Режими на имуществени отношения

Словения
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Има ли законов режим на имуществени отношения между съпрузи в тази държава членка? В какво се състои той?

Да.

Съпружеските имуществени отношения се уреждат от Семейния кодекс на Република Словения.

Законовият режим на съпружески имуществени отношения се прилага за съпрузите, освен ако те не определят съдържанието на имуществения режим помежду си чрез брачен договор. В такъв случай за тях се прилага договорният имуществен режим.

Законовият режим на съпружески имуществени отношения е режим на съпружеска имуществена общност за общото имущество на съпрузите и режим на разделност за собственото имущество на всеки от съпрузите.

2 Как могат съпрузите да организират своя режим на имуществени отношения? Какви са формалните изисквания в този случай?

Съпрузите или бъдещите съпрузи могат да уредят имуществения режим чрез брачен договор. Брачният договор е договор, чрез който съпрузите определят режим на имуществени отношения помежду си, различен от законоустановения режим.

По силата на този договор те могат също така да уредят и други имуществени отношения за времето на брака си, както и в случай на развод. Договорите относно имуществените права и задължения, които съпрузите сключват помежду си, трябва да бъдат сключени в нотариална форма. Договорният имуществен режим се прилага за съпрузите от сключването на брачния договор, освен ако не е предвидено друго. Брачният договор, сключен от бъдещи съпрузи, влиза в сила на датата на сключване на брака или в деня след сключване на брака, определен от бъдещите съпрузи в брачния договор. Брачният договор се вписва в регистъра на брачните договори. Ако брачният договор не е вписан в регистъра на брачните договори, във връзка с трети лица се приема, че към имуществените отношения между съпрузите се прилага законовият режим.

Преди сключването на брачния договор съпрузите са длъжни да се информират взаимно за имущественото си състояние, като в противен случай брачният договор е унищожим.

3 Съществуват ли ограничения на свободата в организиране на режима на имуществения отношения между съпрузи?

Не. Преди сключването на брачния договор съпрузите обаче са длъжни да се информират взаимно за имущественото си състояние, като в противен случай брачният договор е унищожим.

4 Какви са правните последици от развода, раздялата или унищожаването на брака по отношение на режима на имуществени отношения между съпрузи?

Съпружеската имуществена общност подлежи на делба, ако бракът бъде прекратен.

Когато с брачния договор, с който съпрузите изменят законовия режим на съпружески имуществени отношения, не се определя начинът на поделяне на общото имущество, то се поделя в съответствие с правилата на законовия режим, освен ако съпрузите не са се договорили за друго. Делбата се извършва в зависимост от съществуващото положение към момента на влизане на брачния договор в сила.

При делбата на съпружеската имуществена общност дяловете се смятат за равни, но съпрузите могат да докажат, че са допринесли в различно отношение за общото имущество. Минимална разлика в приноса на всеки от съпрузите към съпружеската имуществена общност не се взема предвид.

Когато дяловете от общото имущество са договорени или определени, съпрузите могат да се договорят за начина на разпределяне на имуществото. Съгласието да станат съсобственици на вещите, пропорционално на дяловете си, също е валиден начин на делба.

5 Какви са последиците от смъртта на единия от съпрузите върху режима на имуществени отношения между тях?

Смъртта на единия от съпрузите не се отразява на имуществените отношения между тях.

Имуществото на починалия съпруг е предмет на производство по наследяване.

6 Кой орган е компетентен да се произнесе по случай, свързан с режима на имуществени отношения между съпрузи?

По спорове във връзка с режима на съпружески имуществени отношения компетентен е съдът.

7 Какви са последиците от имуществения режим между съпрузи за правоотношенията между единия от съпрузите и трети лица?

Общите задължения на съпрузите са тези, които съгласно общите правила се прилагат и за двамата съпрузи, задълженията, възникнали по отношение на съпружеската имуществена общност, и задълженията, които съпругът поема за текущите нужди на общия живот с другия съпруг или на семейството. Съпрузите носят солидарна отговорност за тези задължения с общото си имущество, но също и със собственото си имущество.

Когато изпълнява задължение на двамата съпрузи, съпругът може да поиска от другия съпруг да му възстанови това, което е платил свръх размера на задължението си.

Собствени задължения на съпрузите са тези, които са поели преди сключването на брака, и тези, които поемат след сключването на брака, но които не представляват общи задължения на съпрузите съгласно предвиденото в член 82, алинея 1 от Семейния кодекс.

Съпругът отговаря за собствените си задължения със собственото си имущество и с дела си в общото имущество.

Ако брачният договор не е вписан в регистъра на брачните договори, във връзка с трети лица се приема, че към имуществените отношения между съпрузите се прилага законовият режим.

8 Кратко описание на процедурата за разпределение, включително разделянето, разпределянето и ликвидирането на режима на имуществените отношения между съпрузи в тази държава членка.

Съпружеската имуществена общност подлежи на делба, ако бракът бъде прекратен. По време на брака общото имущество се поделя по споразумение или по предложение на един от съпрузите.

Споразумението, посочено в предходния параграф, включва и съгласието на съпрузите относно обхвата на общото имущество. Когато с брачния договор, с който съпрузите изменят законовия режим на съпружески имуществени отношения, не се определя начинът на поделяне на общото имущество, то се поделя в съответствие с правилата на законовия режим, освен ако съпрузите не са се договорили за друго. Делбата се извършва в зависимост от съществуващото положение към момента на влизане на брачния договор в сила.

Преди да се определи делът на всеки от съпрузите в съпружеската имуществена общност, се определят техните задължения и вземания по отношение на тази общност.

Размерът на дяловете в общото имущество може да бъде договорен от съпрузите или по искане на един от тях — определен от съда.

При делбата на съпружеската имуществена общност дяловете се смятат за равни, но съпрузите могат да докажат, че са допринесли в различно отношение за общото имущество. Минимална разлика в приноса на всеки от съпрузите към съпружеската имуществена общност не се взема предвид.

При спор относно дела на всеки съпруг в съпружеската имуществена общност, съдът взема предвид всички обстоятелства, свързани с положението на съпрузите, по-специално доходите на всеки съпруг, помощта, предоставяна от единия съпруг на другия, грижите и възпитанието на децата, изпълнението на домакинските задължения, грижите за дома и семейството, опазването на имуществото и всички други форми на труд и участие в управлението, опазването и увеличаването на общото имущество.

Когато дяловете от общото имущество са договорени или определени, съпрузите могат да се договорят за начина на разпределяне на имуществото. Съгласието да станат съсобственици на вещите, пропорционално на дяловете си, също е валиден начин на делба.

Ако не бъде постигнато съгласие относно начина на поделяне на имуществото, съдът поделя това имущество в съответствие с правилата, приложими за делбата на съпружеската имуществена общност.

При делбата на съпружеската имуществена общност съпругът, по негово предложение, може да получи в своя дял онези предмети, предназначени за упражняване на професията му или други дейности, или които му позволяват да получава доходи.

Същото се отнася и за предмети, предназначени изключително за лично ползване от единия съпруг и които не са част от неговото собствено имущество.

9 Каква е процедурата и документите или информацията, които обикновено се изискват за целите на регистрацията на недвижима собственост?

Разрешението за вписване се издава от съда по вписванията в имотния регистър въз основа на документи, доказващи правното основание за придобиване на правото, което е предмет на вписването, и които отговаря на другите предвидени от закона условия.

Тези документи са изброени в член 40, алинея 1 от Закона за имотния регистър (Zakon o zemljiški knjigi).

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.