích kurzov a seminárov.

Povinná odborná príprava právnych zástupcov, ktorí zastupujú deti v občianskoprávnych veciach, trestnoprávnych veciach alebo vo veciach týkajúcich sa správneho systému neexistuje.

Riaditeľ prokuratúry poskytuje seminár v rámci doplnkovej odbornej prípravy prokurátorov, ktorí sú v priebehu konania v styku s deťmi.

Dánska vláda trvale podporuje obce v ich práci na poskytovaní náležitých služieb pre zraniteľné deti, mladistvých a ich rodiny. Z tohto dôvodu boli ročné finančné prostriedky pridelené na ďalšie vzdelávanie obecných sociálnych pracovníkov.

5. Záujem dieťaťa

Podľa dánskeho zákona o sociálnych službách je obec povinná poskytnúť dieťaťu potrebnú podporu v súlade so záujmom dieťaťa. Podporu je preto potrebné prispôsobiť konkrétnej situácii a potrebám dieťaťa, poskytovať ju včas a neustále, aby sa mohli vyriešiť akékoľvek problémy, pokiaľ možno doma, kde dieťa žije, alebo v bezprostrednom okolí dieťaťa. Podpora musí byť okrem toho založená na vlastných zdrojoch dieťaťa.

6. Monitorovanie a výkon rozhodnutí v konaniach, ktoré sa týkajú detí

V rámci trestnej justície v súvislosti s obeťou, keď sa údajný trestný čin nahlási polícii, polícia má všeobecnú povinnosť usmerniť obeť a poskytnúť jej informácie týkajúce sa okrem iného práva na právnu pomoc.

Výkon rozsudkov v občianskoprávnych konaniach, na ktorých sa zúčastňujú deti ako žalobcovia, zabezpečujú podľa pravidiel bežného výkonu rozsudkov súdni vykonávatelia. Deti v postavení žalobcu nemajú procesnú právnu spôsobilosť konať, preto musia byť zastúpené svojimi rodičmi alebo poručníkmi, ktorí uplatňujú práva dieťaťa v postavení žalobcu.

Vo veciach rodinného práva výkon rozsudkov týkajúcich sa práva na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti a pobytu dieťaťa zabezpečujú súdni vykonávatelia. Rozsudok nemožno vykonať, ak je duševné a telesné zdravie dieťaťa vystavené vážnemu nebezpečenstvu.

7. Prístup k prostriedkom nápravy

V rámci trestnej justície, keď sa údajný trestný čin nahlási polícii, polícia má všeobecnú povinnosť usmerniť obeť a poskytnúť informácie obeti týkajúce sa okrem iného práva na právnu pomoc a informácie týkajúce sa sťažností. Nároky na odškodnenie sa môžu riešiť počas súdneho konania.

Dieťa môže byť v postavení žalobcu, ale pre jeho nedostatočnú procesnú spôsobilosť konať, nemôže nezávisle podať žalobu na vnútroštátnych súdoch vo svojom vlastnom mene.

Dieťa môže byť v postavení žalovaného, ale všetky procesné úkony musia uskutočniť rodičia alebo poručníci dieťaťa v jeho mene.

Každá osoba vrátane detí je povinná vypovedať v súdnom konaní, ak je súdom vyzvaná, aby sa zúčastnila ako svedok. Pre účasť dieťaťa v konaní ako svedok nie je potrebný súhlas rodiča/poručníka.

V občianskoprávnych konaniach deti môžu byť v postavení žalobcu a žalovaného. Deti vo všeobecnosti nemajú procesnú spôsobilosť konať, a preto ich rodičia alebo poručníci budú vykonávať práva dieťaťa v postavení žalobcu a žalovaného vrátane práva na odvolanie.

8. Rodinný život

Pred schválením perspektívneho osvojiteľa sekretariát spoločnej rady dôkladne preverí žiadateľov. Výsledky preverenia sa predložia spoločnej rade, ktorá na základe tohto preverenia rozhodne, či žiadatelia môžu alebo nemôžu byť schválení ako perspektívni osvojitelia.

Dánsky zákon o osvojení z decembra 2015 umožňuje len úplné osvojenie. V súčasnosti dánske AAB spolupracuje len so štátmi pôvodu, ktorých právne predpisy umožňujú tzv. silné osvojenia.

V súvislosti s vnútroštátnymi osvojeniami sa v dánskom zákone o osvojení uvádza, že všetky deti staršie ako 12 rokov musia s osvojením súhlasiť.

Ak má dieťa menej ako 12 rokov, štátna správa musí, ak to umožňuje vyspelosť dieťaťa a charakter prípadu, poskytnúť informácie o postoji dieťaťa k osvojeniu.

Za právne predpisy týkajúce sa osvojenia zodpovedá minister sociálnych vecí a vnútra.

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí v Dánsku  PDF (499 Kb) en
Posledná aktualizácia: 30/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.