Práva maloletých osôb v súdnom konaní

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

1. Právna spôsobilosť dieťaťa

Vo Fínsku je minimálny vek trestnej zodpovednosti 15 rokov.

V iných záležitostiach sa minimálny vek, kedy sa vec môže predložiť súdu, pohybuje od 12 (zdravotné záležitosti, umiestnenie do starostlivosti), 15 (zamestnanosť, záležitosti v oblasti azylu, migrácie, vzdelávania, administratívne sankcie) do 18 rokov (rodinné záležitosti).

2. Prístup k prispôsobeným konaniam

Vyšetrovania zamerané na deti sú, pokiaľ možno, pridelené príslušníkom polície s odbornou prípravou alebo skúsenosťami v tejto oblasti. Väčšie policajné oddelenia majú útvary alebo príslušníkov polície so špecializáciou na vyšetrovanie trestných činov páchaných na deťoch. Vo všetkých policajných oddeleniach sú vyšetrovaním trestných činov páchaných na deťoch spravidla poverení vyšetrovatelia, ktorí majú odborné znalosti a osobitnú spôsobilosť v oblasti vyšetrovania takéhoto typu trestných činov.

Prokuratúra má systém špeciálnych prokurátorov na účely zabezpečenia odborných znalostí v oblasti špecializácie a udržiavania a rozvíjania odborných zručností prokurátorov. Zriadená je skupina špeciálnych prokurátorov, ktorí sa špecializujú na násilie páchané na deťoch a ženách, a školia iných prokurátorov v oblasti ich odbornej pôsobnosti.

Vyšetrovania zamerané na deti sú, pokiaľ možno pridelené pracovníkom s odbornou prípravou alebo skúsenosťami v tejto oblasti.

Ombudsman pre deti presadzuje záujem detí a uplatňovanie práv detí na všeobecnej úrovni, ale nezaoberá sa jednotlivými prípadmi.

3. Podporné mechanizmy a postupy zamerané na deti

Od začiatku roka 2016 možno na súde použiť ako dôkaz aj videonahrávku 15 – 17-ročnej obete v prípadoch, keď obeť potrebuje osobitnú ochranu.

Podľa zákona o vyšetrovaní trestných činov orgán pre vyšetrovanie trestných činov konzultuje podľa potreby s lekárom alebo iným odborníkom o tom, či opatrenia v rámci vyšetrovania môžu byť namierené proti osobe mladšej ako 18 rokov.

Vypočúvanie detských obetí a svedkov vedú spravidla príslušníci polície s odbornou prípravou alebo skúsenosťami v tejto oblasti. Vypočúvanie môže vykonávať aj zdravotnícky pracovník.

Univerzitné nemocnice vo veľkých mestách majú špecializované odborné centrá zamerané na vypočúvanie maloletých obetí trestného činu. Polícia v rámci svojej práce s týmito centrami úzko spolupracuje.

4. Vzdelávanie odborníkov

Ministerstvo spravodlivosti pravidelne organizuje pokročilú odbornú prípravu sudcov, zamestnancov súdu a pracovníkov poskytujúcich právnu pomoc v oblasti detskej psychológie, právnej psychológie, práv obetí, ľudských práv a osobitných potrieb obetí, ktoré boli sexuálne zneužité. Na odbornej príprave sa môžu zúčastniť aj prokurátori.

Generálna prokuratúra organizuje odbornú prípravu pre prokurátorov, ktorí sa zaoberajú prípadmi sexuálneho zneužívania a fyzického týrania detí. Preberá sa vývoj detí, detská psychológia a spôsob vedenia vypočúvania dieťaťa.

Odborná príprava príslušníkov polície zahŕňa prípravu v oblasti detskej psychológie, komunikačných zručností a vedenia vypočúvania dieťaťa. Osobitná kvalifikácia ako expert sa poskytuje tým odborníkom, ktorí absolvovali špeciálnu odbornú prípravu poskytovanú Národnou policajnou radou.

5. Prístup k prostriedkom nápravy

Sťažnosť na rozhodnutie prokurátora skutok nestíhať sa môže predložiť generálnemu prokurátorovi, ktorý má právo začať nové posúdenie obvinení.

6. Rodinný život

Prvým krokom v procese osvojenia je poradenstvo pri osvojení poskytované komunálnymi orgánmi sociálnej starostlivosti a organizáciou Save the Children Finland. Poradenstvo pri osvojení je pre klientov bezplatné. Na účely predloženia žiadosti o povolenie na osvojenie a návrhu na schválenie osvojenia poskytovateľ poradenstva pri osvojení poskytne písomnú správu o poskytnutí poradenstva pri osvojení. V správe sa uvedú potrebné informácie o dotknutých osobách a ich pomeroch.

Na základe správy rada pre osvojenia prijme rozhodnutie o schválení povolenia na osvojenie. Pri vnútroštátnych, ako aj medzištátnych osvojeniach sa na osvojenie maloletého dieťaťa vyžaduje povolenie schválené radou pre osvojenie. Povolenie platí dva roky. Žiadatelia môžu požiadať o predĺženie platnosti povolenia.

Existuje len jeden typ osvojenia. Po schválení osvojenia sa osvojenec považuje za dieťa osvojiteľov a nie bývalých rodičov.

Povolenie na osvojenie nie je potrebné, ak osvojenec je dieťa budúceho manžela/manželky osvojiteľa, o ktoré sa už budúci osvojiteľ riadne staral a vychovával ho.

Pri osvojení dieťaťa zo zahraničia je potrebné spravidla okrem poradenstva pri osvojení vždy požiadať o služby pri medzištátnom osvojení. Takéto služby poskytuje oddelenie sociálnych služieb mesta Helsinki, organizácia Save the Children Finland a Interpedia.

Na konci procesu je osvojenie schválené na základe súdneho rozhodnutia.

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí vo Fínsku  PDF (534 Kb) en

Posledná aktualizácia: 19/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.