Minderårigas rättigheter vid domstolsförfaranden

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

1. Barnets rättskapacitet

Enligt den allmänna delen i civillagen har alla personer passiv rättskapacitet. Personer under 18 år har begränsad aktiv rättskapacitet. En domstol kan utöka den begränsade aktiva rättskapaciteten för barn som är minst 15 år, om det är det bästa för barnet och om barnets utvecklingsnivå tillåter det. I Estland måste man vara minst 15 år för att på egen hand väcka klagan inför domstol.

2. Tillgång till anpassade förfaranden

Se respektive sida i e-juridikportalen för domstolsväsenden.

Mål som rör barn som begått brott och inte har uppnått minimiåldern för straffrättsligt ansvar (14 år) handläggs av ungdomsdomstolar, vars beslut först granskas av landshövdingen och därefter kan överklagas till en förvaltningsdomstol. Det är möjligt att ansöka om en lämplig åtgärd om målet har behandlats i domstol i minst nio månader, och domstolen ännu inte vidtagit nödvändiga rättsliga åtgärder utifrån en rimlig motivering. Om mer än tre månader har gått utan att parterna fått höras, och utan att de gett sitt samtycke till detta, kan de även överklaga beslutet. Det finns särskilda bestämmelser för interimistiska åtgärder som domstolen kan besluta om för att skydda barnet från skada samt för att säkra åtgärden. I lagstiftningen föreskrivs även undantag från att höra barn med särskilda behov.

3. Sektorsövergripande aspekter

Barnets skydd säkerställs av republikens regering, barnskyddsrådet, socialministeriet, socialförsäkringsverket, landshövdingarna och de lokala myndigheterna baserat på deras roller enligt lagen om skydd av barn.

4. Utbildning av yrkesverksamma

Domarutbildning anordnas av rådet för juridikutbildning som verkar under Högsta domstolen i enlighet med den estniska domstolslagen. Det estniska advokatsamfundet är medlem i det europeiska advokatsamfundet och har kontakt med andra medlemsstater rörande utbildning inom ramen för samfundet.

5. Barnets bästa

Många rättsakter hänvisar till barnets bästa. Enligt lagen om skydd av barn (avsnitt 21) ska barnets bästa komma i främsta rummet.

6. Övervakning och verkställighet av beslut i förfaranden som rör barn

Eftersom barn inte har aktiv rättskapacitet meddelas de inte personligen om domen eller dess verkställighet av domstolen. När domen vunnit laga kraft kan barnets juridiska ombud lämna in en ansökan om verkställighet till exekutionsbiträdet. Det anses vara det juridiska ombudets ansvar att informera barnet om verkställighetsförfarandet.

7. Tillgång till rättsmedel

I Estland företräds barn i civilrättsliga förfaranden av juridiska ombud, som antas agera för barnets bästa. Det innebär i princip att det juridiska ombudet kan lämna in ansökningar eller överklaganden till domstolen för barnets räkning utan barnets samtycke. Av lagstiftningen framgår dock att ett barn även på egen hand kan lämna in en ansökan/överklagan till domstolen, och barnets juridiska ombud förväntas i allmänhet ställa sig bakom ansökan/överklagan omedelbart. När det gäller ansökningar i familjefrågor har ett barn som är minst 14 år med tillräcklig förståelse för förfarandet rätt att överklaga ett rättsligt avgörande utan att företrädas av ett juridiskt ombud.

8. Adoptionsförfaranden, inklusive internationella adoptioner

En person som vill adoptera ett barn lämnar in en adoptionsansökan till sin regionala myndighet. Om den regionala myndigheten förutsätter att villkoren för adoption är uppfyllda lämnar personen in en ansökan om adoption till domstolen. En ansökan om adoption inges också till domstolen på adoptivbarnets bostadsort. Om adoptivföräldern eller barnet inte är bosatt i Estland får domstolen inte besluta om adoption utan samtycke från den kommitté för internationella adoptioner som inrättats vid Republiken Estlands socialministerium. Ett barn som är 10 år eller äldre får endast adopteras om det ger sitt samtycke.

Barnvänligt rättsväsende i Estland  PDF (469 Kb) en

Senaste uppdatering: 31/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.