Minderårigas rättigheter vid domstolsförfaranden

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

1. Barnets rättskapacitet

I Luxemburg måste en kärande vara minst 18 år för att själv kunna väcka talan vid domstol för alla rättsområden. Ett undantag finns för myndigförklarade barn som själva kan inge en invändning.

Luxemburg har ett särskilt rättssystem för brott som begåtts av barn som inte har uppnått straffbarhetsåldern, vilken i Luxemburg är 18 år. Enligt det luxemburgska rättssystemet betyder det att ett barn under 18 år inte begår ”brott”. De begår i stället ”brottsliga gärningar” för vilka en specialdomstol, ungdomsdomstolen, (Tribunal de la jeunesse) ansvarar för att vidta skydds-, vård- och/eller utbildningsåtgärder.

2. Tillgång till anpassade förfaranden

Förutom vissa ärenden som rör skydd av familj och barn prövas tvistemål vid tvistemålsdomstolar. Det finns inte några särskilda familje- och ungdomsdomstolar på det förvaltningsrättsliga området. Förvaltningsdomstolarna granskar endast asyl- och migrationsbeslut.

  • Ungdomsdomstolen är den särskilda domstol som hanterar barn som misstänks för och som har begått brott, och som beordrar skyddsåtgärder för barn i behov av hjälp och skydd. Ungdomsdomstolen vidtar utbildnings- och skyddsåtgärder. Barn som är misstänkta för brott eller är gärningsmän betraktas inte som gärningsmän utan som barn i behov av skydd och hjälp. De omfattas därför inte av straffrätten.
  • Åklagarmyndighetens avdelning för skydd av ungdomar hanterar i regel alla frågor som rör barn och deras familjer. När barn som är brottsoffer deltar i rättsprocesser har åklagarna ett nära samarbete med kriminalpolisens avdelning för skydd av ungdomar.
  • I Luxemburg är ungdomsdomstolen den särskilda domstol som hanterar frågor som rör skydd av barn. Ungdomsdomstolarna arbetar med specialiserade domare som är ansvariga att verkställa lagarna om skydd av ungdomar. Familjedomare har behörighet för frågor som rör föräldraansvar. De kontrollerar också det arbete som juridiska ombud eller förmyndare bedriver. I denna roll kan familjedomarna be barnets juridiska ombud och förmyndare, eller barnet självt, om förtydliganden.

3. Rättsliga och politiska åtgärder på plats för att skyndsamt handlägga ärenden som rör barn

Det finns inte några särskilda bestämmelser för att se till att civilrättsliga förfaranden där barn är involverade handläggs utan dröjsmål. Handläggningstiderna omfattas av de allmänna bestämmelserna (som gäller för vuxna). Bestämmelserna skiljer sig åt beroende på vilken domstol som prövar målet.

4. Specifika skyddsmekanismer och förfaranden för barn och barnets bästa

Denna tjänst kan hjälpa barnet att få hjälp med att få tillgång till rättsmedel. Barnet kan även biträdas av en advokat.

  • Begreppet ”barnets bästa” definieras inte i lagstiftningen.

Domarna ansvarar för bedömningen av vad som är barnets bästa. Domare kan ta hänsyn till flera faktorer när de bedömer vad som är barnets bästa, t.ex. barnets välbefinnande, sociala faktorer osv. Trots de lagstadgade krav som finns kan domstolen även ta hänsyn till barnets synpunkter när den fastställer vad som är i hans eller hennes bästa intresse. Barnet kan förmedla sina synpunkter när det hörs i civilrättsliga ärenden om t.ex. föräldraansvar.

Alla domstolar måste följa internationella rättsinstrument som Europeiska konventionen om utövandet av barns rättigheter, och rättspraxis från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

5. Övervakning av verkställighet av beslut i förfaranden som rör barn

Barn kan själva inte ansöka om verkställighet av domstolsavgöranden. Ett barns juridiska ombud måste göra detta för barnets räkning.

När ett beslut har utfärdats mot ett barn som är svarande måste beslutet verkställas genom ianspråktagande av barnets enskilda egendom. Barn som är svarande, och som inte fullgör sina skyldigheter enligt domstolsbeslutet, får inte frihetsberövas.

I mål som rör skydd av barn kan barn som företräds av en advokat själva ansöka om verkställighet av domstolsavgörandet.

6. Tillgång till rättsmedel

Ett barn som vill inge en invändning, ett överklagande eller ansöka om lagprövning vid en vanlig domstol måste företrädas av sitt juridiska ombud. Ett undantag görs för myndigförklarade barn, som själva kan inge en invändning.

Eftersom barnets juridiska ombud företräder barnet och företar varje rättshandling i barnets namn kan ombudet inge inlagor eller överklaganden utan barnets samtycke. Domstolen kan utse en tillfällig förvaltare om det finns en intressekonflikt mellan föräldrarna och barnet.

Ungdomsdomstolens beslut kan dessutom överklagas av barnet med bistånd av en advokat.

7. Institutioner som ansvarar för stöd till barn:

8. Adoption

I Luxemburg är adoption öppen för alla som är bosatta i Luxemburg, oavsett om de är medborgare. Dessutom har personer som inte bor i Luxemburg rätt att adoptera en person som bor i Luxemburg.

Adoptionskraven regleras av adoptantens nationella lagstiftning.

Om två makar, som är medborgare i olika länder eller är statslösa, vill adoptera är det lagen i det land där de har sin gemensamma hemvist när ansökan inges som är tillämplig.

För adopterade tillämpas lagen i deras ursprungsland, om inte den planerade adoptionen innebär att de blir medborgare i samma land som adoptanten. Om det råder konflikt mellan olika bestämmelser avseende behörighet gäller lagen i det land där en giltig adoption ingicks.

Alla som vill adoptera ett barn måste först kontakta ministeriet för allmän utbildning och barn- och ungdomsfrågor (Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse – MENJE) för att inge en adoptionsansökan. Innan man gör en bedömning av om sökanden är lämplig som adoptant måste sökanden genomgå en ”adoptionsförberedelsekurs”.

Adoptionscentret (Maison de l'Adoption) är ett rådgivande adoptionsorgan för personer som berörs av adoptioner (potentiella adoptanter, adopterade, adoptivfamiljer, personer som arbetar med adoptioner).

Genom personlig rådgivning tillhandahåller centret stöd både under och efter adoptionsförfarandet.

Adoptionsförfarandet i Luxemburg sker i olika steg.

Link to legislation

Child-friendly justice in Luxembourg (på engelska och franska)  PDF (989 Kb) en

Senaste uppdatering: 10/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.