Βιντεοδιάσκεψη

Οι διασυνοριακές βιντεοδιασκέψεις είναι ένας γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των δικαστικών αρχών. Χρησιμοποιούνται για την εξέταση των μαρτύρων, των διαδίκων, των θυμάτων και των εμπειρογνωμόνων σ’ ένα ασφαλές πλαίσιο. Οι βιντεοδιασκέψεις έχουν πολλά οφέλη καθώς μπορούν να μειώσουν το κόστος, τις μετακινήσεις και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και τον χρόνο που απαιτείται για τις δικαστικές διαδικασίες, αυξάνοντας παράλληλα την ασφάλεια.