Pravice mladoletnikov v sodnem postopku

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

V malteškem pravnem okviru je več definicij „otroka“ (pravne sposobnosti otroka).

1. Pravna sposobnost otroka

Na Malti postanejo otroci kazensko odgovorni pri 14 letih. V vseh zadevah je najnižja starost, pri kateri lahko tožnik samostojno predloži zadevo sodišču, 18 let.

2. Dostop do prilagojenega postopka

Kar zadeva mladoletne storilce kaznivih dejanj je za obravnavo mladoletnikov na področju kazenskega prava specializirano sodišče za mladoletnike. Otroci, ki so žrtve, se zaslišijo prek videoklica. Civilni postopek: mladoletniki, mlajši od 18 let, ne morejo vložiti tožbe ali biti toženi, razen prek starša, varuha ali skrbnika. Vendar je treba v sodnih zadevah, ki obravnavajo ločitev ali razvezo zakonske zveze, v sodnem postopku vedno upoštevati otrokovo korist. Postopki z upravnim sporom, ki vključujejo otroke, so: zaščita otroka, posvojitve, rejništvo, prosilci za azil brez spremstva in otroci v azilnih postopkih.

3. Pravni ukrepi in ukrepi politike za preprečevanje nepotrebnih zamud pri obravnavi zadev, ki vključujejo otroke

Pravni ukrepi in ukrepi politike, ki se sprejemajo za preprečevanje nepotrebnih zamud pri obravnavi zadev, ki vključujejo otroke, so odvisni od okoliščin: v kazenskih zadevah, kadar je otrok žrtev ali storilec kaznivega dejanja, v družinskih civilnih zadevah se upošteva otrokova korist. Kadar se v upravnih zadevah, ki vključujejo mladoletnike, izdajo odredbe o skrbništvu, se te vložijo pri sodišču za mladoletnike, ki je specializirano sodišče.

4. Mehanizmi in postopki za podporo otroku in otrokova korist

V malteškem pravu ni krovnega pravila, ki bi določalo pogoje, pod katerimi je treba zaslišati ranljivega otroka v vseh različnih kazenskih ali upravnih postopkih. Zakoni, ki so del različnih ustanovnih aktov in postopkov, ki jih uporabljajo sodni ali para-sodni organi, usklajujejo posamezne upravne in kazenske postopke s členom 12 Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah. Na Malti se lahko na zaslišanje pozove vsak otrok, vendar je pri tem bistveno, da je sodišče prepričano, da otrok, ki je priča, razume, da je lažno pričanje nezakonito.

5. Spremljanje in izvrševanje odločb v postopkih, ki vključujejo otroke

Spremljanje in izvrševanje odločb v postopkih, ki vključujejo otroke, je odvisno od vrste zadeve, malteško pravo pa določa naslednje ukrepe kazenskega prava: obsodbo, odredbe o skrbništvu, pogojne odločbe in pogojne odpuste. Odločbe v civilnem postopku, ki kot tožnike ali tožence vključuje otroke, se izvršujejo na enak način kot odločbe v zvezi z odraslimi tožniki ali toženci. V upravnih postopkih po malteškem pravu otroci ne morejo vložiti tožbe ali biti toženi, razen prek starša, ki izvršuje roditeljsko pravico, ali če takega starša ni, prek varuha. Zadeve v zvezi z zaščito otrok lahko sproži pravni oddelek Agenzija Appogg ali pa zasebni odvetnik.

6. Dostop do pravnih sredstev

Po malteškem pravu v kazenskem postopku otroci, ki so žrtve, nimajo posebnih pravic. Te pravice izhajajo iz prava samega in se uporabljajo za vse žrtve, tako otroke kot odrasle. Kar zadeva civilni oziroma upravni postopek, lahko otrok vse pritožbe, pravna sredstva ali zahteve za sodno presojo vloži prek svojega starša, varuha ali skrbnika. V nepravdnih postopkih med imetniki roditeljske pravice pred družinskim sodiščem se lahko za zastopanje otrokove koristi imenuje zagovornik otroka.

7. Posvojitev

Postopek posvojitve na Malti je večstopenjski.

Otrokom prijazno pravosodje na Malti  PDF (366 Kb) en

Zadnja posodobitev: 31/07/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.