Eiropas aizsardzības rīkojums

Tiesu iestāžu aizsardzība, kas piedāvāta personai, kura cietusi no vardarbības un uzmākšanās, var tikt nodrošināta arī citās ES dalībvalstīs.

Tiesības turpināt izmantot aizsardzības pasākumus, pārceļoties uz citu dalībvalsti.

Lai efektīvi aizsargātu no vardarbības un aizskaršanas cietušos, valsts iestādes var viņiem par labu noteikt īpašus pasākumu (atturēšanās, aizlieguma vai līdzīgu aizsardzības rīkojumu), kas palīdz novērst turpmāku agresiju vai turpmāku uzbrukumu no pārkāpēja puses. Ja jums par labu ir izdots aizsardzības rīkojums kādā dalībvalstī, jūs varētu vēlēties turpināt izmantot šo aizsardzību, pārceļoties vai ceļojot uz citu dalībvalsti. Lai to panāktu, ES ir ieviesusi mehānismu aizsardzības pasākumu savstarpējai atzīšanai.

Valsts aizsardzības pasākumi pēc būtības var būt civiltiesiski, krimināltiesiski vai administratīvi tiesiski, un to ilgums, apjoms un pieņemšanas procedūras dalībvalstīs atšķiras. Ņemot vērā, ka civiltiesību un krimināltiesību pasākumu atzīšanai ES tiesībās ir atšķirīgi juridiskie pamati, bija nepieciešami divi atsevišķi tiesību akti, lai nodrošinātu trīs visizplatītāko aizsardzības pasākumu apriti Eiropas Savienībā. Aizsardzības rīkojumi, kuriem piemērojama direktīva un regula, attiecas uz situācijām, kad jums kā noziedzīgā nodarījumā cietušajam (vai potenciālajam cietušajam) par labu nosaka aizliegumu vai konkrētus noteikumus, kas regulē personas, kas rada apdraudējumu, tiesības piekļūt konkrētām vietām, kontaktēties ar jums vai tuvoties jums.

Ar Direktīvu 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu (EAR) ir izveidots mehānisms krimināltiesību ietvaros izdoto aizsardzības rīkojumu atzīšanai starp dalībvalstīm.

Ja jums par labu kādā dalībvalstī krimināltiesību ietvaros ir izdots aizsardzības rīkojums, jūs varat pieprasīt Eiropas aizsardzības rīkojumu.

Aizsardzība būtu jāpiešķir kā jauns aizsardzības pasākums, ko pieņem dalībvalsts, uz kuru jūs ceļosiet vai pārcelsieties, piemērojot vienkāršotu un paātrinātu procedūru.

Savukārt, ja jums par labu jūsu dzīvesvietas dalībvalstī ir izdots civiltiesisks aizsardzības rīkojums, jūs varat izmantot Regulu (ES) Nr. 606/2013 par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās, ar ko izveido mehānismu, kas ļauj dalībvalstīm tieši atzīt civiltiesiskus aizsardzības rīkojumus.

Tāpēc, ja jūsu dzīvesvietas dalībvalstī jums par labu ir izdots civiltiesisks aizsardzības rīkojums, jūs varat uz to tieši atsaukties citā dalībvalstī, saņemot apliecību, kas apliecina jūsu tiesības, un uzrādot to attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

Direktīvu un Regulu piemēro no 2015. gada 11. janvāra.

Lapa atjaunināta: 07/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.