Evropský ochranný příkaz

Soudní ochranu poskytnutou oběti násilí a obtěžování lze vykonat v jiných zemích EU.

Právo využívat i nadále ochranných opatření při stěhování do jiného členského státu

Aby vnitrostátní orgány účinně ochránily oběti násilí a obtěžování, přiznávají jim často zvláštní opatření (soudní zákaz kontaktu s danou osobou a opuštění společně obývaných prostor, zákaz setkávání s danou osobou a navazování kontaktů nebo podobný ochranný příkaz), jež pomáhají zabránit další agresi nebo opakovanému útoku ze strany pachatele. Pokud byl v některém členském státě vydán ochranný příkaz na váš návrh, můžete chtít i nadále využívat jeho ochrany při stěhování či cestování do jiného členského státu. Za tímto účelem zavedla EU mechanismus pro vzájemné uznávání ochranných opatření.

Vnitrostátní ochranná opatření mohou být občanskoprávní, trestněprávní či správní povahy a jejich trvání, rozsah a postupy přijímání se mezi členskými státy liší. Jelikož v právních předpisech EU existují různé právní základy pro vzájemné uznávání občanskoprávních a trestněprávních opatření, byly v zájmu zajištění oběhu tří nejběžnějších druhů ochranných opatření v rámci EU nutné dva samostatné nástroje. Ochranné příkazy, na které se vztahuje daná směrnice a nařízení, se týkají situací, v nichž vy jakožto oběť nebo potenciální oběť trestného činu jste chráněni tím, že osoba, která představuje nebezpečí, má zakázán nebo omezen vstup do určitých míst a zákaz setkávání s vaší osobou a navazování kontaktů s vámi.

Směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu zavádí mechanismus, který umožňuje, aby mezi členskými státy byly uznávány ochranné příkazy vydané jako opatření trestního práva.

Chrání-li vás ochranný příkaz vydaný v rámci trestního práva v jednom členském státě, můžete požádat o evropský ochranný příkaz.

Ochrana by měla být zajištěna prostřednictvím nového ochranného opatření přijatého členským státem, do nějž budete cestovat nebo se stěhovat, a to v návaznosti na zjednodušený a zrychlený postup.

Avšak chrání-li vás ochranný příkaz vydaný v rámci občanského práva členským státem vašeho bydliště, můžete použít nařízení (EU) č. 606/2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech, jež zavádí mechanismus, který umožňuje, aby mezi členskými státy byly přímo uznávány ochranné příkazy vydané jako opatření občanského práva.

Chrání-li vás tedy ochranný příkaz vydaný v rámci občanského práva členským státem vašeho bydliště, můžete jej uplatnit přímo v jiném členském státě, a to získáním osvědčení a jeho předložením příslušným orgánům k doložení vašich práv.

Směrnice a nařízení platí ode dne 11. ledna 2015.

Poslední aktualizace: 07/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.