Práva maloletých osôb v súdnom konaní

Za súdnictvo zohľadňujúce potreby detí sa považuje systém súdnictva, ktorý zaručuje rešpektovanie a účinné uplatňovanie všetkých práv detí na najvyššej dosiahnuteľnej úrovni

Približne 19 % obyvateľstva EÚ (95 miliónov) má menej ako 18 rokov. Maloleté osoby môžu byť priamo alebo nepriamo zapojené do systémov súdnictva členských štátov viacerými spôsobmi, napríklad vtedy, keď spáchajú trestné činy, keď sú svedkami alebo obeťami trestných činov, keď žiadajú o azyl, keď sú predmetom konania o osvojení alebo keď ich rodičia s opatrovníctvom nesúhlasia.

Súdne konanie môže zásadne ovplyvniť životy maloletých osôb a neexistencia reakcie, ktorá by zohľadňovala potreby detí, môže viesť k obmedzeniu alebo porušeniu ich práv. Keď vnútroštátne systémy súdnictva nemajú dostatok konaní a postupov, ktoré zohľadňujú potreby detí, najzraniteľnejšie deti (napr. deti so zdravotným postihnutím alebo migrujúce deti) čelia navyše špecifickým prekážkam pri uplatňovaní svojich práv.

Právo na prístup k spravodlivosti by malo byť zaručené všetkým maloletým osobám. Okrem toho by sa s deťmi v rámci ich zapojenia do systému súdnictva malo zaobchádzať tak, aby sa zohľadnil ich vek, osobitné potreby, ich vyspelosť a úroveň chápania, a malo by sa prihliadať na ich prípadné ťažkosti s komunikáciou.

Sú potrebné jasnejšie informácie o aktéroch a postupoch v oblasti súdnictva, ktoré sa týkajú maloletých osôb, ako aj osobitný dohľad, ktorým sa zabezpečí dodržiavanie ich práv. V tejto súvislosti boli v závislosti od právnej oblasti identifikované dve kategórie: deti ako právnické osobyosobitné konania zavedené v krajinách EÚ.

V prvej kategórii by sa spojili všeobecné prvky týkajúce sa spôsobilosti dieťaťa, ako je trestná alebo občianskoprávna zodpovednosť, prístupu k právnej podpore, vzťahu k škole/vzdelávaniu, rozhodovania v oblasti zdravotnej starostlivosti, špecializovaných súdov/inštitúcií alebo finančnej podpory pri konaní pred súdom.

Cieľom druhej kategórie je zhromaždiť informácie o tom, ako sa k maloletým osobám pristupuje v kontexte súdneho konania a osobitnej povahy trestných, občianskoprávnych a správnych konaní v členských štátoch.

Posledná aktualizácia: 21/09/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.