Режими на имуществени отношения

Италия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Има ли законов режим на имуществени отношения между съпрузи в тази държава членка? В какво се състои той?

Режимът на имуществени отношения между съпрузите в Италия е законоустановената имуществена общност, предвидена в член 177 и сл. от Гражданския кодекс.

Съгласно законоустановената имуществена общност имуществото, придобито съвместно или поотделно от съпрузите по време на брака, с изключение на придобитото във връзка с лично имущество, попада в обхвата на режима на имуществената общност.

За лично имущество на единия съпруг се счита следното имущество:

1) имущество, което вече е принадлежало на съпрузите преди датата на сключване на брака;

2) имущество, получено по дарение или по наследство след датата на сключване на брака;

3) имущество, което служи за строго лично ползване на всеки от съпрузите;

4) имущество, от което единият съпруг се нуждае за упражняване на своята професия;

5) имущество, получено като обезщетение за вреди, както и всяка пенсия, свързана с частична или пълна загуба на работоспособност;

6) имущество, придобито със средствата от прехвърляне или замяна на лично имущество, при условие че това е изрично посочено в момента на придобиването.

Следното имущество също попада в обхвата на режима на имуществената общност:

1) доходите на всеки от съпрузите, които са получени и не са изразходвани към момента на прекратяване на имуществената общност;

2) приходите от отделните дейности на всеки от съпрузите, ако не са изразходвани към момента на прекратяване на имуществената общност;

3) всички предприятия, управлявани съвместно от съпрузите и установени след датата на сключване на брака.

Двамата съпрузи отговарят разделно за управлението на имуществената общност и процесуалното представителство във връзка с актове, свързани с имуществената общност, докато за действията по извънредно управление те са солидарно отговорни.

Имуществото, попадащо в обхвата на законоустановения режим на имуществена общност, се разделя чрез обособяване на активите и пасивите в равни дялове.

2 Как могат съпрузите да организират своя режим на имуществени отношения? Какви са формалните изисквания в този случай?

Съпрузите могат да сключат различно споразумение, което трябва да бъде под формата на публичен акт, за да бъде действително.

Ако бъде избран режимът на имуществена разделност, това решение може да бъде декларирано и в акта за сключен брак.

Съпрузите могат да се споразумеят за създаването на капиталов фонд, като заделят определени движими или недвижими активи, вписани в публични регистри, или кредитни инструменти, за задоволяване на потребностите на своето семейство (член 167 от Гражданския кодекс).

Фондът може да бъде създаден само от единия или и от двамата съпрузи посредством публичен акт. Фондът може също така да бъде създаден от трето лице чрез публичен акт или завещание.

Собствеността върху фонда и управлението му се уреждат от правилата за законоустановения режим на имуществена общност (член 168 от Гражданския кодекс).

3 Съществуват ли ограничения на свободата в организиране на режима на имуществения отношения между съпрузи?

Съпрузите не могат да решат по общ начин имуществените им отношения да се уреждат изцяло или частично от закони, които не се прилагат спрямо тях, нито от обичаи, а трябва изрично да декларират съдържанието на споразуменията, предназначени да уреждат тези отношения (член 161 от Гражданския кодекс).

Всяко споразумение, което има за цел създаването на зестра, е недействително при всички случаи (член 166-bis от Гражданския кодекс).

Ако съпрузите решат да изменят законоустановения режим на имуществена общност по взаимно съгласие, следното имущество не може да бъде включено в този режим:

1) имущество, което служи за строго лично ползване;

2) имущество, от което единият съпруг се нуждае за упражняване на своята професия;

3) имущество, получено като обезщетение за вреди;

4) всяка пенсия, свързана с частична или пълна загуба на работоспособност.

Освен това не може да има изключения от правилата за законоустановения режим на имуществена общност по отношение на управлението на имуществото и равенството на дяловете.

4 Какви са правните последици от развода, раздялата или унищожаването на брака по отношение на режима на имуществени отношения между съпрузи?

Разводът, раздялата или унищожаването на брака ще доведат до прекратяване на законоустановената имуществена общност.

5 Какви са последиците от смъртта на единия от съпрузите върху режима на имуществени отношения между тях?

Смъртта ще доведе до прекратяване на имуществената общност.

6 Кой орган е компетентен да се произнесе по случай, свързан с режима на имуществени отношения между съпрузи?

Съдебният орган е компетентен в съответствие с общите правила.

7 Какви са последиците от имуществения режим между съпрузи за правоотношенията между единия от съпрузите и трети лица?

Задълженията, поети от единия от съпрузите преди датата на сключване на брака, не се прилагат спрямо имуществото, попадащо в обхвата на законоустановения режим на имуществена общност, като същото важи и за задълженията, свързани с дарения и наследства, получени от съпрузите по време на брака, които не попадат в обхвата на режима на имуществена общност (членове 187 и 188 от Гражданския кодекс).

В случай че дължимите на кредиторите суми не могат да бъдат уредени с лично имущество, задълженията, поети от единия от съпрузите след датата на сключване на брака във връзка с извършването на действия извън хода на обичайната дейност, без необходимото съгласие на другия съпруг, се прилагат спрямо имуществото, попадащо в обхвата на законоустановения режим на имуществена общност (член 189 от Гражданския кодекс).

Когато дължимите суми не могат да бъдат уредени с имущество в режим на имуществена общност, кредиторите могат като алтернатива да предприемат действия във връзка с личното имущество на всеки от съпрузите до размера на половината от вземането (член 190 от Гражданския кодекс).

8 Кратко описание на процедурата за разпределение, включително разделянето, разпределянето и ликвидирането на режима на имуществените отношения между съпрузи в тази държава членка.

Имуществото, попадащо в обхвата на законоустановения режим на имуществена общност, се разделя чрез обособяване на активите и пасивите в равни дялове. С оглед на потребностите и упражняването на родителските права върху лицата на издръжка съдът, който извършва това разделяне, може да предостави на единия съпруг право на плодоползване върху част от имуществото, принадлежащо на другия съпруг (член 194 от Гражданския кодекс).

По време на разделянето съпрузите имат право да събират всякакво движимо имущество, принадлежало на всеки от тях преди датата на имуществената общност или получено в периода на имуществена общност под формата на наследство или дарение.

Ако движимото имущество, което трябва да бъде събрано, не може да бъде открито, съпрузите могат да поискат сума, съответстваща на стойността на това имущество, като представят доказателство за неговата стойност, включително чрез позоваване на обичайната му стойност, освен ако такова имущество липсва, тъй като е било използвано или изгубено, или по някаква друга причина, която не може да се вмени във вина на другия съпруг (член 196 от Гражданския кодекс).

9 Каква е процедурата и документите или информацията, които обикновено се изискват за целите на регистрацията на недвижима собственост?

Всички договори за прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти и, в по-общ план, всички актове, с които се учредяват, прехвърлят или изменят вещни права върху недвижими имоти, трябва да бъдат вписани в съответния имотен регистър. За закупуването на недвижими имоти, попадащи в обхвата на законоустановения режим на имуществена общност, не е предвидено освобождаване от това правило.

Всяко лице, поискало справка, трябва да уведоми Службата по вписванията, в два екземпляра, за имуществения режим на страните — ако са сключили брак — в съответствие с декларацията, направена в акта, или удостоверението от длъжностното лице по гражданското състояние, което е вписало режима на имуществените отношения в полето на акта за сключване на граждански брак, както и да представи препис от документа за собственост.

Други споразумения, касаещи отношенията между съпрузи, по силата на които например конкретни недвижими имоти, индивидуална собственост на единия от съпрузите, преминават в режим на имуществена общност или се създава капиталов фонд за недвижимо имущество, също подлежат на вписване в имотния регистър.

Последна актуализация: 21/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.