Pravice mladoletnikov v sodnem postopku

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

1. Ustrezna sposobnost otroka

V Luksemburgu lahko tožnik začne postopek pred sodiščem v svojem imenu, ko dopolni 18 let, kar velja za vsa področja prava. Izjema so mladoletniki s popolno poslovno sposobnostjo, ki lahko vložijo vlogo v svojem imenu.

V Luksemburgu se kazniva dejanja, ki jih storijo otroci, ki zaradi svoje starosti še ne morejo biti kazensko odgovorni (tj. mlajši od 18 let), obravnavajo v posebnem pravosodnem sistemu. Otrok, mlajši od 18 let, torej na podlagi luksemburškega prava ne more storiti kaznivega dejanja, ampak dejanja, opredeljena kot kazniva, glede katerih je pristojno specializirano sodišče za mladoletnike (Tribunal de la jeunesse), ki izreka ukrepe zaščite, varstva in vzgoje in/ali izobraževanja.

2. Dostop do prilagojenega postopka

Civilne zadeve se obravnavajo pred civilnimi sodišči, razen v nekaterih družinskih zadevah in zadevah v zvezi z varstvom otrok. Na področju upravnega pravosodja ne obstajajo posebna družinska sodišča ali sodišča za mladoletnike. Upravna sodišča preverjajo le odločitve glede azila in migracij.

  • Sodišče za mladoletnike je specializirano sodišče, pristojno za obravnavo osumljencev in storilcev kaznivih dejanj, ki so še otroci, ter za izrek varstvenih ukrepov otrokom, ki potrebujejo pomoč in varstvo. Sodišče za mladoletnike izreka ukrepe varstva in vzgoje in izobraževanja. Osumljenci/storilci, ki so še otroci, se ne štejejo za storilce v običajnem pomenu, ampak za otroke, ki potrebujejo varstvo in pomoč. Zato se kazensko pravo na splošno ne uporablja za otroke.
  • Oddelek tožilstva za varstvo mladoletnikov na splošno obravnava vse zadeve, ki se nanašajo na otroke in družine. Kadar v sodnih postopkih sodelujejo žrtve, ki so še otroci, tožilci tesno sodelujejo z oddelkom pravosodne policije, zadolženim za varstvo mladoletnikov.
  • V Luksemburgu je sodišče za mladoletnike specializirano sodišče, pristojno za obravnavo zadev v zvezi z varstvom otrok. Pri sodiščih za mladoletnike delajo specializirani sodniki, ki izvajajo zakone s področja varstva mladoletnikov. Družinski sodniki so pristojni za zadeve v zvezi s starševsko odgovornostjo. Nadzirajo tudi delo pravnih zastopnikov in skrbnikov. V tej vlogi lahko zahtevajo pojasnila od pravnih zastopnikov in skrbnikov otrok, pa tudi od otroka samega.

3. Pravni ukrepi in ukrepi politike, namenjeni pospeševanju obravnave zadev, v katere so vključeni otroci

Ne obstajajo posebne določbe, na podlagi katerih bi se zagotovilo, da civilni sodni postopki, v katere so vključeni otroci, potekajo brez nepotrebnih zamud. Glede postopkovnih rokov se uporabljajo splošna pravila (ki se uporabljajo tudi za odrasle). Ta pravila se razlikujejo glede na sodišče, ki obravnava zadevo.

4. Posebni mehanizmi podpore in postopki, namenjeni otrokom, ter korist otroka

Navedena služba lahko otrokom pomaga pri dostopu do pravnih sredstev. Otroku lahko pomaga tudi odvetnik.

  • Pojem „otrokova korist“ v zakonodaji, ki se uporablja, ni opredeljen.

Ocena otrokove koristi je v pristojnosti sodnika. Sodniki lahko pri oceni otrokove koristi upoštevajo več dejavnikov, vključno z otrokovo dobrobitjo, socialnimi dejavniki itd. Kljub veljavni pravni zahtevi lahko sodišče pri opredeljevanju otrokove koristi upošteva tudi mnenje otroka. Otrok lahko svoje mnenje izrazi med obravnavo v civilnih zadevah, na primer glede starševske odgovornosti.

Vsa sodišča upoštevajo mednarodne pravne instrumente, kot sta Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic in sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice.

5. Spremljanje izvrševanja odločb v postopkih, ki vključujejo otroke

Otroci ne morejo v svojem imenu zahtevati izvršitve sodne odločbe. To pravico v njihovem imenu uveljavlja njihov pravni zastopnik.

Kadar je odločba izdana zoper toženca, ki je otrok, se izvršitev odločbe opravi zoper otrokovo ločeno premoženje. Tožencem, ki so otroci in ki ne izpolnijo svojih obveznosti, kot izhajajo iz sodne odločbe, ni mogoče izreči prisilnega ukrepa pridržanja.

V zadevah glede varstva otrok lahko otrok, ki ga zastopa odvetnik, zahteva izvršitev sodne odločbe v svojem imenu.

6. Dostop do pravnih sredstev

Otroka, ki želi vložiti pritožbo, pravno sredstvo ali vlogo za sodno presojo pri rednem sodišču, mora zastopati pravni zastopnik. Izjema so mladoletniki s popolno poslovno sposobnostjo, ki lahko vložijo pritožbo v svojem imenu.

Ker otrokov pravni zastopnik zastopa otroka in deluje v njegovem imenu, lahko vloge ali pravna sredstva vlaga brez otrokovega soglasja. Sodišče lahko imenuje začasnega upravitelja, če obstaja nasprotje interesov med starši in otroki.

Otrok se lahko ob pomoči odvetnika pritoži tudi zoper odločitve sodišča za mladoletnike.

7. Ustanove, ki zagotavljajo podporo otrokom:

8. Posvojitev

V Luksemburgu je posvojitev na voljo vsem prebivalcem Luksemburga, ne glede na to, ali so luksemburški državljani ali ne, ter drugim osebam, ki nimajo prebivališča v Luksemburgu in želijo posvojiti posameznika, ki tako prebivališče ima.

Zahteve glede posvojitve ureja nacionalno pravo posvojiteljev.

Če sta posvojitelja zakonca, ki nista državljana iste države ali ki sta brez državljanstva, se uporablja pravo njunega skupnega običajnega bivališča ob vložitvi vloge.

Za posvojence se uporablja zakonodaja njihove države izvora, razen če s posvojitvijo pridobijo državljanstvo posvojiteljev. V primeru spora o pristojnosti se uporablja pravo države, v kateri je bila posvojitev veljavno sklenjena.

Vsakdo, ki želi posvojiti otroka, se mora najprej obrniti na ministrstvo za nacionalno izobraževanje, otroke in mladostnike (Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse – MENJE) ter vložiti vlogo za posvojitev. Pred oceno primernosti vložnikov za posvojitev je treba opraviti tečaj za pripravo na posvojitev.

Center za posvojitve (Maison de l'Adoption) je svetovalna služba za vse osebe, vključene v posvojitev (potencialni posvojitelji, posvojenci, posvojiteljske družine, strokovnjaki, ki sodelujejo pri posvojitvah).

Zagotavlja podporo med postopkom posvojitve in po njem na podlagi osebnih svetovanj.

Postopek posvojitve v Luksemburgu vključuje več faz.

Povezava do zakonodaje

Otrokom prijazno pravosodje v Luksemburgu (v angleščini in francoščini)  PDF (989 Kb) en

Zadnja posodobitev: 10/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.