Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Minderårigas rättigheter vid domstolsförfaranden

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

1. Barnets rättskapacitet

I Luxemburg måste en kärande vara minst 18 år för att själv kunna väcka talan vid domstol. Detta gäller alla rättsområden. Ett undantag finns för myndigförklarade barn som själva kan inge en invändning.

Luxemburg har ett särskilt rättssystem som hanterar brott som begåtts av barn som inte har uppnått straffbarhetsåldern. I Luxemburg är straffbarhetsåldern 18 år. Enligt det luxemburgska rättssystemet begår ett barn under 18 år därför inte ”brott”. De begår i stället ”brottsliga gärningar”. En specialdomstol (ungdomsdomstolen) ansvarar för att vidta skydds-, vård- och/eller utbildningsåtgärder till följd av sådana gärningar.

2. Tillgång till anpassade förfaranden

Förutom vissa ärenden som rör skydd av familj och barn prövas tvistemål vid tvistemålsdomstolar. Det finns inte några särskilda familje- och ungdomsdomstolar på det förvaltningsrättsliga området. Förvaltningsdomstolarna granskar endast asyl- och migrationsbeslut.

  • En specialdomstol (ungdomsdomstolen) är behörig att hantera barn som är misstänkta för brott och barn som har begått brott. Ungdomsdomstolen kan även besluta om skyddsåtgärder till förmån för de barn som är i behov av hjälp och skydd. Ungdomsdomstolen (Tribunal de la jeunesse) antar utbildnings- och säkerhetsåtgärder. Barn som är misstänkta för brott/är gärningsmän betraktas inte som gärningsmän utan som barn i behov av skydd och hjälp. De omfattas därför inte av straffrätten.
  • Åklagarmyndighetens avdelning för skydd av ungdomar hanterar i regel alla frågor som rör barn och deras familjer. När barn som är brottsoffer deltar i rättsprocesser har åklagarna ett nära samarbete med kriminalpolisens avdelning för skydd av ungdomar.
  • Luxemburg har en specialdomstol (ungdomsdomstolen) som hanterar familjerättsliga frågor, skydd av barn och förmyndarskapsmål. Ungdoms- och förmyndarskapsdomstolarna består av specialiserade domare. Ungdomsdomare är behöriga att verkställa lagarna om skydd av ungdomar och att ändra eller verkställa beslut om äktenskapsskillnad om dessa rör föräldraansvaret över barn. Förmyndarskapsdomare är behöriga att pröva mål som rör föräldraansvar över barn vars föräldrar har separerat eller inte har varit gifta med varandra. Förmyndarskapsdomarna ansvarar också för tillsynen över det arbete som juridiska ombud eller förmyndare bedriver. I denna roll kan förmyndarskapsdomarna be barnets juridiska ombud och förmyndare, eller barnet självt, om förtydliganden.

3. Rättsliga och politiska åtgärder för att undvika onödiga förseningar i handläggningen av mål som rör barn

Det finns inte några särskilda bestämmelser för att se till att tvistemålsprocesser där barn deltar sker utan onödigt dröjsmål. De processuella fristerna omfattas av de allmänna bestämmelserna (samma bestämmelser som gäller för vuxna). Bestämmelserna skiljer sig åt beroende på vilken domstol som prövar målet.

4. Barnspecifika skyddsmekanismer och -förfaranden och barnets bästa

Barnet kan få hjälp med att få tillgång till rättsmedel. Barnet kan även biträdas av en advokat.

  • Begreppet ”barnets bästa” definieras inte i lagstiftningen.

Domarna ansvarar för bedömningen av vad som utgör barnets bästa. Domare kan ta hänsyn till flera faktorer när de bedömer vad som ligger i barnets bästa, t.ex. barnets välbefinnande, sociala faktorer osv. Trots de lagstadgade krav som finns kan domstolen även ta hänsyn till barnets synpunkter när den fastställer vad som ligger i hans eller hennes bästa. Barnet kan förmedla sina synpunkter när det hörs i civilrättsliga ärenden om t.ex. föräldraansvar.

Alla domstolar måste följa internationella rättsinstrument som europeiska konventionen om utövandet av barns rättigheter, och rättspraxis från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

5. Uppföljning av verkställighet av beslut i förfaranden som rör barn

Barn kan själva inte ansöka om verkställighet av domstolsavgöranden. Ett barns juridiska ombud måste göra detta för barnets räkning.

När ett beslut har utfärdats mot ett barn som är svarande måste beslutet verkställas genom ianspråkstagande av barnets egendom. Barn som är svarande, och som inte fullgör sina skyldigheter enligt domstolsbeslutet, får inte frihetsberövas.

I mål som rör skydd av barn kan barnet (företrätt av en advokat) själv ansöka om verkställighet av domstolsavgörandet.

6. Tillgång till rättsmedel

Ett barn som vill inge en invändning, ett överklagande eller ansöka om lagprövning vid en vanlig domstol måste företrädas av sitt juridiska ombud. Ett undantag görs för myndigförklarade barn, som själva kan inge en invändning.

Eftersom barnets juridiska ombud företräder barnet och företar varje rättshandling i barnets namn kan ombudet inge inlagor eller överklaganden utan barnets samtycke. Domstolen kan utse en tillfällig förvaltare om det finns en intressekonflikt mellan föräldrarna och barnet.

Ungdomsdomstolens beslut kan dessutom överklagas av barnet med bistånd av en advokat.

7. Institutioner som ansvarar för stöd till barn

Denna har i uppdrag att säkerställa genomförandet av konventionen om barnets rättigheter, undertecknad den 20 november 1989 i New York, men ingriper inte i rättsprocesser.

8. Adoption

Alla som bor i Luxemburg har rätt att adoptera, oavsett om de är luxemburgska medborgare eller inte. Dessutom har personer som inte bor i Luxemburg rätt att adoptera en person som bor i Luxemburg.

Adoptionskraven regleras av adoptantens nationella lagstiftning.

Om två makar som är medborgare i olika länder vill adoptera är tillämplig lag lagen i det land där de har sin gemensamma hemvist när ansökan inges.

För adopterade tillämpas lagen i deras ursprungsland, om inte den planerade adoptionen innebär att de blir medborgare i samma land om adoptanten. Om det råder konflikt mellan olika bestämmelser gäller lagen i det land där en giltig adoption ingicks.

Alla som vill adoptera måste först kontakta ministeriet för allmän utbildning och barn- och ungdomsfrågor (MENJE) för att inge en adoptionsansökan. Innan man gör en bedömning av om sökanden är lämplig som adoptant måste sökanden genomgå en ”adoptionsförberedelsekurs”.

Maison de l'Adoption är ett rådgivande adoptionsorgan för personer som berörs av adoptioner (potentiella adoptanter, adopterade, adoptivfamiljer, personer som arbetar med adoptioner).

Genom personlig rådgivning tillhandahåller det stöd både under och efter adoptionsförfarandet.

Adoptionsförfarandet i Luxemburg sker i olika steg.

Länk till lagstiftning: http://legilux.public.lu/

Barnvänlig rättvisa i Luxemburg (på engelska och franska)  PDF (712 Kb) en

Senaste uppdatering: 30/07/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.