Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Pravice mladoletnikov v sodnem postopku

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

1. Ustrezna sposobnost otroka

V Luksemburgu lahko tožnik začne postopek pred sodiščem v svojem imenu, ko dopolni 18 let, kar velja za vsa področja prava. Izjema so mladoletniki s popolno poslovno sposobnostjo, ki lahko vložijo vlogo v svojem imenu.

V Luksemburgu se kazniva dejanja, ki jih storijo otroci, ki zaradi svoje starosti še ne morejo biti kazensko odgovorni, obravnavajo v posebnem pravosodnem sistemu. Otroci v Luksemburgu postanejo kazensko odgovorni za svoja dejanja, ko dopolnijo 18 let. Otrok, mlajši od 18 let, torej na podlagi luksemburškega pravnega sistema ne more storiti kaznivega dejanja, ampak dejanja, opredeljena kot kazniva, glede katerih je specializirano sodišče za mladoletnike pristojno za uvedbo ukrepov zaščite, varstva in vzgoje in/ali izobraževanja.

2. Dostop do prilagojenega postopka

Civilne zadeve se obravnavajo pred civilnimi sodišči, razen v nekaterih družinskih zadevah in zadevah v zvezi z varstvom otrok. Na področju upravnega pravosodja ne obstajajo posebna družinska sodišča ali sodišča za mladoletnike. Upravna sodišča preverjajo le odločitve glede azila in migracij.

  • Specializirano sodišče za mladoletnike je pristojno za obravnavo osumljencev in storilcev kaznivih dejanj, ki so še otroci, ter za izrek varstvenih ukrepov otrokom, ki potrebujejo pomoč in varstvo. Sodišče za mladoletnike (Tribunal de la jeunesse) izreka ukrepe glede izobraževanja in zaščitne ukrepe. Osumljenci/storilci, ki so še otroci, se ne štejejo za storilce v običajne pomenu, ampak za otroke, ki potrebujejo varstvo in pomoč. Zato se kazensko pravo na splošno ne uporablja za otroke.
  • Oddelek tožilstva za varstvo mladoletnikov na splošno obravnava vse zadeve, ki se nanašajo na otroke in njihove družine. Kadar v sodnih postopkih sodelujejo žrtve, ki so še otroci, tožilci tesno sodelujejo z oddelkom pravosodne policije, zadolženim za varstvo mladoletnikov.
  • V Luksemburgu obstaja specializirano sodišče za mladoletnike, ki obravnava zadeve s področja družinskega prava ter zadeve glede varstva otrok in skrbništva. Pri sodiščih za mladoletnike in sodiščih za skrbništvo sodijo specializirani sodniki. Sodniki za mladoletnike so pristojni za izvrševanje zakonov o varstvu mladoletnikov ter za spreminjanje ali izvrševanje odločb o razvezi zakonske zveze, če se nanašajo na starševsko skrb nad otroki. Sodniki za skrbništvo so pristojni za obravnavo zadev v zvezi s starševsko skrbjo, če sta starša ločena in nista nikoli sklenila zakonske zveze. Opravljajo tudi nadzor nad delom pravnih zastopnikov ali skrbnikov. V tej vlogi lahko od pravnih zastopnikov in skrbnikov otrok in tudi od otroka samega zahtevajo pojasnila.

3. Pravni ukrepi in ukrepi politike, namenjeni preprečevanju neupravičenih zamud pri obravnavi zadev, v katere so vključeni otroci

Ne obstajajo posebne določbe, na podlagi katerih bi se zagotovilo, da civilni sodni postopki, v katere so vključeni otroci, potekajo brez nepotrebnih zamud. Glede postopkovnih rokov se uporabljajo splošna pravila (ki se uporabljajo tudi za odrasle). Ta pravila se razlikujejo glede na sodišče, ki obravnava zadevo.

4. Posebni mehanizmi podpore in postopki, namenjeni otrokom, ter korist otroka

Otrok si z njimi lahko pomaga pri dostopu do pravnih sredstev. Prav tako mu lahko pomaga odvetnik.

  • Pojem „otrokova korist“ v zakonodaji, ki se uporablja, ni opredeljen.

Ocena otrokove koristi je v pristojnosti sodnika. Sodniki lahko pri oceni otrokove koristi upoštevajo več dejavnikov, vključno z na primer otrokovo dobrobitjo, socialnimi dejavniki itd. Kljub veljavni pravni zahtevi lahko sodišče pri opredeljevanju otrokove koristi upošteva tudi mnenje otroka. Otrok lahko svoje mnenje izrazi med zaslišanjem v civilnih zadevah, na primer glede starševske skrbi.

Vsa sodišča upoštevajo mednarodne pravne instrumente, kot sta Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic in sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice.

5. Spremljanje izvrševanja odločb v postopkih, ki vključujejo otroke

Otroci ne morejo v svojem imenu zahtevati izvršitve sodne odločbe. To pravico v njihovem imenu uveljavlja njihov pravni zastopnik.

Kadar je odločba izdana zoper toženca, ki je otrok, se izvršitev odločbe opravi zoper otrokovo premoženje. Tožencem, ki so otroci in ki ne izpolnijo svojih obveznosti, kot izhajajo iz sodne odločbe, ni mogoče izreči prisilnega ukrepa pridržanja.

V zadevah glede varstva otrok lahko otrok, ki ga zastopa odvetnik, zahteva izvršitev sodne odločbe v svojem imenu.

6. Dostop do pravnih sredstev

Otroka, ki želi vložiti pritožbo, pravno sredstvo ali vlogo za sodno presojo pri rednem sodišču, mora zastopati pravni zastopnik. Izjema so mladoletniki s popolno poslovno sposobnostjo, ki lahko vložijo pritožbo v svojem imenu.

Ker otrokov pravni zastopnik zastopa otroka in vsako dejanje opravi v njegovem imenu, lahko vloge ali pravna sredstva vlaga brez otrokovega soglasja. Sodišče lahko imenuje začasnega upravitelja, če obstaja nasprotje interesov med starši in otroki.

Otrok se lahko ob pomoči odvetnika pritoži tudi zoper odločitve sodišča za mladoletnike.

7. Ustanove, ki zagotavljajo podporo otrokom:

Njihova naloga je zagotoviti izvajanje Konvencije o otrokovih pravicah, podpisane 20. novembra 1989 v New Yorku, ne da bi pri tem posegale v kateri koli sodni postopek.

8. Posvojitev

V Luksemburgu je posvojitev na voljo vsem prebivalcem Luksemburga, ne glede na to, ali so državljani ali ne, ter drugim osebam, ki nimajo prebivališča v Luksemburgu in želijo posvojiti osebo, ki tako prebivališče ima.

Zahteve glede posvojitve ureja nacionalno pravo posvojiteljev.

Če sta posvojitelja zakonca, ki nista državljana iste države ali ki sta brez državljanstva, se uporablja pravo njunega skupnega običajnega bivališča ob vložitvi vloge.

Za posvojence se uporablja zakonodaja njihove države izvora, razen če s posvojitvijo pridobijo državljanstvo posvojiteljev. Če so si pravila o pristojnosti v nasprotju, se uporablja pravo države, v kateri je bila posvojitev veljavno sklenjena.

Vsakdo, ki želi posvojiti otroka, se mora najprej obrniti na ministrstvo za nacionalno izobraževanje, otroke in mladostnike ter vložiti vlogo za posvojitev. Pred oceno primernosti vložnikov za posvojitev je treba opraviti tečaj za pripravo na posvojitev.

Maison de l'Adoption je svetovalna služba o posvojitvah za vse osebe, vključene v posvojitev (potencialni posvojitelji, posvojenci, posvojiteljske družine, strokovnjaki, ki sodelujejo pri posvojitvah).

Zagotavlja podporo med postopkom posvojitve in po njem na podlagi osebnih svetovanj.

Postopek posvojitve v Luksemburgu vključuje več faz.

Povezava do zakonodaje: http://legilux.public.lu/

Otrokom prijazno pravosodje v Luksemburgu (v angleščini in francoščini)  PDF (712 Kb) en

Zadnja posodobitev: 30/07/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.