Práva maloletých osôb v súdnom konaní

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

1. Právna spôsobilosť dieťaťa

Podľa všeobecnej časti občianskeho zákonníka majú všetky osoby pasívnu právnu spôsobilosť. Osoby mladšie než 18 rokov majú obmedzenú aktívnu právnu spôsobilosť. Súd môže predĺžiť obmedzenú aktívnu právnu spôsobilosť detí vo veku od 15 rokov, ak je to v záujme dieťaťa a umožňuje to úroveň vývoja dieťaťa. V Estónsku je minimálny vek, kedy žalobca môže samostatne podať žalobu na súd, 15 rokov.

2. Prístup k prispôsobeným konaniam

Informácie o justičných systémoch sa uvádzajú na príslušnej stránke portálu elektronickej justície.

Deťmi, ktoré nedosiahli minimálny vek trestnej zodpovednosti (14 rokov) a ktoré spáchali trestný čin, sa zaoberajú komisie pre mladistvých. Rozhodnutia komisií preskúma najskôr krajský guvernér a následné odvolania v správnych súdnych konaniach preskúmajú správne súdy. Je možné požiadať o náležité opatrenie, ak bol prípad na súde deväť mesiacov alebo dlhšie a súd ešte neuskutočnil potrebné konanie na základe primeraného odôvodnenia. Aj v prípade, keď je pojednávanie odložené na viac než 3 mesiace bez súhlasu strán sporu, sa tieto strany môžu odvolať proti tomuto rozhodnutiu. Na ochranu dieťaťa pred ujmou a na zabezpečenie opatrení existujú osobitné pravidlá týkajúce sa predbežných opatrení, ktoré môže nariadiť súd a v zákone je ustanovená výnimka v prípade vypočúvania detí s osobitnými potrebami.

3. Multidisciplinárne aspekty

O ochranu dieťaťa sa stará vláda republiky, rada na ochranu detí, ministerstvo sociálnych vecí, rada sociálneho poistenia, krajskí guvernéri a miestne samosprávy na základe funkcií stanovených v zákone o ochrane detí.

4. Vzdelávanie odborníkov

Vzdelávanie sudcov organizuje Rada pre justičné vzdelávanie, ktorá pôsobí na najvyššom súde, v súlade s estónskym zákonom o súdoch. Estónska advokátska komora je členom Európskej advokátskej komory a komunikuje s ostatnými členskými štátmi o vzdelávaní.

5. Záujem dieťaťa

Mnohé právne akty sa vzťahujú na záujem dieťaťa. Zákon o ochrane dieťaťa (oddiel 21) ustanovuje povinnosť, aby sa v prvom rade prihliadalo na záujem dieťaťa.

6. Monitorovanie a výkon rozhodnutí v konaniach, ktoré sa týkajú detí

Keďže deti nemajú aktívnu procesnú spôsobilosť, nie sú osobne informované o rozsudku a jeho výkone zo strany súdu. Keď sa rozsudok stane vykonateľným, právny zástupca dieťaťa môže podať súdnemu vykonávateľovi žiadosť o výkon rozhodnutia. Za oznámenie informácií dieťaťu týkajúcich sa konania o výkone rozhodnutia má byť zodpovedný právny zástupca.

7. Prístup k prostriedkom nápravy

V Estónsku sú deti, ktoré sú účastníkmi v občianskom súdnom konaní, zastúpené právnymi zástupcami, ktorí majú konať v ich záujme. Právni zástupcovia detí preto môžu v zásade predkladať podania a podávať odvolania súdu v mene týchto detí bez ich súhlasu. Z práva však možno vyvodiť, že dieťa môže predložiť podanie/odvolanie na súd aj samostatne. Vo všeobecnosti sa od právneho zástupcu dieťaťa očakáva, že sa okamžite pripojí. V rodinných veciach na základe návrhu, ak dieťa vo veku od 14 rokov dostatočne rozumie konaniu, má právo podať opravný prostriedok proti rozhodnutiam súdu bez toho, aby ho zastupoval jeho právny zástupca.

8. Postup osvojenia vrátane medzinárodného osvojenia

Osoba, ktorá si chce osvojiť dieťa, podá návrh na osvojenie krajskej samospráve. Ak krajská samospráva dospeje k záveru, že sú splnené podmienky potrebné na osvojenie, osoba, ktorá má v úmysle osvojiť si dieťa predloží návrh na osvojenie súdu. Návrh na osvojenie sa predkladá súdu v mieste pobytu dieťaťa, ktoré sa má osvojiť. Ak sa miesto pobytu osvojiteľa alebo dieťaťa nenachádza v Estónsku, súd nerozhodne o osvojení bez súhlasu výboru pre medzinárodné adopcie, ktorý bol vytvorený na ministerstve sociálnych vecí Estónskej republiky. Dieťa vo veku minimálne 10 rokov môže byť osvojené len s jeho súhlasom.

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí v Estónsku  PDF (469 Kb) en

Posledná aktualizácia: 31/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.