Bračnoimovinski režimi

Švedska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Postoji li u državi članici zakonski uređen bračnoimovinski režim? Što je njime predviđeno?

Da, takav sustav postoji. Njime se utvrđuju pravila o obvezi uzdržavanja koja postoji između bračnih drugova za vrijeme trajanja braka i nakon njegova prestanka. Tim se sustavom uređuju i prava i obveze bračnih drugova za vrijeme trajanja braka i nakon njegova prestanka koji se odnose na različite kategorije imovine i obveza, obiteljski dom i pokućstvo koje se u njemu nalazi te darove koje su bračni drugovi dali jedan drugome.

2 Na koji način bračni drugovi mogu urediti svoj bračnoimovinski režim? Koji su formalni zahtjevi u tom slučaju?

Bračni drugovi mogu posjedovati dvije vrste imovine: imovinu koja podliježe podjeli (giftorättsgods) i privatnu imovinu (enskild egendom). Imovina koja podliježe podjeli uobičajeniji je oblik imovine; smatra se da imovina podliježe podjeli ako nisu utvrđeni drugi uvjeti. Osnovno je pravilo da se u slučaju smrti bračnog druga ili razvoda braka takva vrsta imovine mora podijeliti. Privatna se imovina ne dijeli na taj način. Imovina se može smatrati privatnom kao posljedica sljedećeg:

(a) sporazuma o bračnoj stečevini (äktenskapsförord); sporazum se mora sastaviti u pisanom obliku i upisati u upisnik pri poreznoj upravi (Skatteverket);

(b) uvjeta darivanja;

(c) uvjeta oporuke;

(d) imenovanja korisnikom police životnog osiguranja, police osiguranja od nezgode, police zdravstvenog osiguranja ili sustava mirovinske štednje.

3 Postoje li ograničenja slobode uređenja bračnoimovinskog režima?

Da, postoje ograničenja. Na primjer, utvrđena su pravila kojima se za vrijeme trajanja braka štite obiteljski dom bračnih drugova i pokućstvo u tom domu. Nijedan od bračnih drugova ne smije prodati ili iznajmiti imovinu ili na neki drugi način njome raspolagati bez suglasnosti drugog bračnog druga. Ta se pravila primjenjuju i na imovinu koja se u skladu s uvjetima sporazuma o bračnoj stečevini smatra privatnom. Ako se imovina mora podijeliti između bračnih drugova, njihov obiteljski dom i pokućstvo koje se u njemu nalazi dodjeljuju se bračnom drugu kojem su potrebniji. To se odnosi i na imovinu koja u cijelosti pripada drugom bračnom drugu. Ako vrijednost imovine koja se na taj način dodijeli jednom bračnom drugu premašuje udio tog bračnog druga u imovini koja se dijeli, bračni će drug unatoč tomu imati pravo na vlasništvo nad tom imovinom ako drugom bračnom drugu isplati razliku. Još je jedan primjer taj da nadživjeli bračni drug ima pravo na određeni najmanji novčani iznos iz imovine obaju bračnih drugova. To se primjenjuje i u slučaju kad je imovina preminulog bračnog druga bila privatna, a preminuli je bračni drug svu svoju imovinu ostavio nekoj drugoj osobi.

4 Koji su pravni učinci razvoda, rastave ili poništaja braka na bračnu stečevinu?

Švedskim je pravom predviđen samo razvod braka. Pravni učinak razvoda braka jest taj da se imovina koja podliježe podjeli mora podijeliti. Bračni drug može imati pravo i na uzdržavanje, barem tijekom prijelaznog razdoblja.

5 Koje su posljedice smrti jednog od bračnih drugova na bračnoimovinski režim?

Imovina se dijeli među nasljednicima preminulog bračnog druga i nadživjelim bračnim drugom. Međutim, zajednička djeca i unuci bračnih drugova nasljedstvo mogu dobiti tek nakon smrti obaju bračnih drugova.

6 Koje je tijelo nadležno za odlučivanje u predmetu koji se odnosi na bračnoimovinski režim?

Bračni drugovi imovinu mogu podijeliti sami. Ako bračni drugovi postignu dogovor o podjeli, jedini formalni zahtjev jest da se taj dogovor zabilježi u pisanom obliku i da ga potpišu obje strane. Ako bračni drugovi ne uspiju postići dogovor, sud može dodijeliti izvršitelja (bodelningsförrättare). Odluke koje donese izvršitelj stranke mogu pobijati na sudu.

7 Koji su učinci bračnoimovinskog režima na pravne odnose između bračnog druga i treće osobe?

Svaki je bračni drug odgovoran za vlastite dugove. Vjerovnik jednog od bračnih drugova tražbinu ne smije naplatiti iz imovine drugog bračnog druga, neovisno o tome je li riječ o imovini koja podliježe podjeli ili o privatnoj imovini bračnog druga. Utvrđena su i pravila kojima se vjerovnik štiti od pokušaja bračnih drugova da imovinu stave izvan dohvata vjerovnika. Na primjer, bračni drug ne može odlučiti da će uključiti svoju privatnu imovinu u postupak podjele imovine ako na taj način želi izbjeći vjerovnika.

8 Kratak opis postupka podjele bračne stečevine u državi članici, uključujući raspodjelu, distribuciju i likvidaciju.

Opće je pravilo da u bilo kakav oblik podjele bude uključena sva imovina koja podliježe podjeli. Postoji nekoliko iznimaka. Bračni drug iz imovine koja podliježe podjeli može uzeti onoliko koliko odgovara iznosu njegovih dugova. Svaki od bračnih drugova može uzeti i odjeću i drugu vrstu imovine koju osobno upotrebljava te osobne darove. Podjelom nisu obuhvaćena prava iz mirovinskog osiguranja za koja je odgovoran poslodavac ili koja se osiguravaju iz javnih sredstava ni u određenoj mjeri, ona iz privatnog mirovinskog osiguranja. Vrijednost preostale imovine koja podliježe podjeli u načelu se između bračnih drugova treba podijeliti na jednake dijelove. Pri podjeli je potrebno uzeti u obzir tko je vlasnik te imovine. Kao što je prethodno navedeno, utvrđena su i posebna pravila koja se odnose na obiteljski dom i pokućstvo koje se u njemu nalazi.

9 Koji je postupak registracije nepokretne imovine i koji su dokumenti ili informacije potrebni?

Svaki se prijenos nekretnine mora upisati u registar na način da se Nacionalnoj geodetskoj upravi (Lantmäteriet) podnese zahtjev za upis vlasništva. Upis obično zahtijeva kupac. Zahtjevu je potrebno priložiti izvorne isprave.

Posljednji put ažurirano: 10/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.