Majetkové poměry v manželství

Švédsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Existuje v tomto členském státě zákonná úprava majetkových poměrů v manželství? Co je v ní stanoveno?

Ano, takovýto systém existuje. Stanoví pravidla týkající se povinnosti platit výživné, kterou mají manželé během manželství i po jeho skončení. Upravuje rovněž práva a povinnosti manželů během manželství a po jeho skončení, pokud jde o různé druhy majetku a závazky, domácnost manželů a její vybavení a dary mezi manžely.

2 Jak si mohou manželé uspořádat majetkové poměry v manželství? Jaké jsou v tomto případě formální požadavky?

Manželé mohou vlastnit dva majetek ve dvou majetkových režimech: společné jmění, které lze rozdělit (giftorättsgods), a osobní majetek (enskild egendom). Společné jmění představuje obvyklejší formu; není-li stanoveno jinak, je výchozím majetkovým režimem společné jmění manželů. Základním pravidlem je, že tento majetek se musí rozdělit, pokud jeden z manželů zemře, nebo v případě rozvodu manželství. Osobní majetek takovémuto rozdělení nepodléhá. O osobní majetek se může jednat v některém z těchto případů:

a) Smlouva o úpravě majetkových poměrů v manželství (äktenskapsförord). Smlouva musí být vyhotovena písemně a musí být zapsána u daňového úřadu (Skatteverket).

b) Podmínky daru.

c) Podmínky závěti.

d) Určení oprávněné osoby ve smlouvě o životním pojištění, úrazovém pojištění, nemocenském pojištění nebo individuálním penzijním připojištění.

3 Je svoboda uspořádat majetkové poměry v manželství nějak omezena?

Ano, omezení existují. Existují například pravidla na ochranu společné domácnosti manželů a jejího vybavení během manželství. Jeden z manželů nemůže společné obydlí prodat, pronajmout či s ním nakládat jinak bez souhlasu druhého manžela. Tato pravidla se vztahují i na osobní majetek podle smlouvy o úpravě majetkových poměrů v manželství. Má-li být majetek rozdělen mezi manžele, připadá společná domácnost a její vybavení manželovi, který má v tomto ohledu větší potřebu. Tak je tomu i v případě, patří-li majetek zcela druhému manželovi. Překročí-li hodnota majetku takto přiděleného jednomu z manželů hodnotu podílu daného manžela na majetku, který má být rozdělen, může tento manžel vlastnictví převzít, pokud druhému manželovi uhradí příslušný rozdíl. Jiným příkladem je nárok pozůstalého manžela na určitou minimální peněžní částku z majetku obou manželů. To platí i v případě osobního majetku zesnulého manžela, kdy zesnulý manžel zanechal veškerý svůj majetek jiné osobě.

4 Jaké jsou právní účinky rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné na majetkové poměry v manželství?

Švédské právo povoluje pouze rozvod. Právním účinkem rozvodu je rozdělení společného jmění manželů. Jeden z manželů může mít rovněž nárok na výživné, přinejmenším po určitou dobu.

5 Jaké jsou důsledky smrti jednoho z manželů pro majetkové poměry v manželství?

Majetek se rozdělí mezi dědice zesnulé osoby a pozůstalého manžela. Společné děti a vnuci manželů však dědictví obdrží až po úmrtí obou manželů.

6 Jaký orgán má pravomoc rozhodovat ve věci majetkových poměrů v manželství?

Strany si mohou majetek rozdělit samy. Pokud se dohodnou, je jediným formálním požadavkem to, aby byla dohoda o rozdělení majetku učiněna písemně a aby ji podepsaly obě strany. Pokud se manželé nedohodnou, může soud ustanovit exekutora (bodelningsförrättare). Proti rozhodnutím exekutora může kterákoli strana podat opravný prostředek soudu.

7 Jaké jsou důsledky majetkových poměrů v manželství pro právní vztahy mezi jedním z manželů a třetí osobou?

Každý z manželů odpovídá za své vlastní dluhy. Věřitel jednoho z manželů nemůže požadovat platbu z majetku druhého manžela, bez ohledu na to, zda se jedná o společné jmění manželů, které lze rozdělit, nebo o soukromý majetek manžela. Existují rovněž pravidla na ochranu věřitele před snahou manželů odstranit majetek z dosahu věřitele. Žádný z manželů nemůže například rozhodnout, že jeho osobní majetek má být zahrnut do společného jmění manželů, má-li v úmyslu vyhnout se věřiteli.

8 Krátký popis postupu pro rozdělení společného jmění manželů v tomto členském státě, včetně jeho vypořádání a zániku.

Obecným pravidlem je, že rozdělit lze veškeré společné jmění manželů. Existuje několik výjimek. Ze společného jmění manželů může kterýkoli z manželů vyjmout částku odpovídající jeho dluhům. Každý z manželů může vyjmout rovněž oděvy a jiný majetek určený pro osobní potřebu daného manžela a osobní dary. Rozdělení se nevztahuje ani na důchodové nároky, které mají být uspokojeny zaměstnavateli nebo z veřejných finančních prostředků, nebo v určitém ohledu ani na soukromé důchodové nároky. Hodnota zbývajícího společného jmění se v zásadě rozdělí mezi manžele rovným dílem. Při rozdělení se zohlední, kdo je vlastníkem dotyčného předmětu. Jak bylo zmíněno výše, existují rovněž zvláštní pravidla týkající se společné domácnosti manželů a jejího vybavení.

9 Jaké jsou postupy a dokumenty nebo informace, které se obvykle požadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Jakýkoli převod nemovitosti musí být zaregistrován na základě žádosti o zápis vlastnického práva podané Národnímu zeměměřičskému úřadu (Lantmäteriet). O registraci obvykle žádá kupující. Spolu se žádostí je nutno předložit originály dokladů.

Poslední aktualizace: 10/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.