Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων

Σλοβενία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Υπάρχει στο εν λόγω κράτος μέλος προβλεπόμενο από τον νόμο σύστημα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων; Τι προβλέπει;

Ναι.

Οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων διέπονται από τον Οικογενειακό Κώδικα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας [Družinski zakonik Republike Slovenije (DZ)]:

Το εκ του νόμου προβλεπόμενο καθεστώς ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων εφαρμόζεται στους συζύγους εκτός αν έχουν συνάψει σύμβαση η οποία καθορίζει διαφορετικό τρόπο ρύθμισης των περιουσιακών τους σχέσεων. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζεται το συμβατικό καθεστώς ρύθμισης των περιουσιακών τους σχέσεων.

Το εκ του νόμου προβλεπόμενο καθεστώς ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων προβλέπει την κοινοκτημοσύνη επί της κοινής περιουσίας και την περιουσιακή αυτοτέλεια όσον αφορά την προσωπική περιουσία κάθε συζύγου.

2 Πώς μπορούν οι σύζυγοι να ρυθμίσουν τις περιουσιακές σχέσεις τους; Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις στην περίπτωση αυτή;

Οι σύζυγοι ή οι μέλλοντες σύζυγοι μπορούν να ρυθμίσουν τις μεταξύ τους περιουσιακές σχέσεις με σύμβαση. Οι συμβάσεις με τις οποίες ρυθμίζονται οι περιουσιακές σχέσεις αποτελούν συμφωνίες με τις οποίες οι δύο σύζυγοι καθορίζουν ένα καθεστώς για τη ρύθμιση των περιουσιακών τους σχέσεων με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό που εφαρμόζεται εκ του νόμου.

Στο πλαίσιο αυτών των συμβάσεων, οι σύζυγοι μπορούν επίσης να συμφωνήσουν δύο διαφορετικές ρυθμίσεις: μία ρύθμιση των περιουσιακών τους σχέσεων κατά τη διάρκεια του γάμου και διαφορετική ρύθμιση σε περίπτωση διαζυγίου. Οι συμβάσεις με τις οποίες οι σύζυγοι ρυθμίζουν τα περιουσιακά τους δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους πρέπει να περιβάλλονται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Η συμβατική ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων ισχύει μεταξύ των συζύγων από την ημερομηνία σύναψης της εν λόγω σύμβασης, εκτός αν οι σύζυγοι συμφωνήσουν διαφορετικά. Τυχόν προγαμιαίο συμβόλαιο που έχουν συνάψει οι μέλλοντες σύζυγοι για τη ρύθμιση των μεταξύ τους περιουσιακών σχέσεων τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία σύναψης του γάμου ή από την επόμενη ημέρα, αναλόγως ποια καθορίζεται από τους συζύγους στο προγαμιαίο συμβόλαιο. Οι συμβάσεις με τις οποίες ρυθμίζονται οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο συμβάσεων ρύθμισης περιουσιακών σχέσεων. Σε περίπτωση που σύμβαση για τη ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεων συζύγων δεν καταχωριστεί στο οικείο μητρώο, τεκμαίρεται ότι, για τους σκοπούς των σχέσεων των συζύγων με τρίτους, στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων εφαρμόζεται το εκ του νόμου προβλεπόμενο καθεστώς ρύθμισης αυτών των σχέσεων.

Πριν από τη σύναψη σύμβασης για τη ρύθμιση των μεταξύ τους περιουσιακών σχέσεων, οι σύζυγοι οφείλουν να ενημερώνουν ο ένας τον άλλον για την περιουσιακή τους κατάσταση. Αν δεν το πράξουν, η σύμβαση μπορεί να προσβληθεί στο δικαστήριο.

3 Υπάρχουν περιορισμοί στην ελευθερία καθορισμού των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων;

Όχι, ωστόσο πριν από τη σύναψη σύμβασης για τη ρύθμιση των μεταξύ τους περιουσιακών σχέσεων, οι σύζυγοι οφείλουν να ενημερώνουν ο ένας τον άλλον για την περιουσιακή τους κατάσταση. Αν δεν το πράξουν, η σύμβαση μπορεί να προσβληθεί στο δικαστήριο.

4 Ποιες είναι οι έννομες συνέπειες του διαζυγίου, του δικαστικού χωρισμού ή της ακύρωσης του γάμου στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

Σε περίπτωση λύσης του γάμου πραγματοποιείται διανομή της κοινής συζυγικής περιουσίας.

Εάν η σύμβαση για τη ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, με την οποία οι σύζυγοι επέλεξαν να μην εφαρμοστεί το εκ του νόμου προβλεπόμενο καθεστώς στις μεταξύ τους σχέσεις, δεν καθορίζει τον τρόπο διανομής της περιουσίας, τότε η διανομή θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες του εκ του νόμου προβλεπόμενου καθεστώτος ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, εκτός αν οι σύζυγοι συμφωνήσουν διαφορετικά. Για τη διανομή της περιουσίας, λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση που ίσχυε κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της σύμβασης με την οποία ρυθμίστηκαν οι περιουσιακές σχέσεις.

Κατά κανόνα, η συζυγική περιουσία διανέμεται σε ίσα μέρη, ωστόσο οι σύζυγοι μπορούν να προσκομίσουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι συνέβαλαν στη διαμόρφωση της συζυγικής περιουσίας σε διαφορετικές αναλογίες. Τυχόν αμελητέες διαφορές όσον αφορά το μέγεθος της συμβολής κάθε συζύγου στη διαμόρφωση της συζυγικής περιουσίας δεν λαμβάνονται υπόψη.

Αφού συμφωνηθούν ή προσδιοριστούν τα μερίδια επί της συζυγικής περιουσίας, οι σύζυγοι μπορούν να συμφωνήσουν τον τρόπο διανομής της περιουσίας. Ως διανομή νοείται και η περίπτωση κατά την οποία οι σύζυγοι αποφασίζουν να καταστούν συγκύριοι των περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στα μερίδιά τους επί της συζυγικής περιουσίας.

5 Ποιες είναι οι συνέπειες του θανάτου ενός εκ των συζύγων στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

Ο θάνατος ενός εκ των συζύγων δεν επηρεάζει το καθεστώς ρύθμισης των περιουσιακών τους σχέσεων.

Η περιουσία του θανόντος συζύγου υπόκειται στη διαδικασία κληρονομικής διαδοχής

6 Ποια αρχή είναι αρμόδια να αποφαίνεται στις υποθέσεις που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

Τα δικαστήρια είναι αρμόδια για την επίλυση διαφορών που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων.

7 Ποιες είναι οι συνέπειες των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων στις νομικές σχέσεις μεταξύ συζύγου και τρίτων;

Κοινές υποχρεώσεις των συζύγων είναι όσες δεσμεύουν αμφότερους τους συζύγους σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας, όσες προκύπτουν σε σχέση με τη συζυγική περιουσία, και όσες έχουν αναληφθεί από τον έναν σύζυγο για την εκπλήρωση των αναγκών που προκύπτουν από τη συμβίωση με τον έτερο σύζυγο ή των αναγκών της οικογένειας. Για αυτές τις υποχρεώσεις, οι σύζυγοι ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον με την κοινή τους περιουσία, καθώς και με τις προσωπικές τους περιουσίες.

Ο ένας εκ των συζύγων μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον έτερο σύζυγο για τον λόγο ότι, κατά τη διευθέτηση κοινής υποχρέωσης, κατέβαλε ποσό που υπερβαίνει το αναλογούν στον ίδιο μερίδιο.

Προσωπικές υποχρεώσεις κάθε συζύγου είναι όσες είχε αναλάβει πριν από τη σύναψη του γάμου, καθώς και όσες ανέλαβε μετά τη σύναψή του χωρίς να συνιστούν κοινές υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 1 του DZ.

Κάθε σύζυγος ευθύνεται για τις προσωπικές του υποχρεώσεις με την προσωπική του περιουσία και με το μερίδιό του στην κοινή περιουσία.

Σε περίπτωση που σύμβαση για τη ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεων συζύγων δεν καταχωριστεί στο οικείο μητρώο, τεκμαίρεται ότι, για τους σκοπούς των σχέσεων των συζύγων με τρίτους, στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων εφαρμόζεται το εκ του νόμου προβλεπόμενο καθεστώς ρύθμισης αυτών των σχέσεων.

8 Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας εκκαθάρισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων του καταμερισμού, της διανομής και της ρευστοποίησης της περιουσίας, στο εν λόγω κράτος μέλος.

Σε περίπτωση λύσης του γάμου πραγματοποιείται διανομή της κοινής συζυγικής περιουσίας. Για όσο διάστημα διαρκεί ο γάμος, είναι δυνατή η διανομή της περιουσίας βάσει συμφωνίας ή κατόπιν αίτησης ενός εκ των συζύγων.

Στις συμφωνίες αυτές περιλαμβάνεται κάθε συμφωνία μεταξύ των συζύγων σχετικά με την έκταση της συζυγικής περιουσίας. Εάν η σύμβαση για τη ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, με την οποία οι σύζυγοι επέλεξαν να μην εφαρμοστεί το εκ του νόμου προβλεπόμενο καθεστώς στις μεταξύ τους σχέσεις, δεν καθορίζει τον τρόπο διανομής της περιουσίας, τότε η διανομή θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες του εκ του νόμου προβλεπόμενου καθεστώτος ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, εκτός αν οι σύζυγοι συμφωνήσουν διαφορετικά. Για τη διανομή της περιουσίας, λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση που ίσχυε κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της σύμβασης με την οποία ρυθμίστηκαν οι περιουσιακές σχέσεις.

Οι οφειλές και οι αξιώσεις έκαστου συζύγου που αφορούν τη συζυγική περιουσία καθορίζονται πριν προσδιοριστεί το μερίδιό του στην εν λόγω περιουσία.

Το ύψος του μεριδίου έκαστου συζύγου στη συζυγική περιουσία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των συζύγων ή να καθοριστεί με δικαστική απόφαση κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε εκ των συζύγων.

Κατά κανόνα, η συζυγική περιουσία διανέμεται σε ίσα μέρη, ωστόσο οι σύζυγοι μπορούν να προσκομίσουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι συνέβαλαν στη διαμόρφωση της συζυγικής περιουσίας σε διαφορετικές αναλογίες. Τυχόν αμελητέες διαφορές όσον αφορά το μέγεθος της συμβολής κάθε συζύγου στη διαμόρφωση της συζυγικής περιουσίας δεν λαμβάνονται υπόψη.

Κατά την εκδίκαση διαφοράς με αντικείμενο το ύψος του μεριδίου κάθε συζύγου στη συζυγική περιουσία, το δικαστήριο εξετάζει όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, ιδίως το εισόδημα κάθε συζύγου, την αμοιβαία αρωγή μεταξύ των συζύγων, την επιμέλεια των τέκνων, την άσκηση οικιακών καθηκόντων, τη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειας, τη μέριμνα για τη συντήρηση της περιουσίας και κάθε άλλη μορφή εργασίας και συνεργασίας μεταξύ των συζύγων στο πλαίσιο της διαχείρισης, της διατήρησης και της αύξησης της συζυγικής περιουσίας.

Αφού συμφωνηθούν ή προσδιοριστούν τα μερίδια επί της συζυγικής περιουσίας, οι σύζυγοι μπορούν να συμφωνήσουν τον τρόπο διανομής της περιουσίας. Ως διανομή νοείται και η περίπτωση κατά την οποία οι σύζυγοι αποφασίζουν να καταστούν συγκύριοι των περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στα μερίδιά τους επί της συζυγικής περιουσίας.

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τον τρόπο διανομής της περιουσίας, τότε αυτή διανέμεται με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διανομή της συζυγικής περιουσίας.

Κατά τη διανομή της συζυγικής περιουσίας, έκαστος σύζυγος λαμβάνει, κατόπιν σχετικής αίτησής του, τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για την άσκηση του επαγγέλματός του ή άλλων δραστηριοτήτων του που του επιτρέπουν να αποκτά εισόδημα, η δε αξία των στοιχείων αυτών αφαιρείται από το μερίδιό του.

Το ίδιο ισχύει και για τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση του ενός εκ των συζύγων και δεν ανήκουν στην προσωπική του περιουσία.

9 Ποια είναι η διαδικασία και τα έγγραφα ή οι πληροφορίες που απαιτούνται κατά κανόνα για την καταχώριση ακίνητης περιουσίας;

Το αρμόδιο κτηματολογικό δικαστήριο (zemljiškoknjižno sodišče) είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την καταχώριση της ακίνητης περιουσίας βάσει εγγράφων που αποδεικνύουν τη νομική βάση για την κτήση του δικαιώματος που πρόκειται να καταχωριστεί και τα οποία πληρούν και τους λοιπούς όρους που προβλέπονται στον νόμο.

Τα έγγραφα αυτά καθορίζονται στο άρθρο 40 παράγραφος 1 του νόμου περί κτηματολογίου [Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)].

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.