Minderårigas rättigheter vid domstolsförfaranden

Med ”barnvänligt rättsväsende” avses rättssystem som garanterar respekten för och ett effektivt genomdrivande av barns alla rättigheter på högsta möjliga nivå.

Omkring 19 % av EU:s befolkning (95 miljoner) är under 18 år. Minderåriga kan direkt eller indirekt komma i kontakt med EU-ländernas rättssystem på flera olika sätt, exempelvis om de begår, bevittnar eller faller offer för ett brott, om de söker asyl, om de ska adopteras eller om deras föräldrar är oense om vårdnaden.

Följderna av en rättegång kan bli stora i barns liv och avsaknad av ett barnanpassat bemötande kan leda till att deras rättigheter begränsas eller kränks. Om de nationella rättssystemen saknar barnanpassade förfaranden och praxis blir det särskilt svårt för de mest utsatta barnen (t.ex. barn med funktions­nedsättning eller migrerande barn) att utöva sina rättigheter.

Rätten att få tillgång till rättslig prövning bör garanteras för alla barn. Under hela den tid de är i kontakt med rättsväsendet bör barn dessutom behandlas på ett sätt som tar hänsyn till deras ålder, särskilda behov, mognad och kunskapsnivå och beaktar eventuella kommunikationssvårigheter som de kan ha.

Det behövs tydligare information om vilka personer och förfaranden som är involverade i rättskipning som berör minderåriga och en övergripande strategi för att säkra respekten för minderårigas rättigheter. En uppdelning i två kategorier har därför gjorts: barn som rättssubjekt och särskilda förfaranden som tillämpas i EU-länderna, beroende på vilket rättsområde det rör sig om.

I den första kategorin återfinns generellt allt som rör barns rättskapacitet, t.ex. straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar, tillgång till juridiskt stöd, förhållande till skola/utbildning, beslut rörande hälso- och sjukvård, specialdomstolar/-institutioner eller ekonomiskt stöd vid rättslig prövning.

Tanken med den andra kategorin är att samla information om hur barn behandlas i samband med rättsliga förfaranden och om särdragen i EU-ländernas straffrättsliga, civilrättsliga och administrativa förfaranden.

Senaste uppdatering: 21/09/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.