Práva maloletých osôb v súdnom konaní

Grécko

Autor obsahu
Grécko

1. Právna spôsobilosť dieťaťa

V Grécku je minimálny vek trestnej zodpovednosti 15 rokov. Dieťa, ktoré je vo veku od 12 do 15 rokov a spáchalo trestný čin, má právo podať sťažnosť proti správnemu rozhodnutiu, po dovŕšení 17 rokov toto právo požíva výlučne dieťa.

Minimálny vek, kedy žalobca môže samostatne podať žalobu na súd, je 15 rokov v prípade zamestnania, 18 rokov v prípade azylu, migrácie, správnych sankcií a zdravia, 12 rokov v prípade ukončenia prípadov osvojenia, 16 rokov v nesporových konaniach a 18 rokov vo všetkých ostatných prípadoch, pokiaľ dieťa nie je uznané ako dieťa s obmedzenou procesnou spôsobilosťou.

2. Prístup k prispôsobeným konaniam

V Grécku existuje trestný sudca pre maloleté osoby, vyšetrovací sudca pre maloleté osoby a prokurátor pre maloleté osoby na každom súde prvého stupňa a každom odvolacom súde, ktorý sa špecializuje na trestné veci týkajúce sa maloletých osôb. Súd pre mladistvých zložený zo sudcov pre maloleté osoby pojednáva o veciach týkajúcich sa maloletých páchateľov.

Maloleté osoby sú okrem toho chránené „spolkami na ochranu maloletých osôb“, ktoré sú zriadené na každom súde prvého stupňa a sú v nich zastúpení sudcovia, prokurátori, sociológovia, učitelia atď.

Na každom súde prvého stupňa a niektorých odvolacích súdoch pôsobia špecializovaní sudcovia komory rodinného práva. Títo sudcovia sú špecializovaní v oblasti rodinného práva v tom zmysle, že keď zasadajú ako sudcovia občianskeho práva, pojednávajú len o veciach rodinného práva. Tieto povinnosti sa prideľujú na obdobie od 2 do 4 rokov.

V správnom súdnictve neexistujú žiadne osobitné ustanovenia ani inštitúcie pre rodinné právo a maloleté osoby.

3. Multidisciplinárne aspekty

Sociálne služby a rodinné súdy v každom štádiu vzájomne úzko spolupracujú. Pre sudcov sa pripravujú správy a konajú sa pracovné stretnutia so psychológmi, aby sa vec dostala k sudcovi v prepracovanom štádiu. V prípade potreby sudca vždy môže požiadať dieťa a/alebo jeho rodičov, aby sa podrobili osobitnému preskúmaniu odborníkom, ktorý dôkladne preskúma životné podmienky a rodinné prostredie.

4. Vzdelávanie odborníkov

Základná odborná príprava v oblasti justície nezahŕňa rodinné právo osobitne, čo sa týka iných oblastí práva. Rodinné právo je však súčasťou ďalšej odbornej prípravy, ktorú organizujú také orgány ako Národná škola sudcov, ministerstvo spravodlivosti, advokátske komory, vysoké školy atď. Sudcom a prokurátorom, ktorí sa špecializujú na túto oblasť, sa odporúča zúčastňovať sa na týchto aktivitách zameraných na zvyšovanie informovanosti.

Cezhraničné vzdelávanie je zabezpečené prostredníctvom pravidelných kanálov, t. j. Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN), Akadémia európskeho práva (ERA) alebo iných orgánov alebo inštitúcií, ktoré sa zaoberajú justičnou odbornou prípravou na európskej úrovni.

5. Záujem dieťaťa

Všetky opatrenia, ktoré sa majú prijať, a všetky opatrenia, ktoré prijali štátne orgány alebo subjekty, ako aj súdy, musia byť v súlade so zásadou zabezpečenia záujmu dieťaťa. Na súde je vecou sudcu, aby sa táto zásada uplatňovala v každom jednotlivom prípade.

6. Prístup k prostriedkom nápravy

Obdobne ako v prípade dospelých, aj deti majú všetky práva a sú poučené o všetkých postupoch, ktoré sa môžu v ich prípade uplatniť, ak sa zúčastňujú na trestnoprávnom alebo občianskoprávnom konaní. Hlavne v trestnoprávnom konaní môže prokurátor „zmraziť“ trestný postup po vypočutí dieťaťa, ak by sa tým mohlo zabrániť nenapraviteľnému poškodeniu jeho osobnosti.

7. Rodinný život

Podľa gréckeho práva osoby, ktoré majú záujem osvojiť si určité dieťa, sa musia obrátiť na príslušný súd prvého stupňa podľa miesta pobytu dieťaťa, aby mohlo byť osvojenie dieťaťa právne uznané. Biologickí rodičia musia poskytnúť súhlas na osvojenie ich dieťaťa záujemcami pred sudcom v jeho komore. Dieťa, ktoré sa má osvojiť a ktoré dosiahlo vek dvanásť rokov, tiež musí poskytnúť súhlas. Na súdnom pojednávaní musí svedok dosvedčiť, že záujemcovia sú schopní postarať sa o dieťa a vychovávať ho so zreteľom okrem iného na vzdelávanie a finančné zdroje. To isté platí aj pre medzinárodné osvojenia. Tento postup je stanovený v článku 1542 a nasledovných článkoch gréckeho občianskeho zákonníka a článku 800 gréckeho občianskeho súdneho poriadku.

Existuje osvojenie maloletých osôb a osvojenie dospelých osôb. K osvojeniu dospelých osôb dochádza výnimočne a týka sa len príbuzných do štvrtého stupňa (t. j. bratrancov a sesterníc) (článok 1579 gréckeho občianskeho zákonníka). Navyše dospelé osoby žijúce v manželstve môžu byť osvojené len so súhlasom ich manžela/manželky (článok 1583 gréckeho občianskeho zákonníka).

Pre vnútroštátne a medzinárodné súdne konanie o osvojení je príslušný viacčlenný súd prvého stupňa v mieste bydliska (článok 800 občianskeho súdneho poriadku). Konkrétne na účely medzinárodného osvojenia existuje aj ústredný orgán pre medzištátne osvojenia, ktorý spadá pod grécke ministerstvo práce (článok 19 zákona č. 3868/2010).

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí v Grécku  PDF (326 Kb) en

Posledná aktualizácia: 14/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.