Abikaasade varasuhe

Liikmesriigi õigusnormid, mis käsitlevad rahvusvaheliste abielupaaride vara jagamist abielulahutuse, lahuselu või surma korral

Euroopa Liidu kodanikud liiguvad üha sagedamini ühest riigist teise, et seal õppida, töötada või luua pere. Selle tulemusel tekib üha rohkem rahvusvahelisi paare, kes on kas abielus või kelle kooselu on registreeritud.

Rahvusvahelised paarid on paarid, kus partneritel on erinev kodakondsus, kes elavad muus ELi liikmesriigis kui nende koduriik või omavad vara eri riikides. Rahvusvahelised paarid, kes on kas abielus või kelle kooselu on registreeritud, peavad oma vara haldama ning abielulahutuse/lahuselu või ühe partneri surma korral seda jagama.

Sellistes olukordades on neile abiks ELi õigusnormid. Neid kohaldatakse 18 ELi liikmesriigis: Rootsis, Belgias, Kreekas, Horvaatias, Sloveenias, Hispaanias, Prantsusmaal, Portugalis, Itaalias, Maltas, Luksemburgis, Saksamaal, Tšehhi Vabariigis, Madalmaades, Austrias, Bulgaarias, Soomes ja Küproses.

Nende normidega määratakse kindlaks, millise ELi liikmesriigi kohus peaks lahendama rahvusvahelise paari varaga seotud vaidlused ja millist õigust tuleks nende vaidluste lahendamise suhtes kohaldada. Samuti muudavad need normid lihtsamaks ühes ELi liikmesriigis tehtud kohtuotsuse või koostatud notariaaldokumendi tunnustamise ja täitmise muus ELi liikmesriigis.

Üksikasjaliku teabe saamiseks konkreetse riigi kohta klõpsake selle riigi lipul.

Kui vajate lisateavet, võtke ühendust asjaomase ELi liikmesriigi ametiasutuse või õiguspraktikuga.

Samuti võite külastada Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu veebisaiti http://www.coupleseurope.eu/et/home.

Viimati uuendatud: 09/07/2024

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.