Minderårigas rättigheter vid domstolsförfaranden

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

1. Barnets rättskapacitet

I Cypern är straffbarhetsåldern 14 år. En kärande måste vara minst 18 år för att själv kunna väcka talan vid domstol. Detta gäller alla typer av ärenden.

2. Tillgång till anpassade förfaranden

2.1 Straffrätt

Barn saknar i regel processbehörighet och kan därför endast väcka talan genom sina föräldrar/sin förmyndare.

Brottmål där brottsoffret är ett barn hanteras för närvarande av de vanliga brottmålsdomstolarna. Det finns dock specifika lagar med särskilda bestämmelser för att skydda barn som är brottsoffer eller vittne till ett brott.

2.2 Civilrätt

Det finns inte några särskilda institutioner för barn i tvistemål.

2.3 Förvaltningsrätt

Socialtjänstavdelningen vid ministeriet för arbetsmarknads-, välfärds- och socialförsäkringsfrågor tillhandahåller tjänster för att skydda och stödja barn under en rättsprocess. Socialtjänsten sätter alltid barnets bästa i främsta rummet när den tillhandahåller tjänster eller genomför policyer.

2.4 Rättsliga och politiska åtgärder för att undvika onödiga förseningar i handläggningen av mål som rör barn

Det finns inte några tidsfrister för när en tvistemålsprocess måste inledas eller avslutas, oavsett om målet rör ett barn eller en förälder.

I vanliga tvistemål försöker domstolarna, så långt det är möjligt sett till deras stora arbetsbelastning, prioritera mål som rör barn. Ansökningar om interimistiska åtgärder prövas utan dröjsmål.

2.5 Särskilda mekanismer för att skydda barn

Vid tvistemålsprocesser finns det inga arrangemang för att se till att domstolslokalerna är lämpliga för barn och inget psykologiskt eller annat stöd erbjuds, om det inte konstateras att det finns ett särskilt behov av sådant stöd.

Det finns inga bestämmelser om att domstolssammanträden måste anpassas till barnets tempo och koncentrationsförmåga. Om bilder eller annat material som kan vara skadligt för barnet visas upp i domstolen kan domaren besluta att barnet ska lämna salen. Den enda skyddsåtgärd som vidtas i tvistemål är att hålla rättegången bakom stängda dörrar.

3. Tvärvetenskapliga aspekter

Vid våld inom familjen samarbetar socialtjänsten med alla andra relevanta tjänsteavdelningar. Samarbetet grundas på en handbok om samarbete mellan myndigheter, som godkändes av ministerrådet 2002. Vid sexuella övergrepp mot barn samarbetar socialtjänsten med de andra relevanta tjänsteavdelningarna utifrån en tvärvetenskaplig strategi.

4. Fortbildning av yrkesverksam personal

Den cypriotiska polishögskolan, som utbildar den cypriotiska polisen, håller föreläsningar om hur man hanterar ärenden som rör ungdomar på alla nivåer av polisutbildningen. Syftet med dessa föreläsningar är att utbilda alla polismän oavsett grad. De hålls inom ramen för polisaspiranters grundutbildning, på avancerade kurser och på specialkurser.

Socialtjänstemän får både grund- och vidareutbildning i frågor som rör barn, dvs. förhör med barn, hantering av ärenden som rör barn osv.

Det finns inte något krav på att domare i vanliga tvistemåls- och brottmålsdomstolar ska utbildas i hantering av barn under domstolsförfaranden. Domare deltar i regel i utbildningsseminarier och konferenser i Cypern och utomlands när sådana anordnas.

5. Barnets bästa

När domstolen ska fatta beslut om vad som ligger i barnets bästa kan domstolen ta hänsyn till en rapport som utarbetats av socialtjänsten. Rapporten innehåller inte bara socialtjänstens synpunkter utan även barnets åsikter.

6. Uppföljning av beslut i förfaranden som rör barn

Lagen om unga brottslingar förväntas genomgå stora förändringar. Syftet är att införa specifika förfaranden för barn och ungdomar. Detta kommer förbättra och stärka förfaranden som rör barn, vilket ligger i barnets bästa.

7. Tillgång till rättsmedel

Ett barn kan via sina föräldrar, en förmyndare eller ett juridiskt ombud inge alla typer av invändningar, överklaganden eller ansökningar om lagprövning enligt det vanliga förfarandet.

Ett vanligt civilrättsligt skadeståndsanspråk/anspråk om ersättning under eller efter en brottmålsprocess där barnet var brottsoffer måste inges av barnets förälder eller förmyndare för barnets räkning. De vanliga brottmålsdomstolarna har begränsade befogenheter när det gäller beslut om ersättning till brottsoffer inom ramen för själva brottmålsprocessen.

Vid en intressekonflikt mellan barnet och hans eller hennes föräldrar/förmyndare kan socialtjänsten låta chefen för socialtjänsten överta ansvaret för barnet. Vid behov kan denne utse ett juridiskt ombud för barnet.

8. Familjeliv

I Cypern är följande adoptioner möjliga:

  • Nationella adoptioner.
  • Internationella adoptioner.
  • Adoption av makes barn från ett tidigare äktenskap.

I samtliga fall sätts barnets bästa i främsta rummet, i enlighet med artikel 21 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnvänlig rättvisa i Cypern  PDF (572 Kb) en

Senaste uppdatering: 11/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.