Pravice mladoletnikov v sodnem postopku

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

1. Pravna sposobnost otroka

Na Finskem postanejo otroci kazensko odgovorni pri 15 letih.

V drugih zadevah je najnižja dovoljena starost za vložitev tožbe na sodišču 12 let (zdravstvene zadeve, namestitev v vzgojo in varstvo), 15 let (zaposlovanje, azil, migracije, izobraževanje, upravne sankcije) oziroma 18 let (družinske zadeve).

2. Dostop do prilagojenega postopka

Preiskovanje otrok v največji možni meri opravljajo posebej za to usposobljeni policisti ali policisti, ki imajo s tem že izkušnje. Večje policijske uprave imajo enote ali skupine policistov, ki so specializirani za preiskovanje kaznivih dejanj zoper otroke. Praviloma se vse preiskave kaznivih dejanj zoper otroke v vseh policijskih upravah izvajajo prek preiskovalcev s poklicnimi spretnostmi in znanji, ki so posebej usposobljeni za preiskovanje te vrste kaznivih dejanj.

V okviru državnega tožilstva je vzpostavljen sistem posebnih tožilcev, ki zagotavljajo strokovno znanje na posameznem področju specializacije ter vzdržujejo in razvijajo poklicne spretnostni in znanja tožilcev. Obstaja tudi skupina posebnih tožilcev, ki so specializirani na področju nasilja zoper otroke in ženske. Ti usposabljajo druge tožilce na svojem strokovnem področju.

Preiskovanje otrok v največji možni meri opravljajo posebej za to usposobljeni uradniki ali uradniki, ki imajo s tem že izkušnje.

Varuh otrokovih pravic se zavzema za otrokovo korist in uveljavljanje pravic otrok na splošni ravni, ne obravnava pa posameznih zadev.

3. Mehanizmi in postopki za podporo otroku

Od začetka leta 2016 se lahko kot dokaz na sodišču v primerih, ko žrtev potrebuje posebno zaščito, uporabijo tudi videoposnetki 15–17 let starih žrtev.

V skladu z zakonom o kazenskih preiskavah se organ za preiskovanje kaznivih dejanj po potrebi posvetuje z zdravnikom ali drugim strokovnjakom o tem, ali so preiskovalni ukrepi lahko usmerjeni na osebe, mlajše od 18 let.

Praviloma razgovore z otroki, ki so žrtve in priče, izvajajo policisti, ki so za nalogo usposobljeni ali so izkušeni. Razgovor lahko opravi tudi zdravstveni strokovnjak.

V povezavi z univerzitetnimi bolnišnicami v večjih mestih obstajajo namenska središča strokovnih znanj, ki so specializirana za zasliševanje mladoletnih žrtev kaznivih dejanj. Policija tesno sodeluje s temi središči.

4. Usposabljanje strokovnjakov

Ministrstvo za pravosodje redno organizira napredno usposabljanje za sodnike, sodno osebje in osebje, ki zagotavlja pravno pomoč, na področju otroške psihologije, pravne psihologije, pravic žrtev, človekovih pravic in posebnih potreb žrtev spolne zlorabe. Usposabljanja se lahko udeležijo tudi tožilci.

Vrhovno državno tožilstvo organizira usposabljanje za tožilce, ki obravnavajo primere spolne in fizične zlorabe otrok. Teme usposabljanj vključujejo razvoj otroka, otroško psihologijo in potek razgovora z otrokom.

Usposabljanje policistov vključuje usposabljanje na področju otroške psihologije, komunikacijskih sposobnosti in poteka razgovora z otrokom. Posebno kvalifikacijo strokovnjaka pridobijo tisti strokovnjaki, ki so opravili posebno usposabljanje v režiji Uprave nacionalne policije.

5. Dostop do pravnih sredstev

Pritožba na odločitev tožilca o neuvedbi kazenskega postopka se lahko vloži pri generalnem državnem tožilcu, ki ima pravico, da začne novo proučitev obtožb.

6. Družinsko življenje

Prva stopnja postopka posvojitve je posvetovanje glede posvojitve, ki ga zagotavljajo občinski organi socialnega varstva in organizacija Save the Children Finland. Posvetovanje glede posvojitve je za stranke brezplačno. Za namen vložitve vloge za pridobitev dovoljenja za posvojitev in vloge za odobritev posvojitve izvajalec posvetovanja glede posvojitve zagotovi pisno poročilo o zagotavljanju posvetovanja. V poročilu navede potrebne informacije o zadevnih osebah in njihovih osebnih okoliščinah.

Odbor za posvojitve na podlagi poročila odloči o odobritvi dovoljenja za posvojitev. Za posvojitev mladoletnega otroka se zahteva dovoljenje, ki ga odobri odbor za posvojitve v primeru nacionalne ali meddržavne posvojitve. Dovoljenje je veljavno dve leti. Vložniki lahko zaprosijo za podaljšanje veljavnosti dovoljenja.

Obstaja samo ena vrsta posvojitve. Ko je posvojitev odobrena se posvojenec šteje za otroka posvojiteljev in ne svojih nekdanjih staršev.

Dovoljenje za posvojitev ni potrebno, če je posvojenec otrok zakonca potencialnega posvojitelja ali otrok, za katerega je potencialni posvojitelj urejeno skrbel ali ga vzgajal.

Praviloma osebe, ki posvojijo iz tujine, poleg svetovanja glede posvojitve vedno zaprosijo tudi za storitve meddržavne posvojitve. Tovrstne storitve zagotavljajo oddelek za socialne storitve mesta Helsinki ter organizaciji Save the Children Finland in Interpedia.

Ob koncu postopka se posvojitev odobri s sodno odločbo.

Otrokom prijazno pravosodje na Finskem  PDF (534 Kb) en

Zadnja posodobitev: 19/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.