Európsky ochranný príkaz

Súdnu ochranu poskytnutú obeti násilia a obťažovania je možné vykonať aj v iných krajinách EÚ.

Právo aj naďalej využívať ochranné opatrenia pri presťahovaní sa do iného členského štátu

Aby vnútroštátne orgány účinne chránili obete násilia a obťažovania, priznávajú im často osobitné opatrenia (súdny zákaz priblíženia sa, príkaz na opustenie domácnosti v dôsledku páchania násilia alebo podobný ochranný príkaz), ktoré pomáhajú zabrániť ďalšej agresii alebo ďalšiemu útoku zo strany páchateľa. Ak Vám bol v jednom z členských štátov priznaný ochranný príkaz, je možné, že si prajete využívať túto ochranu aj naďalej pri presťahovaní sa alebo vycestovaní do iného členského štátu. Na tento účel EÚ zaviedla mechanizmus na vzájomné uznávanie ochranných opatrení.

Vnútroštátne ochranné opatrenia môžu mať občianskoprávny, trestnoprávny alebo správny charakter a ich trvanie, rozsah a postupy prijímania sa medzi členskými štátmi líšia. Keďže v oblasti práva EÚ existujú rôzne právne základy pre vzájomné uznávanie občianskoprávnych a trestnoprávnych opatrení, na zabezpečenie obehu troch najbežnejších typov ochranných opatrení v rámci EÚ boli potrebné dva samostatné nástroje. Ochranné príkazy, na ktoré sa vzťahuje smernica a nariadenie, sa týkajú situácií, keď ako obeť alebo potenciálna obeť trestnej činnosti ťažíte z toho, že osoba predstavujúca riziko má zakázaný alebo obmedzený vstup na určité miesta a styk s Vami alebo priblíženie sa k Vám.

Smernicou 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze sa stanovuje mechanizmus, ktorý umožňuje priame uznávanie ochranných príkazov vydaných ako opatrenie v trestnej veci medzi členskými štátmi.

Ak disponujete ochranným príkazom v trestnej veci, ktorý bol vydaný v jednom z členských štátov, môžete si požiadať o európsky ochranný príkaz.

Ochrana by sa mala udeliť prostredníctvom nového ochranného opatrenia prijatého členským štátom, do ktorého budete cestovať alebo sa sťahovať, na základe zjednodušeného a zrýchleného postupu.

Ak však disponujete ochranným príkazom v občianskej veci, ktorý bol vydaný v členskom štáte Vášho bydliska, môžete využiť nariadenie (EÚ) č. 606/2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach, ktorým sa stanovuje mechanizmus, ktorý umožňuje uznanie ochranných príkazov vydaných ako opatrenie v občianskej veci medzi členskými štátmi.

Preto ak disponujete ochranným príkazom v občianskej veci, ktorý bol vydaný v členskom štáte Vášho bydliska, môžete si ho uplatniť priamo v ostatných členských štátoch po získaní osvedčenia a jeho predložení príslušným orgánom na potvrdenie Vašich práv.

Smernica a nariadenie sa uplatňuje od 11. januára 2015.

Posledná aktualizácia: 07/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.