Pravice mladoletnikov v sodnem postopku

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

1. Pravna sposobnost otroka

V skladu s splošnim delom zakona o civilnem zakoniku imajo vse osebe pasivno pravno sposobnost. Osebe, mlajše od 18 let, imajo omejeno aktivno pravno sposobnost. Sodišče lahko podaljša obdobje omejene aktivne pravne sposobnosti za otroke, stare 15 let in več, če je to v otrokovo korist in otrokova razvojna stopnja to dovoljuje. V Estoniji je najnižja starost, pri kateri lahko tožnik samostojno predloži zadevo sodišču, 15 let.

2. Dostop do prilagojenega postopka

Kar zadeva pravosodne sisteme, glej ustrezno stran portala e-pravosodje.

Otroke, mlajše od spodnje starosti za kazensko odgovornost (14 let), ki so storili kaznivo dejanje, obravnavajo odbori za mladoletnike. Odločitve odborov najprej pregleda okrajni guverner, naknadne pritožbe v upravnih sodnih postopkih pa upravna sodišča. Če je zadeva na sodišču že devet mesecev ali več, a sodišče še ni začelo potrebnega postopka na podlagi razumne utemeljitve, je mogoče vložiti prošnjo za ustrezen ukrep. Prav tako, če je obravnava odložena za več kot tri mesece brez soglasja strank, se lahko stranke pritožijo zoper odločitev. Za začasne ukrepe veljajo posebna pravila, ki jih lahko odredi sodišče, da otroka zaščiti pred škodo in zavaruje tožbo, prav tako pa zakon določa izjemo od zaslišanja otrok s posebnimi potrebami.

3. Večdisciplinarni vidiki

Zaščito otrok organizirajo vlada republike, svet za zaščito otrok, ministrstvo za socialne zadeve, odbor za socialno zavarovanje, okrajni guvernerji in lokalne uprave na podlagi funkcij, določenih v zakonu o zaščiti otrok.

4. Usposabljanje strokovnjakov

Usposabljanje sodnikov organizira svet za izobraževanje v pravosodju, ki deluje pod nadzorom vrhovnega sodišča v skladu z estonskim zakonom o sodiščih. Estonska odvetniška zbornica je članica evropske odvetniške zbornice in se z drugimi državami članicami dogovarja o usposabljanjih, ki jih organizira.

5. Otrokova korist

Številni pravni akti navajajo otrokovo korist. Zakon o zaščiti mladoletnih oseb (oddelek 21) predpisuje, da je treba otrokovo korist upoštevati kot najpomembnejše vodilo.

6. Spremljanje in izvrševanje odločb v postopkih, ki vključujejo otroke

Ker otroci nimajo aktivne procesne sposobnosti, niso osebno obveščeni o sodbi in njenem izvrševanju s strani sodišča. Ko postane sodba izvršljiva, lahko otrokov zakoniti zastopnik sodnemu izvršitelju predloži vlogo za izvršitev. Za obveščanje otroka o postopku izvršbe je odgovoren njegov zakoniti zastopnik.

7. Dostop do pravnih sredstev

V Estoniji otroke, ki so vključeni v civilne sodne postopke, zastopajo njihovi zakoniti zastopniki, za katere se domneva, da delujejo v njihovo korist. Zato lahko načeloma zakoniti zastopnik otroka pri sodišču vlaga pisne predloge in pritožbe v imenu otroka, ki ga zastopa, brez privoljenja otroka. Vendar je mogoče na podlagi zakona sklepati, da lahko otrok tudi samostojno pri sodišču vloži vlogo ali pritožbo. Na splošno se pričakuje, da se mu pri tem nemudoma pridruži njegov zakoniti zastopnik. V družinskih zadevah ima otrok, star 14 let ali več, z dovolj dobrim poznavanjem postopka, na podlagi prošnje sodišču pravico do pritožbe zoper odločitev sodišča, ne da bi ga pri tem zastopal njegov zakoniti zastopnik.

8. Postopek posvojitve, vključno z mednarodno posvojitvijo

Oseba, ki želi koga posvojiti, vloži prošnjo za posvojitev pri okrožnem organu. Če okrožni organ domneva, da so pogoji za posvojitev izpolnjeni, oseba, ki želi koga posvojiti, vloži prošnjo za posvojitev pri sodišču. Prošnja za posvojitev se vloži pri sodišču v kraju prebivanja posvojenca. Če posvojitelj ali posvojenec nimata prebivališča v Estoniji, sodišče ne odloča o posvojitvi brez soglasja odbora za mednarodne posvojitve v okviru ministrstva za socialne zadeve Republike Estonije. Za posvojitev otroka, starega vsaj 10 let, je potrebno njegovo soglasje.

Otrokom prijazno pravosodje v Estoniji  PDF (469 Kb) en

Zadnja posodobitev: 31/07/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.