Режими на имуществени отношения

Малта
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Има ли законов режим на имуществени отношения между съпрузи в тази държава членка? В какво се състои той?

Малтийската държава предлага на страните, които желаят да сключат брак съгласно малтийското право, свободата да избират режима, който ще урежда имуществените им отношения. Основният режим на имуществени отношения в Малта обаче е режимът на съпружеска имуществена общност. Този режим функционира по силата на закона при всеки брак, освен когато страните, които вече са сключили брак или предстои да сключат брак, решат, че техният режим на имуществени отношения ще се урежда от друг режим, който не противоречи на духа на малтийското право, чрез публичен акт. Освен режима на съпружеска имуществена общност, други съществуващи видове режими на имуществени отношения в Малта са режимът на разделност и режимът на общността на самостоятелно управляваното имущество.

Режимът на съпружеска имуществена общност като законов режим на имуществени отношения в Малта предвижда, че всичко, придобито от страните след сключване на брака, ще представлява част от тази съпружеска имуществена общност, и следователно принадлежи в равни дялове и на двете страни. В малтийското право изрично се посочва какво представлява част от съпружеската имуществена общност, като се изключват дарения, наследства и личното имущество на всяка страна.

Режимът на разделност като режим, който страните могат да изберат вместо съпружеската имуществена общност, предвижда, че всяка страна има правото да упражнява абсолютен контрол върху имущество, придобито преди и след сключване на брака, и да управлява това имущество, без да се изисква съгласието на другата страна.

Режимът на общността на самостоятелно управляваното имущество като друг режим, който страните могат да изберат вместо режима на съпружеска имуществена общност, предвижда, че всеки съпруг има правото да придобива, запазва и управлява придобитото на негово име имущество като негова изключителна собственост. При този режим обаче за съпрузите няма пречки да придобиват общо имущество, което след това ще бъде управлявано съвместно.

2 Как могат съпрузите да организират своя режим на имуществени отношения? Какви са формалните изисквания в този случай?

По отношение на режима на съпружеска имуществена общност общото правило е, че и двамата съпрузи са задължени да уреждат и да управляват съвместно своята съпружеска имуществена общност. По отношение на този конкретен режим обаче в малтийското право се прави разграничение между обичайно управление, тоест онези действия, които могат да се извършват само от единия от съпрузите, и извънредно управление, тоест онези действия, които трябва да се извършват съвместно от двамата съпрузи. В малтийското право са посочени само действия по извънредно управление и всичко, което не е изрично посочено в правото, трябва да се счита за действие по обичайно управление. Следователно формалното изискване, което винаги следва да се спазва във връзка с функционирането на режима на съпружеска имуществена общност, е съгласието и на двамата съпрузи. Когато страните не са дали съгласието си по отношение на прехвърляне или учредяване на вещно или лично право върху недвижимо или движимо имущество, актът може да бъде анулиран по искане на страната, която е не е дала съгласието си.

По отношение на режима на разделност общото правило е, че всеки от съпрузите има правото да урежда и да управлява имуществото на негово име без съгласието на другия съпруг.

По отношение на режима на общността на самостоятелно управляваното имущество общото правило е, че когато съпруг избере да придобие сам имущество, той не би трябвало да получи предварително съгласието на другия съпруг и придобиващият съпруг ще има правото да урежда и управлява сам въпросното придобито имущество. От друга страна, когато и двамата съпрузи придобиват нещо заедно, и двамата трябва да са дали съгласието си и следователно и двамата ще имат правото да уреждат и управляват заедно въпросното придобито имущество.

3 Съществуват ли ограничения на свободата в организиране на режима на имуществения отношения между съпрузи?

Когато е избран режимът на съпружеска имуществена общност, съпрузите са задължени да правят всичко заедно. Следователно те нямат свободата да решават по какъв начин да уреждат и управляват имуществото, с изключение на тези действия по обичайно управление, които не изискват тяхното общо съгласие.

От друга страна, когато е избран режимът на разделност, всеки съпруг е свободен да действа по отношение на имуществото на негово име по начин, който смята за удачен, без каквато и да е намеса от страна на другия съпруг.

По отношение на режима на общността на самостоятелно управляваното имущество, когато даден съпруг придобие имущество без съгласието на другия съпруг, той има свободата да урежда режима без каквито и да е ограничения. Ако обаче покупка е направена от името на двама съпрузи, въпросните съпрузи не могат да правят самостоятелно каквото желаят, а трябва да действат съвместно.

4 Какви са правните последици от развода, раздялата или унищожаването на брака по отношение на режима на имуществени отношения между съпрузи?

Докато е в действие режимът на съпружеска имуществена общност, в закона ясно се предвижда, че този режим започва да функционира от деня на сключване на брака и приключва веднага щом бракът бъде прекратен, което става чрез развод. Освен това в закона се предвижда, че в случай на лична раздяла може да се поиска съдебна делба на имуществото.

При случаи, отнасящи се до режима на общността на самостоятелно управляваното имущество, в закона се предвижда, че този режим ще приключи, наред с другото, при прекратяване на брака или лична раздяла.

В случай че бракът се урежда от режима на разделност, всеки съпруг, чийто брак е приключил, независимо дали поради законна раздяла или унищожаване, продължава да урежда и управлява имуществото, придобито съответно на негово име.

Следователно последиците от развода, раздялата или унищожаването, отнасящи се до режима на имуществени отношения, се изразяват в делбата на всичко, придобито между съпрузите, чрез споразумение по взаимно съгласие или чрез решение на компетентния съд.

5 Какви са последиците от смъртта на единия от съпрузите върху режима на имуществени отношения между тях?

При смъртта на единия от съпрузите режимът на имуществени отношения приключва и започват да се прилагат законите за наследството на Малта, така че имуществото на починалия съпруг се поделя между наследниците. Основният фактор, който трябва да бъде взет предвид, е дали починалата страна е оставила завещание или не.

6 Кой орган е компетентен да се произнесе по случай, свързан с режима на имуществени отношения между съпрузи?

Компетентният орган, който разглежда въпроси, свързани с режимите на имуществени отношения, е семейното отделение на Гражданския съд.

7 Какви са последиците от имуществения режим между съпрузи за правоотношенията между единия от съпрузите и трети лица?

След като режимът на имуществени отношения между съпрузите започне да функционира, той води до правоотношения между съпрузите и трети страни, когато случаят е такъв. Трети страни имат правото да упражняват законовите си права срещу двамата съпрузи съвместно или срещу всеки от тях според случая и в зависимост от това с кого са сключили договор или от кого е натрупано задължение.

8 Кратко описание на процедурата за разпределение, включително разделянето, разпределянето и ликвидирането на режима на имуществените отношения между съпрузи в тази държава членка.

Обикновено процедурата по делба на имуществото се извършва на етапа, на който съпрузите инициират производство за раздяла или бракоразводно дело. Тези видове процедури изискват съпрузите да започнат процедура по медиация, преди да се обърнат към компетентния съд.

Ако медиацията е успешна, съпрузите могат да се разделят по взаимно съгласие, като в този случай те се споразумяват относно реципрочните си права, относно правата върху техните деца и относно подялбата на съпружеската имуществена общност чрез публичен акт, който впоследствие се проучва подробно от компетентния съд, за да се гарантира запазването на баланса между правата на съпрузите. След одобрението от компетентния съд, този договор се заверява нотариално и се вписва, за да има действие по отношение на всички законови цели, включително по отношение на трети страни.

Ако процедурата по медиация не е успешна и страните не стигнат до споразумение по взаимно съгласие, те трябва да инициират съдебно производство пред компетентния съд, в рамките на което да поискат прекратяване на режима на съпружеска имуществена общност, за да може въпросното имущество да бъде поделено между тях. Когато решението на компетентния съд придобие силата на присъдено нещо, посоченото решение се вписва, за да има действие по отношение на всички законови цели, включително по отношение на трети страни.

9 Каква е процедурата и документите или информацията, които обикновено се изискват за целите на регистрацията на недвижима собственост?

За да е възможно да се впише недвижим имот в Малта, нотариусът, който изготвя оригиналния договор за въпросния недвижим имот, трябва да представи в Публичния регистър протокол за нотариална заверка, за да бъде договорът нотариално заверен. Веднага след като бъде представен протокол за нотариална заверка, недвижимият имот се вписва и договорът става обвързващ за страните по него, както и за трети страни.

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.