Aviovarallisuussuhteet

Malta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko tässä jäsenvaltiossa lakiin perustuva aviovarallisuusjärjestelmä? Mitä siinä säädetään?

Maltan valtio tarjoaa henkilöille, jotka haluavat solmia avioliiton Maltan lainsäädännön nojalla, vapauden valita järjestelmän, jonka mukaisesti aviovarallisuutta säännellään. Maltan tärkein aviovarallisuussuhteita sääntelevä järjestelmä on kuitenkin Community of Acquests, jonka mukaisesti omaisuuden katsotaan avioliitossa olevan pääsääntöisesti yhteistä. Tätä järjestelmää sovelletaan lain nojalla kaikissa avioliitoissa, paitsi jos osapuolet, jotka ovat jo solmineet tai aikovat solmia avioliiton, päättävät, että heidän aviovarallisuuttaan olisi säänneltävä johonkin muuhun järjestelmään, joka ei ole Maltan lainsäädännön hengen vastainen, perustuvalla julkisella asiakirjalla. Maltassa on lisäksi muitakin aviovarallisuusjärjestelmiä, kuten puolisoiden omaisuuden erillisyyteen perustuva Separation of Estates ja kummankin edellä mainitun järjestelmän sääntöjä sisältäväCommunity of Residue under Separate Administration (CORSA).

Community of Acquests on Maltan lakisääteinen aviovarallisuusjärjestelmä. Sen mukaan koko se omaisuus, jonka osapuolet hankkivat avioliiton solmimisen jälkeen, on yhteistä ja kuuluu siten tasaosuuksin molemmille osapuolille. Maltan lainsäädännössä säädetään nimenomaisesti, mitä yhteiseen omaisuuteen kuuluu. Sen ulkopuolelle suljetaan lahjoitukset, perinnöt ja kummankin henkilökohtainen omaisuus (paraphernal property).

Separation of Estates on omaisuuden erillisyyteen perustuva järjestelmä, jonka osapuolet voivat valita edellä mainitun pääsääntöisen järjestelmän sijaan. Sen mukaan kummallakin osapuolella on oikeus määrätä täysin sen omaisuuden käytöstä ja hallinnoinnista, jonka hän on hankkinut ennen avioliiton solmimista ja sen jälkeen, eikä toisen osapuolen suostumusta edellytetä.

Community of Residue under Separate Administration(CORSA) on toinen vaihtoehtoinen järjestelmä, jonka osapuolet voivat valita edellä mainitun pääsääntöisen järjestelmän sijaan. Sen mukaan kummallakin puolisolla on oikeus hankkia, pitää hallussaan ja hallinnoida omaisuutta, joka on hankittu hänen puolestaan, ikään kuin hän olisi kyseisen omaisuuden yksinomistaja. Tässä järjestelmässä puolisoita ei kuitenkaan estetä hankkimasta myös yhteistä omaisuutta, jota he hallinnoivat yhdessä.

2 Miten puolisot voivat järjestää aviovarallisuussuhteensa? Mitä muodollisia vaatimuksia tähän sovelletaan?

Community of Acquests -järjestelmässä yleissääntö on, että molemmat puolisot ovat velvollisia yhdessä hallitsemaan ja hallinnoimaan aviovarallisuuttaan. Tämän järjestelmän osalta Maltan lainsäädännössä erotetaan kuitenkin toisistaan tavanomainen hallinnointi (ordinary administration) eli toimet, jotka puoliso voi toteuttaa yksin, ja poikkeuksellinen hallinnointi (extraordinary administration) eli toimet, jotka molempien on toteutettava yhdessä. Maltan lainsäädännössä luetellaan ainoastaan poikkeukselliseen hallinnointiin kuuluvat toimet, joten sitä, mistä laissa ei nimenomaisesti säädetä, on pidettävä tavanomaisena hallinnointina. Tämän vuoksi muodollinen vaatimus, jota olisi aina noudatettava Community of Acquests -järjestelmää sovellettaessa, on molempien puolisoiden suostumus. Jos molemmat osapuolet eivät ole antaneet suostumustaan sellaisen toimen tekemiseen, joka koskee esine- tai velvoiteoikeudellisen oikeuden hankkimista kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai kyseisen oikeuden siirtämistä, toimi voidaan kumota sen osapuolen hakemuksesta, joka ei ole antanut suostumustaan.

Separation of Estates -järjestelmässä yleissääntö on, että molemmilla puolisoilla on oikeus hallita ja hallinnoida omissa nimissään olevaa omaisuutta ilman toisen puolison suostumusta.

Corsa -järjestelmässä yleissääntö on, että kun avioliiton osapuoli päättää hankkia omaisuutta omissa nimissään, hän ei tarvitse toisen puolison suostumusta, ja omaisuutta hankkineella puolisolla on oikeus hallita ja hallinnoida kyseistä omaisuutta omissa nimissään. Toisaalta kun puolisot hankkivat omaisuutta yhdessä molempien annettua suostumuksensa, heillä on oikeus hallita ja hallinnoida sitä yhdessä.

3 Onko aviovarallisuussuhteiden järjestämistä rajoitettu?

Kun on valittu Community of Acquests -järjestelmä, avioliiton osapuolet ovat velvollisia tekemään kaiken yhdessä. Tämän vuoksi he eivät voi vapaasti valita, miten hallinta ja hallinnointi tapahtuvat. Poikkeuksen muodostavat ne tavanomaisen hallinnoinnin piiriin kuuluvat toimet, jotka eivät edellytä kummankin puolison hyväksyntää.

Sen sijaan kun valitaan Separation of Estates -järjestelmä, kummallakin avioliiton osapuolella on vapaus tehdä omissa nimissään olevalle omaisuudelle, mitä haluaa, ilman että toinen osapuoli puuttuu siihen.

Jos puoliso hankkii CORSA -järjestelmässä omaisuutta ilman toisen osapuolen suostumusta, hänellä on vapaus hallita omaisuutta ilman rajoituksia. Sen sijaan jos hankinta on tehty kummankin puolison nimiin, heidän on toimittava yhdessä eikä oman tahtonsa mukaisesti.

4 Mitkä ovat avioeron, asumuseron tai avioliiton pätemättömäksi julistamisen oikeusvaikutukset aviovarallisuussuhteisiin?

Community of Acquests -järjestelmästä laissa säädetään selkeästi, että järjestelmää aletaan soveltaa avioliiton solmimisesta alkaen, ja että soveltaminen päättyy heti kun avioliitto on purettu eli avioero on tullut voimaan. Lisäksi laissa säädetään, että jos puolisot ovat asumuserossa, voidaan pyytää omaisuuden jakamista tuomioistuimessa.

CORSA-järjestelmää koskevissa asioissa laissa säädetään, että järjestelmän soveltaminen päättyy muun muassa avioliiton purkautuessa ja puolisoiden asumuserossa.

Sitä vastoin jos avioliittoon sovelletaan Separation of Estates -järjestelmää, kumpikin puoliso jatkaa omiin nimiinsä hankitun omaisuuden hallintaa ja hallinnointia avioliiton päättyessä asumuseroon tai pätemättömäksi julistamiseen.

Näin ollen avioeron, asumuseron tai avioliiton pätemättömäksi julistamisen seurauksena aviovarallisuus jaetaan puolisoiden kesken sovintoratkaisulla tai toimivaltaisen tuomioistuimen päätöksellä.

5 Miten toisen puolison kuolema vaikuttaa aviovarallisuussuhteisiin?

Toisen puolison kuollessa aviovarallisuusjärjestelmän soveltaminen päättyy, ja sen sijaan aletaan soveltaa Maltan perintölainsäädäntöä siten, että kuolleen puolison omaisuus jakautuu hänen perillistensä kesken. Tärkein huomioon otettava seikka on se, onko kyseessä testamenttiin perustuva vai lakimääräinen perimys.

6 Millä viranomaisella on toimivalta ratkaista aviovarallisuussuhteita koskeva asia?

Aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa toimivaltainen viranomainen on siviilituomioistuin (Civil Court (Family Section)).

7 Miten aviovarallisuusjärjestelmä vaikuttaa puolison ja kolmansien osapuolten välisiin oikeussuhteisiin?

Kun aviovarallisuusjärjestelmää aletaan soveltaa, puolisoiden ja kolmansien osapuolten välille syntyy oikeussuhde. Kolmansilla osapuolilla on oikeus käyttää lakisääteisiä oikeuksiaan puolisoa vastaan joko yhdessä tai erikseen riippuen siitä, kenen kanssa sopimus on tehty tai velkasuhde on syntynyt.

8 Lyhyt kuvaus aviovarallisuuden jakautumisesta, mukaan lukien ositus, jako ja myynti, tässä jäsenvaltiossa.

Aviovarallisuuden jakaminen tapahtuu yleensä siinä vaiheessa, kun osapuolet ovat aloittaneet asumus- tai avioeromenettelyn. Tällaiset menettelyt edellyttävät, että asianosaiset aloittavat sovittelumenettelyn ennen kuin kääntyvät toimivaltaisen tuomioistuimen puoleen.

Jos sovittelu onnistuu, puolisot voivat ratkaista asian sovinnollisesti, jolloin he sopivat keskinäisistä oikeuksistaan, lastensa huoltajuudesta ja aviovarallisuuden jakamisesta. Toimivaltaisen tuomioistuimen valvoma julkinen toimi toteutetaan sen varmistamiseksi, että puolisoiden oikeudet ovat tasapainossa. Kun toimivaltainen tuomioistuin on hyväksynyt puolisoiden sopimuksen, se rekisteröidään julkisen notaarin vahvistuksen jälkeen. Näin sillä on oikeusvaikutus kaikissa lain tarkoituksissa, myös suhteessa kolmansiin osapuoliin.

Jos sovittelumenettely ei onnistu ja osapuolet eivät pääse sovintoratkaisuun, heidän on käynnistettävä menettely toimivaltaisessa tuomioistuimessa, jolle esitetään aviovarallisuusjärjestelmän purkamista koskeva pyyntö. Sen jälkeen yhteinen omaisuus jaetaan osapuolten kesken. Kun toimivaltaisen tuomioistuimen päätöksestä tulee oikeusvoimainen, kyseinen tuomio rekisteröidään, jotta sillä on oikeusvaikutus kaikissa lain tarkoituksissa, myös suhteessa kolmansiin osapuoliin.

9 Millä tavoin kiinteä omaisuus rekisteröidään ja mitä asiakirjoja tai tietoja siihen vaaditaan?

Jotta kiinteä omaisuus voidaan rekisteröidä Maltassa, sitä koskevan alkuperäisen sopimuksen laatinut julkinen notaari tekee ilmoituksen julkiseen rekisteriin sopimuksen vahvistamista varten. Tämän jälkeen kiinteä omaisuus katsotaan rekisteröidyksi, ja sopimus sitoo sekä sopimuspuolia että kolmansia osapuolia.

Päivitetty viimeksi: 09/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.