Práva maloletých osôb v súdnom konaní

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

1. Právna spôsobilosť dieťaťa

V Luxembursku je minimálny vek, keď žalobca môže samostatne podať žalobu na súd, 18 rokov pre všetky oblasti práva. Výnimka existuje v prípade emancipovaných detí, ktoré môžu podať sťažnosť vo svojom vlastnom mene.

V Luxembursku sa trestnými činmi spáchanými deťmi pod hranicou minimálneho veku trestnej zodpovednosti zaoberá špecializovaný súdny systém. Minimálny vek trestnej zodpovednosti v Luxembursku je 18 rokov. Z tohto dôvodu dieťa mladšie ako 18 rokov podľa luxemburského právneho systému nepácha „trestné činy“; pácha skôr „činy kvalifikované ako trestné činy“, v prípade ktorých zodpovedá za uplatňovanie opatrení v oblasti ochrany, starostlivosti a/alebo vzdelávania súd pre mladistvých ako špecializovaná jurisdikcia.

2. Prístup k prispôsobeným konaniam

Občianskoprávne veci sa okrem niektorých záležitostí týkajúcich sa ochrany rodiny a detí riešia na občianskych súdoch. V oblasti správneho súdnictva neexistujú žiadne špeciálne rodinné súdy a súdy pre mladistvých. Správne súdy preskúmavajú len rozhodnutia v oblasti azylu a migrácie.

  • Súd pre mladistvých, ktorý je špecializovaným súdom, má právomoc zaoberať sa deťmi ako podozrivými a páchateľmi a má tiež právomoc nariadiť ochranné opatrenia pre deti, ktoré potrebujú pomoc a ochranu. Súd pre mladistvých (Tribunal de la jeunesse) prijíma opatrenia v oblasti vzdelávania a ochrany. Deti ako podozriví/páchatelia sa nepovažujú za páchateľov, ale za deti, ktoré potrebujú ochranu a pomoc. Na základe toho sa trestné právo ako také na deti neuplatňuje.
  • Sekcia „ochrany mladistvých“ úradu prokuratúry sa vo všeobecnosti zaoberá všetkým, čo ovplyvňuje deti a ich rodiny. Keď sú detské obete účastníkmi súdneho konania, prokurátori úzko spolupracujú so sekciou „ochrany mladistvých“ v justičnej polícii.
  • Luxembursko má súd pre mladistvých, ktorý sa ako špecializovaný súd zaoberá riešením záležitostí týkajúcich sa ochrany dieťaťa. Na súdoch pre mladistvých pôsobia špecializovaní sudcovia. Sudcovia pre mladistvých majú právomoc presadzovať zákony týkajúce sa ochrany mladistvých. Sudca pre rodinné veci má právomoc zaoberať sa vecami týkajúcimi sa rodičovských práv a povinností. Sudca pre rodinné veci vykonáva aj dohľad nad prácou právnych zástupcov alebo poručníkov. V rámci tejto úlohy môže sudca pre rodinné veci požiadať právnych zástupcov alebo poručníkov dieťaťa, ako aj samotné dieťa o vysvetlenie.

3. Právne a politické opatrenia na zabránenie zbytočným prieťahom pri riešení vecí, ktoré sa týkajú detí

Nie sú zavedené osobitné ustanovenia na zabezpečenie, aby sa občianskoprávne súdne konania, ktoré sa týkajú detí, konali bez zbytočných prieťahov. Pokiaľ ide o procesné lehoty, uplatňujú sa všeobecné pravidlá (pravidlá, ktoré sa uplatňujú na dospelých). Tieto pravidlá sa líšia v závislosti od súdu, ktorý o veci pojednáva.

4. Podporné mechanizmy a postupy zamerané na deti a záujem dieťaťa

Táto služba môže dieťaťu poskytnúť podporu pri prístupe k právnym prostriedkom nápravy. Dieťaťu môže pomáhať aj advokát.

  • Význam pojmu „záujem dieťaťa“ nie je vymedzený v platných právnych predpisoch.

Posúdenie záujmu dieťaťa patrí do právomoci sudcov. Sudcovia môžu pri posudzovaní záujmu dieťaťa zohľadniť viaceré faktory vrátane napríklad blaha dieťaťa, sociálnych faktorov atď. Napriek platnej právnej požiadavke môže súd zohľadniť názory dieťaťa pri stanovení jeho záujmu. Dieťa môže vyjadriť svoje názory počas vypočutia v občianskych veciach, napríklad v súvislosti s výkonom rodičovských práv a povinností.

Všetky súdy konajú v súlade s medzinárodnými právnymi nástrojmi, napríklad s Európskym dohovorom o výkone práv detí a judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva.

5. Monitorovanie výkonu rozhodnutí v konaniach, ktoré sa týkajú detí

Deti samotné sa nemôžu domáhať výkonu rozhodnutia súdu. Toto právo vykonáva v ich mene ich právny zástupca.

Ak bolo vydané rozhodnutie proti dieťaťu, ktoré je žalované, výkon rozhodnutia sa musí uskutočniť na majetku dieťaťa. Žalované deti, ktoré si neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia súdu, nemôžu byť podrobené donucovaciemu opatreniu obmedzenia slobody.

Vo veciach ochrany dieťaťa sa samotné dieťa, ktoré zastupuje advokát, môže domáhať výkonu rozhodnutia súdu.

6. Prístup k prostriedkom nápravy

Dieťa, ktoré chce podať sťažnosť, odvolanie alebo požiadať o súdne preskúmanie na všeobecnom súde, musí byť zastúpené svojím právnym zástupcom. Výnimka sa uplatňuje v prípade emancipovaných detí, ktoré môžu podať sťažnosť vo vlastnom mene.

Keďže právny zástupca dieťaťa zastupuje dieťa a vykonáva všetky úkony v jeho mene, môže predkladať podania alebo odvolania bez súhlasu dieťaťa. Súd môže vymenovať administrátora ad hoc, ak existuje konflikt záujmov medzi rodičmi a dieťaťom.

Aj proti rozhodnutiam, ktoré prijal súd pre mladistvých, sa dieťa môže odvolať s pomocou advokáta.

7. Inštitúcie zodpovedné za podporu detí:

8. Osvojenie

V Luxembursku je osvojenie prístupné pre všetkých obyvateľov s bydliskom v Luxembursku bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú štátnymi príslušníkmi, ako aj pre iné osoby, ako sú obyvatelia Luxemburska, ktoré si želajú osvojiť si osobu s bydliskom v Luxembursku.

Požiadavky na osvojenie sa riadia vnútroštátnym právom štátu osvojiteľa(-ov).

V prípade osvojenia dvoma manželskými partnermi, ktorí nemajú rovnakú štátnu príslušnosť alebo sú bez štátnej príslušnosti, rozhodným právom je právo štátu ich spoločného obvyklého pobytu v čase podania žiadosti.

V prípade osvojencov sa uplatňujú právne predpisy ich krajiny pôvodu, pokiaľ sa im na základe ich plánovaného osvojenia nepriznáva štátna príslušnosť osvojiteľa. Ak normy právomoci nie sú v súlade, o osvojení sa právoplatne rozhodne na základe postupu stanoveného podľa práva krajiny, v ktorej došlo k osvojeniu.

Každá osoba, ktorá si želá osvojiť dieťa, sa musí najskôr obrátiť na ministerstvo národného vzdelávania, detí a mládeže (MENJE), kde podá žiadosť o osvojenie. Pred posúdením vhodnosti žiadateľov na osvojenie žiadatelia absolvujú „prípravný kurz na osvojenie“.

Maison de l’adoption je poradenská služba pre oblasť osvojenia pre osoby, ktoré sa zaujímajú o osvojenie (potenciálni osvojitelia, osvojenci, adoptívne rodiny, odborníci zúčastnení na osvojení).

Poskytuje podporu počas a po skončení postupu osvojenia prostredníctvom personalizovaných konzultácií.

Postup osvojenia v Luxembursku pozostáva z viacerých fáz.

Odkaz na právne predpisy

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí v Luxembursku (v angličtine a vo francúzštine)  PDF (989 Kb) en

Posledná aktualizácia: 10/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.