Pravice mladoletnikov v sodnem postopku

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

1. Pravna sposobnost otroka

Na Cipru postanejo otroci kazensko odgovorni pri 14 letih. V vseh zadevah je najnižja starost, pri kateri lahko tožnik samostojno predloži zadevo sodišču, 18 let.

2. Dostop do prilagojenega postopka

2.1 Kazensko pravosodje

Na splošno otroci nimajo pravne sposobnosti biti stranka v postopku in lahko torej tožbo vložijo le prek staršev/skrbnika.

Kar zadeva sodišča, kazenske zadeve, v katerih je žrtev otrok, trenutno obravnavajo redna kazenska sodišča. Vendar obstajajo specifični zakoni, ki vsebujejo specializirane določbe za upoštevanje potreb otrok, namenjeni zaščiti otrok, ki so žrtve/priče.

2.2 Civilno pravosodje

Ni posebnih institucij, ki bi obravnavale otroke v civilnih sodnih postopkih.

2.3 Upravno pravosodje

Službe socialnega varstva pri Ministrstvu za delo, socialno varstvo in socialno zavarovanje zagotavljajo storitve varstva in podpore otrok v celotnem sodnem postopku. Vse storitve, ki jih zagotavljajo službe socialnega varstva, in vse politike, ki jih izvajajo, na prvo mesto postavljajo otrokovo korist.

2.4 Pravni ukrepi in ukrepi politike, ki se sprejemajo za preprečevanje nepotrebnih zamud pri obravnavi zadev, ki vključujejo otroke

Rokov za začetek ali končanje civilnih sodnih postopkov ni, ne glede na to, ali so vključeni otroci ali odrasli.

V rednih civilnopravnih zadevah poskušajo sodišča v čim večji meri prednostno obravnavati zadeve, ki vključujejo otroke, ob upoštevanju velikega števila zadev. Vse zahtevane začasne odredbe se obravnavajo brez nepotrebnega odlašanja.

2.5 Posebni mehanizmi za podporo otroku

V primeru civilnih sodnih postopkov ni ureditve, ki bi zagotavljala, da so prostori sodišča primerni za otroke, prav tako pa se ne zagotavlja nobena psihološka ali druga podpora, razen če je ugotovljena posebna potreba po tovrstni podpori.

Prav tako ni predpisov, ki bi določali, da morajo biti sodne obravnave prilagojene tempu in sposobnosti koncentracije otroka. Če naj bi se med obravnavo predložilo slikovno ali drugo gradivo, za katero se šteje, da bi bilo lahko škodljivo za otroka, lahko sodnik odredi, da se otroka odstrani iz sodne dvorane. Edini ukrep zavarovanja v civilnih postopkih je vodenje postopka brez navzočnosti javnosti.

3. Večdisciplinarni vidiki

V primerih nasilja v družini službe socialnega varstva sodelujejo z vsemi drugimi ustreznimi službami, pri čemer uporabljajo priročnik za medresorske postopke, ki ga je leta 2002 odobril Svet ministrov. V primerih spolne zlorabe zoper otroke službe socialnega varstva sodelujejo z drugimi ustreznimi službami ter vzpostavijo večdisciplinarni pristop.

4. Usposabljanje strokovnjakov

Ciprska policijska akademija, ki je izobraževalna ustanova ciprske policije, zagotavlja predavanja na temo obravnave zadev, povezanih z mladoletnimi osebami, na vseh ravneh policijskega usposabljanja. Takšna predavanja, namenjena izobraževanju policistov na vseh položajih, se zagotavljajo v okviru programa osnovnega usposabljanja za zaposlovanje policistov, naprednih tečajev in specializiranih tečajev.

Uradniki socialnih služb prejmejo začetno in nadaljevalno usposabljanje glede vprašanj v zvezi z otroki, tj. razgovor z otrokom, obravnava zadev, ki vključujejo otroke, itd.

Kar zadeva sodbe rednih civilnih in kazenskih sodišč, ni obveznosti glede usposabljanja v zvezi z ravnanjem z otroki med sodnim postopkom. Sodniki se običajno udeležujejo izobraževalnih seminarjev in konferenc na Cipru in v tujini, kadar so organizirani.

5. Otrokova korist

V primerih, ko mora sodišče sprejeti odločitev glede otrokove koristi, lahko pri tem upošteva poročilo, ki ga pripravijo službe socialnega varstva, ki poleg ugotovitev uradnikov socialnih služb vsebujejo tudi stališča otroka.

6. Spremljanje odločb v postopkih, ki vključujejo otroke

Zakon o mladoletnih prestopnikih naj bi bil korenito revidiran, da bi se zagotovili predvsem postopki v korist otrok in mladih. To bo izboljšalo in okrepilo otrokovo korist v postopkih, ki vključujejo otroke.

7. Dostop do pravnih sredstev

Otrok lahko vse pritožbe, pravna sredstva ali zahteve za sodno presojo v običajnih postopkih vložijo prek svojega starša, zakonitega skrbnika ali zakonitega zastopnika.

Kar zadeva zahtevke za odškodnino ali nadomestilo med kazenskim postopkom, v katerem je žrtev otrok, ali po koncu postopka, mora navaden civilni zahtevek za odškodnino ali nadomestilo v imenu otroka vložiti njegov starš ali zakoniti skrbnik. Kar zadeva odredbe o odškodnini žrtvam v dejanskem kazenskem postopku, imajo redna kazenska sodišča omejena pooblastila.

Kadar med otrokom in njegovimi starši/skrbniki obstaja nasprotje interesov, lahko službe socialnega varstva v okviru službe direktorja prevzamejo vlogo skrbnika, po potrebi pa se otroku določi še zakoniti zastopnik.

8. Družinsko življenje

V Republiki Ciper obstajajo različne vrste posvojitev:

  • nacionalne posvojitve,
  • meddržavne posvojitve,
  • posvojitve otroka zakonca iz prejšnje zakonske zveze.

Pri vseh posvojitvah se v prvi vrsti upošteva otrokova korist na podlagi člena 21 Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah.

Otrokom prijazno pravosodje na Cipru  PDF (572 Kb) en

Zadnja posodobitev: 11/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.