Abikaasade varasuhe

Sloveenia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas liikmesriigis on kehtestatud seadusjärgne abikaasade varasuhe? Mida see endast kujutab?

Jah.

Abikaasade vararežiimid on reguleeritud Sloveenia Vabariigi perekonnaseadustikuga (Družinski zakonik Republike Slovenije (DZ)).

Abikaasade suhtes kohaldatakse seadusjärgset abikaasade vararežiimi, välja arvatud juhul, kui nad sõlmivad lepingu teistsuguse vararežiimi kohta. Viimasel juhul kohaldatakse nende suhtes lepingulist abikaasade vararežiimi.

Seadusjärgne abikaasade vararežiim hõlmab varaühisust abikaasade ühisvara puhul ja varalahusust kummagi abikaasa isikliku vara puhul.

2 Kuidas saavad abikaasad oma varasuhet korraldada? Millised ametlikud nõuded sellisel juhul kehtivad?

Abikaasad või tulevased abikaasad saavad oma varasuhet korraldada lepinguga. Varasuhet reguleerivad lepingud on sellised lepingud, milles abikaasad määravad kindlaks seadusjärgsest vararežiimist erineva režiimi.

Sellistes lepingutes võivad nad ühtlasi kokku leppida erinevate vararežiimide kasutamises abielu ajal ja võimaliku lahutuse korral. Lepingud, mille abikaasad sõlmivad varaliste õiguste ja kohustuste kohta, peavad olema notariaalselt tõestatud. Lepinguline abikaasade vararežiim kehtib abikaasade suhtes alates seda režiimi käsitleva lepingu sõlmimisest, kui abikaasad pole kokku leppinud teisiti. Tulevaste abikaasade sõlmitud abieluvaraleping vararežiimi kohta jõustub abiellumise kuupäeval või päev pärast abiellumist, nagu tulevased abikaasad on abieluvaralepingus kokku leppinud. Abikaasade vararežiime käsitlevad lepingud tuleb kanda sellise lepingute registrisse. Kui abikaasade vararežiimi käsitlevat lepingut nimetatud registrisse ei kanta, siis eeldatakse, et suhetes kolmandate isikutega reguleerib abikaasade varalist suhet seadusjärgne abikaasade vararežiim.

Abikaasad peavad teineteist oma varalisest olukorrast teavitama enne abikaasade vararežiimi käsitleva lepingu sõlmimist. Kui nad seda ei tee, võidakse leping kohtus vaidlustada.

3 Kas varasuhte korraldamise vabadusel on ka piiranguid?

Ei. Abikaasad peavad aga teavitama teineteist oma varalisest olukorrast enne abikaasade vararežiimi käsitleva lepingu sõlmimist. Kui nad seda ei tee, võidakse leping kohtus vaidlustada.

4 Millised on abielulahutuse, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamise õiguslikud tagajärjed abikaasade varasuhtele?

Abielu lõpetamise korral abikaasade ühisvara jagatakse.

Kui abikaasade vararežiimi lepingus, millega abikaasad loobuvad seadusjärgsest abikaasade vararežiimist, pole sätestatud, kuidas abieluvara jagatakse, toimub selle jagamine vastavalt seadusjärgse abikaasade vararežiimi normidele, välja arvatud juhul, kui abikaasad lepivad kokku teisiti. Vara jagamisel tuginetakse olukorrale, mis valitses abikaasade vararežiimi käsitleva lepingu jõustumise ajal.

Üldjuhul jagatakse abieluvara võrdseteks osadeks, aga abikaasad võivad esitada tõendeid selle kohta, et nad on panustanud abieluvarasse erinevas ulatuses. Väheolulisi erinevusi abikaasade panuses abieluvarasse ei võeta arvesse.

Kui abieluvara osades on kokku lepitud või need on kindlaks määratud, võivad abikaasad leppida kokku vara jagamise korras. Jagamisena käsitatakse ka seda, kui abikaasad lepivad kokku, et neist saavad vara kaasomanikud vastavalt oma osade suurustele abieluvaras.

5 Kuidas mõjutab abikaasade varasuhet ühe abikaasa surm?

Ühe abikaasa surm abikaasade vararežiimi ei mõjuta.

Surnud abikaasa vara suhtes algatatakse pärimismenetlus.

6 Milline ametiasutus on pädev tegema otsuseid abikaasade varasuhtega seotud asjades?

Abikaasade vararežiime käsitlevad vaidlused lahendatakse kohtus.

7 Millised on abikaasade varasuhtest tulenevad tagajärjed abikaasa ja kolmanda isiku vahelistele õigussuhetele?

Abikaasade ühised kohustused on sellised kohustused, mis on üldiste õigusaktide kohaselt mõlemale abikaasale siduvad, kohustused, mis on tekkinud seoses abieluvaraga, ning kohustused, mis on ühel abikaasal tekkinud seoses teise abikaasaga koos elamisega kaasnevate vajadustega või perekonna vajadustega. Abikaasad vastutavad nende kohustuste eest solidaarselt oma ühisvaraga ja kummagi abikaasa isikliku varaga.

Abikaasa võib nõuda teiselt abikaasalt hüvitist, kui ta on maksnud ühise kohustuse täitmisel rohkem kui oma osa kohustusest.

Abikaasa isiklikud kohustused on sellised kohustused, mis olid tal enne abielu sõlmimist ja mis tekkisid tal pärast abielu sõlmimist, kuid mis ei ole perekonnaseadustiku artikli 82 lõike 1 kohaselt ühised kohustused.

Abikaasa vastutab isiklike kohustuste eest oma isikliku varaga ja oma osaga ühisvarast.

Kui abikaasade vararežiimi käsitlevat lepingut nimetatud registrisse ei kanta, siis eeldatakse, et suhetes kolmandate isikutega reguleerib abikaasade varalist suhet seadusjärgne abikaasade vararežiim.

8 Palun kirjeldage lühidalt oma riigis kohaldatavat abieluvara jagamise või realiseerimise menetlust.

Abielu lõpetamise korral abikaasade ühisvara jagatakse. Abielu ajal on võimalik abieluvara jagada lepinguga või ühe abikaasa taotluse alusel.

Need lepingud hõlmavad kõiki abikaasade vahelisi kokkuleppeid abieluvara ulatuse kohta. Kui abikaasade vararežiimi lepingus, millega abikaasad loobuvad seadusjärgsest abikaasade vararežiimist, pole sätestatud, kuidas abieluvara jagatakse, toimub selle jagamine vastavalt seadusjärgse abikaasade vararežiimi eeskirjadele, välja arvatud juhul, kui abikaasad lepivad kokku teisiti. Vara jagamisel tuginetakse olukorrale, mis valitses abikaasade vararežiimi käsitleva lepingu jõustumise ajal.

Enne kui määratakse kindlaks kummagi abikaasa osa abieluvaras, tehakse kindlaks nende võlad ja nõuded seoses abieluvaraga.

Kummagi abikaasa osa abieluvaras võidakse kindlaks määrata abikaasade kokkuleppel või otsustada kohtus ühe abikaasa taotluse alusel.

Üldjuhul jagatakse abieluvara võrdseteks osadeks, aga abikaasad võivad esitada tõendeid selle kohta, et nad on panustanud abieluvarasse erinevas ulatuses. Väheolulisi erinevusi abikaasade panuses abieluvarasse ei võeta arvesse.

Vaidluses, mis käsitleb abikaasade osasid abieluvaras, võtab kohus arvesse juhtumi kõiki asjaolusid, eelkõige kummagi abikaasa sissetulekut; abi, mida üks abikaasa annab teisele; laste hooldusõigust; majapidamistööde tegemist; kodu ja perekonna eest hoolitsemist; vara säilitamise eest hoolitsemist ning mistahes muus vormis tööd ja koostööd abieluvara haldamisel, säilitamisel ja suurendamisel.

Kui abieluvara osades on kokku lepitud või need on kindlaks määratud, võivad abikaasad leppida kokku vara jagamise korras. Jagamisena käsitatakse ka seda, kui abikaasad lepivad kokku, et neist saavad vara kaasomanikud vastavalt oma osade suurusele abieluvaras.

Kui vara jagamise korras kokkuleppele ei jõuta, jagab kohus vara, tuginedes abieluvara jagamist reguleerivatele normidele.

Abieluvara jagamisel antakse abikaasa taotlusel talle tema osa arvelt vara, mis on ette nähtud tema kutsetegevuse või muu tegevuse elluviimiseks või mis võimaldab tal elatist teenida.

Sama kehtib vara suhtes, mis on mõeldud üksnes ühe abikaasa isiklikuks kasutamiseks, aga mis pole tema isiklik vara.

9 Milline on kinnisvara registreerimise menetlus ning milliseid dokumente või teavet harilikult kinnisvara registreerimiseks nõutakse?

Kinnistusraamatut pidav kohus (zemljiškoknjižno sodišče) otsustab registreerimise lubamise üle, tuginedes dokumentidele, mis tõendavad registreeritava õiguse omandamise õiguslikku alust ja mis vastavad muudele õiguses sätestatud tingimustele.

Need dokumendid on sätestatud kinnistusraamatuseaduse (Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)) artikli 40 lõikes 1.

Viimati uuendatud: 09/11/2020

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.