Práva maloletých osôb v súdnom konaní

Malta

Autor obsahu
Malta

Existujú rôzne vymedzenia toho, čo sa podľa práva považuje za „dieťa“ (právna spôsobilosť dieťaťa) v maltskom právnom rámci.

1. Právna spôsobilosť dieťaťa

Na Malte je minimálny vek trestnej zodpovednosti 14 rokov. Vo všetkých prípadoch minimálny vek, kedy žalobca môže samostatne podať žalobu na súd je 18 rokov.

2. Prístup k prispôsobeným konaniam

V prípade mladistvých páchateľov súd pre mladistvých predstavuje špecializovaný súd, ktorý sa zaoberá maloletými osobami v trestnej oblasti. Vypočúvanie detských obetí sa uskutočňuje prostredníctvom videospojenia. Občianskoprávne konanie: Maloleté osoby mladšie ako osemnásť rokov samotné nemôžu podať žalobu alebo byť žalované, môže sa tak stať jedine prostredníctvom rodiča, tútora, kurátora alebo poručníka. V súdnych konaniach týkajúcich sa rozluky alebo rozvodu osôb súd však v priebehu konania vždy posudzuje záujem dieťaťa. K správnym súdnym konaniam týkajúcim sa detí patrí: ochrana detí, osvojenia, zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, žiadatelia o azyl bez sprievodu a deti v konaní o azyle.

3. Právne a politické opatrenia na zabránenie zbytočným prieťahom pri riešení vecí, ktoré sa týkajú detí

Platné právne a politické opatrenia na zabránenie zbytočným prieťahom v riešení prípadov týkajúcich sa detí sa líšia v závislosti od okolností: trestné veci: dieťa ako obeť a dieťa ako páchateľ, občianskoprávne veci v rodinných veciach – zohľadňuje sa záujem dieťaťa. Ak ide o správne veci týkajúce sa maloletých osôb v súvislosti s vydávaním príkazov na starostlivosť, tieto veci sa riešia na súde pre mladistvých, ktorý je špecializovaným súdom.

4. Podporné mechanizmy a postupy zamerané na deti a záujem dieťaťa

Maltské právo neobsahuje žiadne všeobecné pravidlo, ktoré špecifikuje podmienky, za ktorých má byť zraniteľné dieťa vypočuté vo všetkých jednotlivých existujúcich trestných alebo správnych konaniach. Právne predpisy sú obsiahnuté v rôznych štatútoch a postupoch uplatňovaných súdnymi alebo kvázisúdnymi orgánmi, ktoré vedú príslušné správne a trestné konania v súlade s článkom 12 Dohovoru o právach dieťaťa. Na Malte môže každé dieťa poskytnúť svedeckú výpoveď, nevyhnutné však je, aby súd bol presvedčený o tom, že detský svedok rozumie tomu, že nie je správne poskytnúť krivú výpoveď.

5. Monitorovanie výkonu rozhodnutí v konaniach, ktoré sa týkajú detí

Monitorovanie a výkon rozhodnutí v konaniach, ktoré sa týkajú detí, závisí od typu veci, podľa maltského práva sa trestné právo uplatňuje nasledovne: vynesenie rozsudku, príkazy na starostlivosť, probačné príkazy a podmienečné prepustenie. Rozhodnutia v rámci občianskoprávnych konaní týkajúce sa detí ako žalobcov alebo obžalovaných sa vykonávajú rovnakým spôsobom ako rozhodnutia týkajúce sa dospelých ako žalobcov alebo obžalovaných. Pokiaľ ide o správne konanie podľa maltského práva, deti nemôžu podať žalobu alebo byť žalované, môže sa tak stať jedine prostredníctvom rodiča vykonávajúceho rodičovské práva a povinnosti alebo v prípade neprítomnosti takéhoto rodiča prostredníctvom tútora alebo kurátora. Veci týkajúce sa ochrany detí môže iniciovať právne oddelenie inštitúcie Agenzija Appogg alebo súkromný advokát.

6. Prístup k prostriedkom nápravy

Podľa maltského práva v trestnoprávnom konaní detské obete nemajú žiadne osobitné právo, toto právo vyplýva zo samotných právnych predpisov a vzťahuje sa na všetky obete, či už ide o dieťa alebo dospelého. Pokiaľ ide o občianskoprávne konanie/správne konanie, dieťa môže mať prístup k akémukoľvek mechanizmu podávania sťažností, odvolaní alebo súdneho preskúmania prostredníctvom rodiča, tútora, kurátora alebo poručníka. Počas sporového konania medzi nositeľmi rodičovských práv pred rodinným súdom je možné vymenovať právneho zástupcu pre deti, aby zastupoval záujmy dieťaťa.

7. Osvojenie

Postup osvojenia na Malte pozostáva z viacerých fáz.

Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí na Malte  PDF (366 Kb) en

Posledná aktualizácia: 31/07/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.