Режими на имуществени отношения

Швеция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Има ли законов режим на имуществени отношения между съпрузи в тази държава членка? В какво се състои той?

Да, има такъв режим. С него са установени разпоредби относно задължението за издръжка между съпрузите по време на брака и след разтрогването му. Той урежда също така правата и задълженията на съпрузите по време на брака и след разтрогването му по отношение на различните видове имущество и задължения, семейното жилище и обзавеждането, както и даренията между съпрузите.

2 Как могат съпрузите да организират своя режим на имуществени отношения? Какви са формалните изисквания в този случай?

Съпрузите могат за притежават две категории имущество: семейна имуществена общност (giftorättsgods) и лично имущество (enskild egendom — еквивалент на разделна собственост). Семейната имуществена общност е най-често срещаната категория, като тя се прилага по правило, ако не е избрано друго. Основното правило е, че това имущество подлежи на делба в случай на смърт на единия от съпрузите или при развод. Личното имущество не подлежи на делба в подобни случаи. Имуществото може да е лично в резултат на един от следните правопораждащи факти:

а) Споразумение за имуществени отношения (äktenskapsförord). Споразумението трябва да е в писмена форма и да е вписано в Данъчната агенция (Skatteverket).

б) Ако това е изрично посочено като условие при дарение.

в) Ако това е изрично посочено като условие при завещание.

г) Ако лицето е посочено като бенефициент по договор за животозастраховане, договор за застраховка при злополука, здравноосигурителна полица или лична пенсионно-осигурителна схема.

3 Съществуват ли ограничения на свободата в организиране на режима на имуществения отношения между съпрузи?

Да, има такива ограничения. Например установени са правила в защита на семейното жилище и обзавеждането в него по време на брака. Никой от съпрузите не може да продава, отдава под наем или да се разпорежда по друг начин с жилището без съгласието на другия съпруг. Тези правила се прилагат и за имуществото, което е лично по силата на брачно споразумение. Ако имуществото трябва да бъде поделено между съпрузите, семейното жилище и обзавеждането в него се предоставят на съпруга, който най-много се нуждае от тях. Това правило се прилага дори ако въпросното имущество е изцяло собственост на другия съпруг. Ако стойността на така предоставеното на единия съпруг имущество превишава дела на този съпруг от поделяното имущество, той може все пак да го придобие, ако заплати на другия съпруг разликата. Друг пример: преживелият съпруг има запазена част от общото имущество. Това важи дори когато имуществото на починалия е било лично и починалият е завещал цялото си имущество на друго лице.

4 Какви са правните последици от развода, раздялата или унищожаването на брака по отношение на режима на имуществени отношения между съпрузи?

Шведското законодателство съдържа подобни разпоредби само относно развода. Правната последица от развода е, че поделяемото имущество трябва да бъде поделено. Освен това в полза на единия от съпрузите може да бъде присъдена издръжка, поне за определен преходен период.

5 Какви са последиците от смъртта на единия от съпрузите върху режима на имуществени отношения между тях?

Имуществото се разпределя между наследниците и преживелия съпруг на починалия. Общите деца и внуци на брачната двойка обаче трябва да изчакат докато и вторият съпруг почине, преди да могат да получат наследството си.

6 Кой орган е компетентен да се произнесе по случай, свързан с режима на имуществени отношения между съпрузи?

Собствеността може да бъде поделена от самите страни. Ако те постигнат съгласие, единственото формално изискване е подялбата да бъде закрепена в писмена форма и подписана от двете страни. Ако те не успеят да постигнат съгласие, съдът може да определи ликвидатор на имуществото (bodelningsförrättare). Решенията на ликвидатора могат да бъдат оспорвани от всяка от страните по съдебен ред.

7 Какви са последиците от имуществения режим между съпрузи за правоотношенията между единия от съпрузите и трети лица?

Всеки от съпрузите носи отговорност за собствените си задължения. Кредитор на единия съпруг не може да изисква удовлетворяване от имуществото на другия съпруг, независимо дало то спада към семейната имуществена общност или е лично. Наред с това са въведени разпоредби в защита на кредитора срещу опити на съпрузите да поставят имущество извън неговия досег. Така например никой от съпрузите не може да реши да включи свое лично имущество в семейната имуществена общност, ако намерението му е по този начин да избегне удовлетворяване на кредитор.

8 Кратко описание на процедурата за разпределение, включително разделянето, разпределянето и ликвидирането на режима на имуществените отношения между съпрузи в тази държава членка.

Общото правило е, че в подялбата трябва да бъде включено цялото имущество, попадащо в семейната имуществена общност. Има няколко изключения от това правило. Всеки от съпрузите може да приспадне от семейната имуществена общност размера на личните си задължения. Всеки от съпрузите може също така да вземе дрехите и други вещи, които използва лично, както и личните подаръци. Освен това в подлежащото на подялба имущество не попадат пенсионните права, придобити към даден работодател или към публични фондове, а в някои случаи — и тези към частни схеми за пенсионно осигуряване. Стойността на оставащото имущество, попадащо в семейната имуществена общност, по принцип се поделя поравно между съпрузите. При подялбата трябва да се държи сметка за това кой е собственик на съответната вещ. Както бе посочено по-горе, има и специални правила относно семейното жилище и обзавеждането в него.

9 Каква е процедурата и документите или информацията, които обикновено се изискват за целите на регистрацията на недвижима собственост?

Всяко прехвърляне на недвижимо имущество трябва да бъде вписано чрез подаване на молба за вписване на титул за собственост до Националната кадастрална служба (Lantmäteriet). Молбата обикновено се подава от купувача. Оригиналът на документите трябва да бъде приложен към молбата.

Последна актуализация: 10/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.