Majetkové poměry v manželství

Slovinsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v manželství? Co je v ní stanoveno?

Ano.

Úprava majetkových poměrů v manželství se řídí zákonem o rodině Republiky Slovinsko (Družinski zakonik Republike Slovenije (DZ)):

Pokud manželé neuzavřou smlouvu o jiné formě úpravy majetkových poměrů v manželství, použije se zákonný manželský majetkový režim. Jestliže takovouto smlouvu uzavřou, vztahuje se na ně smluvní manželský majetkový režim.

Zákonná úprava majetkových poměrů v manželství zahrnuje majetkové společenství s ohledem na společné jmění manželů a režim oddělených jmění s ohledem na osobní majetek každého manžela.

2 Jak si mohou manželé uspořádat majetkové poměry v manželství? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Manželé nebo budoucí manželé si mohou majetkový režim sjednat ve smlouvě. Smlouvami o úpravě majetkových poměrů v manželství jsou smlouvy, v nichž manželé stanoví jiný majetkový režim, než je zákonná úprava majetkových poměrů.

V těchto smlouvách se mohou dohodnout rovněž na stanovení odlišných manželských majetkových režimů po dobu trvání manželství a v případě rozvodu. Smlouvy, které manželé uzavřou v souvislosti s vlastnickými právy a povinnostmi, musí mít formu notářské listiny. Smluvní manželský majetkový režim se na manžele vztahuje, jakmile byla uzavřena příslušná smlouva, pokud se nedohodnou jinak. Předmanželská smlouva uzavřená budoucími manžely ohledně úpravy majetkových poměrů v manželství nabývá účinku ke dni uzavření manželství nebo následující den podle toho, co budoucí manželé stanoví v předmanželské smlouvě. Smlouvy o úpravě majetkových poměrů v manželství musí být zapsány v rejstříku takovýchto smluv. Není-li smlouva o úpravě majetkových poměrů v manželství zapsána v příslušném rejstříku, má se za účelem vztahů se třetími osobami za to, že se na majetkový vztah mezi manžely vztahuje zákonná úprava majetkových poměrů v manželství.

Manželé se musí vzájemně informovat o svých majetkových poměrech před uzavřením smlouvy, která upravuje manželský majetkový režim. Pokud tak neučiní, lze smlouvu napadnout u soudu.

3 Je svoboda uspořádat majetkové poměry v manželství nějak omezena?

Nikoli. Manželé se však musí vzájemně informovat o svých majetkových poměrech před uzavřením smlouvy, která upravuje manželský majetkový režim. Pokud tak neučiní, lze smlouvu napadnout u soudu.

4 Jaké jsou právní účinky rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné na majetkové poměry v manželství?

V případě zániku manželství je společné jmění manželů rozděleno.

Není-li ve smlouvě o úpravě majetkových poměrů v manželství, v níž se manželé rozhodli pro jiný než zákonný manželský majetkový režim, upřesněn způsob rozdělení společného jmění manželů, je toto rozděleno podle pravidel zákonného manželského majetkového režimu, nedohodnou-li se manželé jinak. Majetek se rozdělí podle situace, jaká existovala v době, kdy smlouva o úpravě majetkových poměrů v manželství vstoupila v platnost.

Jmění manželů je zpravidla rozděleno na základě stejných podílů, manželé však mohou předložit důkazy, že ke společnému jmění manželů přispěli rozdílně. Nepodstatné rozdíly v přispění každého manžela ke společnému jmění manželů se neberou v potaz.

Pokud byly schváleny nebo stanoveny podíly na jmění manželů, mohou se manželé dohodnout na způsobu rozdělení majetku. Jestliže manželé souhlasí s tím, že se stanou společnými vlastníky majetku úměrně svým příslušným podílům na společném jmění manželů, považuje se toto rovněž za rozdělení majetku.

5 Jaké jsou důsledky smrti jednoho z manželů pro majetkové poměry v manželství?

Úmrtí jednoho z manželů nemá na manželský majetkový režim vliv.

Majetek zesnulého manžela je předmětem dědického řízení.

6 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových poměrů v manželství?

Pro rozhodování o sporech týkajících se úpravy majetkových poměrů v manželství jsou příslušné soudy.

7 Jaké jsou důsledky majetkových poměrů v manželství pro právní vztahy mezi jedním z manželů a třetí osobou?

Společnými závazky manželů jsou závazky, které zavazují oba manžele podle obecných právních předpisů, závazky, které vznikly v souvislosti se společným jměním manželů, a závazky, které vznikly jednomu z manželů při uspokojování potřeb společného soužití s druhým manželem nebo uspokojování potřeb rodiny. Manželé odpovídají za tyto závazky společně a nerozdílně společným majetkem a osobním majetkem, který vlastní každý z nich.

Kterýkoli manžel může od druhého manžela požadovat náhradu z toho důvodu, že při plnění společného závazku zaplatil více, než kolik činil jeho podíl.

Osobními závazky manžela jsou závazky, které mu vznikly před uzavřením manželství, a závazky vzniklé po uzavření manželství, jež však podle čl. 82 odst. 1 zákona o rodině nepředstavují společné závazky.

Manžel odpovídá za osobní závazky svým osobním majetkem a svým podílem na společném jmění.

Není-li smlouva o úpravě majetkových poměrů v manželství zapsána v příslušném rejstříku, má se za účelem vztahů se třetími osobami za to, že se na majetkový vztah mezi manžely vztahuje zákonná úprava majetkových poměrů v manželství.

8 Krátký popis postupu pro rozdělení společného jmění manželů v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

V případě zániku manželství je společné jmění manželů rozděleno. Po dobu trvání manželství může být společné jmění manželů rozděleno na základě dohody, nebo na žádost jednoho z manželů.

Tyto dohody zahrnují jakoukoli dohodu manželů ohledně rozsahu jmění manželů. Není-li ve smlouvě o úpravě majetkových poměrů v manželství, v níž se manželé rozhodli pro jiný než zákonný manželský majetkový režim, upřesněn způsob rozdělení společného jmění manželů, je toto rozděleno podle pravidel zákonného manželského majetkového režimu, nedohodnou-li se manželé jinak. Majetek se rozdělí podle situace, jaká existovala v době, kdy smlouva o úpravě majetkových poměrů v manželství vstoupila v platnost.

Dluhy a pohledávky každého manžela ve vztahu k tomuto společnému jmění manželů jsou stanoveny před určením jeho podílu na tomto jmění.

Výše podílu každého manžela na společném jmění manželů může být dohodnuta mezi manžely, nebo o ni na žádost kteréhokoli z manželů rozhodne soud.

Jmění manželů je zpravidla rozděleno na základě stejných podílů, manželé však mohou předložit důkazy, že ke společnému jmění manželů přispěli rozdílně. Nepodstatné rozdíly v přispění každého manžela ke společnému jmění manželů se neberou v potaz.

V případě sporu ohledně výše podílu každého manžela na společném jmění uváží soud všechny okolnosti daného případu, zejména příjem každého manžela, pomoc, kterou si manželé poskytují navzájem, péči o děti, vykonávání domácích prací, péči o domácnost a rodinu, péči v zájmu zachování majetku a jiné formy práce a součinnosti při správě, ochraně a zvyšování majetku manželů.

Pokud byly schváleny nebo stanoveny podíly na společném jmění manželů, mohou se manželé dohodnout na způsobu rozdělení majetku. Jestliže manželé souhlasí s tím, že se stanou společnými vlastníky majetku úměrně svým příslušným podílům na společném jmění manželů, považuje se toto rovněž za rozdělení majetku.

Není-li dosaženo dohody ohledně rozdělení majetku, soud rozdělí majetek podle pravidel upravujících rozdělení společného jmění manželů.

Při rozdělování společného jmění manželů jsou předměty, které jsou určeny pro výkon povolání či jiné činnosti jednoho z manželů nebo které mu umožňují vydělávat si na živobytí, přiděleny tomuto manželovi mimo jeho podíl, a to na jeho žádost.

Totéž platí pro předměty, které jsou určeny výhradně pro osobní potřebu jednoho z manželů a které nejsou součástí jeho osobního majetku.

9 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Katastrální soud (zemljiškoknjižno sodišče) rozhoduje o tom, zda povolí registraci, na základě písemností dokládajících právní základ pro nabytí práva, jež má být zapsáno, a splňujících ostatní zákonem stanovené podmínky.

Tyto písemnosti jsou uvedeny v čl. 40 odst. 1 zákona o katastru nemovitostí (Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)).

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.