Pravice mladoletnikov v sodnem postopku

Danska

Vsebino zagotavlja
Danska

1. Ustrezna sposobnost otroka

Na Danskem lahko tožnik sam vloži tožbo, ko dopolni 18 let.

2. Dostop do prilagojenega postopka

Glede kazenskih zadev ne obstajajo posebne institucije, ki bi obravnavale žrtve in priče, če so te še otroci. Obravnavajo jih običajne službe policije, tožilstva in sodišč.

Tudi v civilnih zadevah na Danskem ne obstajajo posebne institucije, ki bi obravnavale otroke v civilnih sodnih postopkih.

Glavno pravilo je, da danski pravni sistem temelji na domnevi, da sodniki in sodni izvršitelji opravljajo splošno funkcijo. Zato ne obstajajo specializirani sodniki ali sodni izvršitelji, ki bi sodelovali v postopkih, ki se nanašajo na otroke.

Za sodišča velja splošna obveznost, da morajo vsako zadevo obravnavati ustrezno hitro.

Leta 2013 se je danska vlada odločila okrepiti varstvo otrok in mladostnikov pred zlorabami. Kadar se domneva, da otrok ali mladostnik potrebuje posebno podporo, občinski svet zagotovi, da se otrokove ali mladostnikove razmere proučijo.

V kazenskih zadevah ne obstajajo posebne institucije, ki bi obravnavale žrtve in priče, če so te še otroci.

Danska šteje mladoletnike brez spremstva za posebej ranljivo skupino, zato je pripravila smernice za obravnavo njihovih vlog.

Otroke tožnike v civilnih sodnih postopkih zastopajo njihovi starši ali skrbniki, saj otroci nimajo procesne sposobnosti za vložitev vloge. Otroci, ki so vabljeni kot priče pred redna civilna sodišča, nimajo pravice zahtevati brezplačnih storitev odvetnika.

3. Večdisciplinarni pristop

Leta 2013 je danska vlada namenila sredstva pobudam za krepitev varstva otrok in mladoletnikov pred zlorabami. Ena od pobud je bila ustanovitev petih posebnih hiš za otroke, ki pokrivajo vse občine na Danskem.

Vzpostavljen je bil mehanizem za krepitev sodelovanja med regionalnimi državnimi upravnimi organi in občinami v močno konfliktnih primerih.

4. Usposabljanje strokovnjakov

Namestniki sodnikov se udeležujejo več obveznih osnovnih tečajev usposabljanja. Ti vključujejo usposabljanje o obravnavi zadev s področja varstva in vzgoje otroka.

Sodniki to temo na splošno obravnavajo na tečajih usposabljanja in seminarjih, če je ustrezno.

Odvetniki, ki zastopajo otroke v civilnih, kazenskih ali upravnih zadevah, se glede tega niso dolžni udeležiti nobenega obveznega usposabljanja.

Vodja državnega tožilstva vodi seminar kot del dopolnilnega usposabljanja za tožilce, ki so med postopki v stiku z otroki.

Danska vlada redno podpira občine pri njihovih prizadevanjih za zagotavljanje ustrezne storitve ranljivim otrokom, mladostnikom in njihovim družinam. Zato so bila dodatna letna sredstva namenjena nadaljnjemu izobraževanju občinskih socialnih delavcev.

5. Otrokova korist

Na podlagi danskega zakona o socialnih službah mora občina otroku zagotoviti potrebno podporo v skladu z njegovo koristjo. Podpora mora biti prilagojena okoliščinam in potrebam otroka, zagotoviti se mora zgodaj v postopku in se nato redno zagotavljati, da se lahko kakršne koli težave, če je le mogoče, odpravijo na otrokovem domu ali v njegovem najbližjem okolju. Nadalje, podpora mora temeljiti na otrokovih lastnih virih.

6. Spremljanje in izvrševanje odločb v postopkih, ki vključujejo otroke

Kadar je v kazenski zadevi policiji prijavljeno domnevno kaznivo dejanje, mora policija žrtvi zagotoviti usmerjanje in informacije, med drugim tudi glede pravice do pravne pomoči.

Civilne sodbe, v katerih so otroci v vlogi tožnika, izvršujejo izvršilna sodišča v skladu z običajnimi pravili o izvrševanju. Otroci tožniki nimajo procesne sposobnosti za vložitev vloge, zato jih morajo zastopati starši ali skrbniki, ki uveljavljajo pravice otroka tožnika.

V družinskih zadevah sodbe glede varstva in vzgoje otroka ter kraja bivanja otroka izvršuje izvršilno sodišče. Odločitev se ne izvrši, če sta resno ogrožena otrokovo duševno in telesno zdravje.

7. Dostop do pravnih sredstev

Kadar je v kazenski zadevi policiji prijavljeno domnevno kaznivo dejanje, mora policija žrtvi zagotoviti usmerjanje in informacije, med drugim tudi glede pravice do pravne pomoči in informacije o pritožbah. Odškodninske zahtevke je mogoče obravnavati v okviru kazenskega postopka.

Otrok ima lahko status tožnika, vendar zaradi pomanjkanja procesne sposobnosti za vložitev vloge ne more sam v svojem imenu začeti postopka pred domačim sodiščem.

Otrok ima lahko status toženca, vendar vsa procesna dejanja v njegovem imenu opravljajo njegovi starši ali skrbniki.

Vsaka oseba, vključno z otroki, mora pričati v sodnem postopku, če jo sodišče povabi kot pričo. Otrok za pričanje ne potrebuje dovoljenja starša ali skrbnika.

Otroci imajo v civilnih postopkih lahko status tožnika ali toženca. Otroci na splošno nimajo procesne sposobnosti za vložitev vloge, zato pravice otrok tožnikov in tožencev, vključno s pravico do vložitve pravnega sredstva, uveljavljajo njihovi starši ali skrbniki.

8. Družinsko življenje

Sekretariat skupnega sveta temeljito preveri vložnike, preden jih potrdi kot primerne morebitne posvojitelje. Izid preverjanja se predstavi skupnemu svetu, ki na njegovi podlagi odloči, ali sta vložnika potrjena kot potencialna posvojitelja.

Na podlagi danskega zakona o posvojitvah iz decembra 2015 je mogoča samo popolna posvojitev. Trenutno uradni danski organi za posvojitev sodelujejo le z izvornimi državami, katerih zakonodaja omogoča trdne posvojitve.

Glede nacionalnih posvojitev danski zakon o posvojitvah določa, da morajo vsi otroci, starejši od 12 let, privoliti v posvojitev.

Če je otrok mlajši od 12 let, mora državna uprava predložiti informacije o stališču otroka glede posvojitve, če je to ustrezno glede na zrelost otroka in naravo zadeve.

Minister za socialne in notranje zadeve je odgovoren za zakonodajo v zvezi s posvojitvami.

Otrokom prijazno pravosodje na Danskem  PDF (499 Kb) en

Zadnja posodobitev: 30/07/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.