Majetkové poměry v manželství

Malta
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v manželství? Co je v ní stanoveno?

Maltský stát umožňuje stranám, které chtějí uzavřít manželství podle maltských právních předpisů, zvolit si režim upravující jejich majetkové poměry v manželství. Základní úpravou majetkových poměrů v manželství je však na Maltě společenství nabytého majetku. Tento režim platí ze zákona v každém manželství, ledaže se strany, které manželství již uzavřely nebo se jej chystají uzavřít, rozhodnou pro jinou úpravu majetkových poměrů, která není v rozporu s maltskými právními předpisy. K dalším druhům manželských majetkových režimů, které na Maltě existují kromě společenství nabytého majetku, patří režim oddělených jmění a společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku.

Společenství nabytého majetku jako zákonná úprava majetkových poměrů v manželství na Maltě stanoví, že veškerý majetek, který strany nabyly po uzavření manželství, je součástí majetkového společenství, a patří tudíž oběma stranám rovným dílem. Maltské právo výslovně stanoví, co je součástí společenství majetku nabytého během manželství, a vylučuje dary, odkazy a parafernální jmění každé strany.

Režim oddělených jmění jako další forma úpravy majetkových poměrů v manželství, kterou si strany mohou zvolit místo společenství nabytého majetku, stanoví, že každá strana je oprávněna mít absolutní kontrolu nad majetkem, který nabyla před uzavřením manželství a po jeho skončení, a spravovat tento majetek bez souhlasu druhé strany.

Společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku jako další forma úpravy majetkových poměrů v manželství, kterou si strany mohou zvolit místo společenství nabytého majetku, stanoví, že každý z manželů je oprávněn nabývat, držet a spravovat majetek, který si pořídil svým jménem, jako kdyby se jednalo o jeho výlučný majetek. V rámci tohoto režimu však není vyloučeno, aby manželé nabyli společný majetek, který je poté spravován společně.

2 Jak si mohou manželé uspořádat majetkové poměry v manželství? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Pokud jde o režim společenství nabytého majetku, platí obecné pravidlo, že oba manželé musí nakládat s majetkem manželů a spravovat jej společně. Co se však týká tohoto konkrétního režimu, maltské právo rozlišuje mezi běžnou správou, tj. úkony, které může provádět jeden z manželů sám, a mimořádnou správou, tj. úkony, které musí provádět oba společně. Maltské právo uvádí pouze úkony v rámci mimořádné správy, tudíž úkony, které nejsou v zákoně výslovně zmíněny, je třeba považovat za úkony v rámci běžné správy. Proto je formálním požadavkem, který je nutné s ohledem na fungování režimu společenství nabytého majetku vždy dodržet, souhlas obou manželů. Pokud nebyl udělen souhlas stran s převodem movitého a nemovitého majetku nebo se zřízením věcného či osobního práva k tomuto majetku, může být příslušný úkon na žádost strany, která souhlas neudělila, zrušen.

Co se týká režimu oddělených jmění, platí obecné pravidlo, že každý z manželů je oprávněn nakládat s majetkem a spravovat jej svým jménem bez souhlasu druhého manžela.

Pokud jde o režim společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku, obecným pravidlem je, že pokud se jeden z manželů rozhodne nabýt majetek sám, nemusí si předem vyžádat souhlas druhého manžela, a je oprávněn nakládat s takto nabytým majetkem a spravovat jej sám. Pokud na druhou stranu pořídí určitou věc oba manželé společně, udělili oba souhlas, a proto jsou oba oprávněni nakládat se společně pořízeným majetkem a spravovat jej společně.

3 Je svoboda uspořádat majetkové poměry v manželství nějak omezena?

Je-li zvolen režim společenství nabytého majetku, jsou manželé povinni činit vše společně. Nemohou proto s majetkem nakládat a spravovat jej libovolně, vyjma úkonů v rámci běžné správy, které nevyžadují jejich společný souhlas.

Je-li na druhé straně zvolen režim oddělených jmění, může každý z manželů nakládat s majetkem libovolně svým jménem bez zasahování ze strany druhého manžela.

Co se týká režimu společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku, může v případě, že jeden z manželů nabyl majetek bez souhlasu druhého manžela, dotyčný manžel nakládat s tímto majetkem bez omezení. Pokud však manželé nabyli majetek společně, mohou s ohledem na společně pořízený majetek jednat pouze společně.

4 Jaké jsou právní účinky rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné na majetkové poměry v manželství?

Je-li v platnosti režim společenství nabytého majetku, zákon jednoznačně stanoví, že tento režim nabývá účinnosti ode dne uzavření manželství a končí úmrtím jednoho z manželů, nebo zánikem manželství v důsledku rozvodu. Zákon rovněž stanoví, že v případě rozluky manželů lze požádat o právní rozdělení společného jmění manželů.

V případech týkajících se režimu společenství zbylé části odděleně spravovaného majetku zákon stanoví, že tento režim je ukončen mimo jiné v případě zániku manželství a rozluky manželů.

Řídí-li se však manželství režimem oddělených jmění, v případě ukončení manželství, ať už rozlukou nebo prohlášením manželství za neplatné, nakládá každý z manželů i nadále s majetkem, který nabyl svým jménem, a spravuje jej.

Účinky rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné na majetkové poměry v manželství jsou tudíž takové, že se veškerý majetek nabytý během manželství rozdělí mezi manžele buď na základě smírného narovnání, nebo rozhodnutí příslušného soudu.

5 Jaké jsou důsledky smrti jednoho z manželů pro majetkové poměry v manželství?

V případě úmrtí jednoho z manželů manželský majetkový režim končí a začíná platit maltské dědické právo, takže majetek zesnulého manžela je rozdělen mezi dědice. Hlavním faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je to, zda zesnulá strana zanechala závěť, či nikoli.

6 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových poměrů v manželství?

Příslušným orgánem, který rozhoduje o záležitostech týkajících se majetkových poměrů v manželství, je občanskoprávní soud (senát pro rodinné právo).

7 Jaké jsou důsledky majetkových poměrů v manželství pro právní vztahy mezi jedním z manželů a třetí osobou?

Jakmile mezi manžely začne platit příslušný majetkový režim, zakládá to případně právní vztah mezi manžely a třetími osobami. Třetí osoby jsou oprávněny uplatnit svá zákonná práva vůči oběma manželům společně nebo případně samostatně, v závislosti na tom, s kým uzavřely smlouvu nebo kdo je jejich dlužníkem.

8 Krátký popis postupu pro rozdělení společného jmění manželů v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

K postupu pro rozdělení majetku obvykle dochází ve fázi, kdy manželé zahájili řízení o rozluce nebo rozvodu manželství. Před postoupením dané věci příslušnému soudu tyto postupy vyžadují, aby manželé zahájili mediační řízení.

Je-li mediace úspěšná, je možná rozluka manželů smírnou cestou, kdy se manželé dohodnou na vzájemných právech, na právech vůči dětem a na rozdělení jmění manželů, a to prostřednictvím veřejné listiny, kterou ověří příslušný soud, aby bylo zajištěno zachování rovnováhy práv manželů. Po schválení příslušným soudem je vyhotoven notářský zápis této smlouvy a je zaregistrovaná, aby měla právní účinek s ohledem na veškeré účely, včetně vůči třetím osobám.

Není-li mediace úspěšná a nedospěly-li strany k smírnému narovnání, musí zahájit řízení u příslušného soudu a podat návrh na zrušení manželského majetkového režimu za účelem rozdělení majetku mezi oba manžele. Jakmile rozhodnutí příslušného soudu nabude právní moci, je toto rozhodnutí zaregistrováno, aby mělo právní účinek s ohledem na veškeré účely, včetně vůči třetím osobám.

9 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Aby bylo možno na Maltě zaregistrovat nemovitost, předloží notář, který vyhotovil smlouvu týkající se dotyčné nemovitosti, veřejnému rejstříku za tímto účelem notářský zápis. Po předložení notářského zápisu je nemovitost zaregistrována a smlouva je závazná pro smluvní strany i pro třetí osoby.

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.