Sutuoktinių turto teisinis režimas

Italija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar šioje valstybėje narėje yra nustatytas teisinis sutuoktinių turto teisinis režimas? Kas juo numatyta?

Italijoje galiojantis sutuoktinių turto teisinis režimas yra įstatymu nustatytas sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės režimas, kaip numatyta Civilinio kodekso 177 ir tolesniuose straipsniuose.

Pagal įstatymu nustatytą bendrosios jungtinės nuosavybės režimą sutuoktinių santuokos laikotarpiu bendrai ar atskirai įsigytam turtui, išskyrus asmeninį įsigytą turtą, galioja bendrosios jungtinės nuosavybės režimas.

Asmeniniu vieno iš sutuoktinių turtu laikomas:

1) turtas, kuris iki santuokos sudarymo jau priklausė vienam iš sutuoktinių;

2) turtas, kuris po santuokos sudarymo gautas kaip dovana ar palikimas;

3) turtas, skirtas išimtinai asmeniniam kiekvieno sutuoktinio naudojimui;

4) turtas, kurio sutuoktiniui reikia, kad galėtų užsiimti savo profesine veikla;

5) turtas, gautas kaip žalos kompensacija, taip pat bet kokios išmokos, susijusios su daliniu ar visišku darbingumo netekimu;

6) turtas, įsigytas perleidžiant arba išmainant asmeninį turtą, jeigu tai aiškiai nurodoma įsigijimo momentu.

Bendrosios jungtinės nuosavybės turto režimas taip pat taikomas šiam turtui:

1) kiekvieno sutuoktinio gautam pelnui, neišleistam bendrosios jungtinės nuosavybės režimo galiojimo pasibaigimo dieną;

2) iš kiekvieno sutuoktinio veiklos gautoms pajamoms, jeigu jos neišleistos bendrosios jungtinės nuosavybės režimo galiojimo pasibaigimo dieną;

3) bet kokiam sutuoktinių bendrai valdomam verslui, pradėtam po santuokos sudarymo.

Už bendro turto valdymą ir atstovavimą teisminiuose procesuose, susijusiuose su veiksmais dėl bendro turto, yra atsakingas kiekvienas sutuoktinis atskirai, o už ypatingo administravimo veiksmus jie yra atsakingi solidariai.

Turtas, kuriam taikomas įstatymu nustatytas bendrosios jungtinės nuosavybės režimas, paskirstomas turtą ir įsipareigojimus padalijus lygiomis dalimis.

2 Kaip sutuoktiniai gali susitarti dėl sutuoktinių turto teisinio režimo? Kokie formalūs reikalavimai taikomi šiuo atveju?

Sutuoktiniai gali sudaryti kitokį susitarimą, kuris galioja tik jį sudarius viešuoju dokumentu.

Pasirinkus turto atskirumo režimą, toks sprendimas taip pat gali būti nurodytas santuokos liudijime.

Sutuoktiniai, siekdami patenkinti savo šeimos poreikius, taip pat gali susitarti sudaryti kapitalo fondą, į kurį įnešamas tam tikras kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, užregistruotas viešuose registruose, arba kredito priemonės (Civilinio kodekso 167 straipsnis).

Fondą gali sukurti vienas arba abu sutuoktiniai viešuoju dokumentu. Fondą taip pat gali sukurti trečioji šalis viešuoju dokumentu arba testamentu.

Fondo nuosavybės ir valdymo srityje taikomos taisyklės dėl įstatymu nustatyto bendrosios jungtinės nuosavybės režimo (Civilinio kodekso 168 straipsnis).

3 Ar yra laisvės susitarti dėl sutuoktinių turto teisinio režimo apribojimų?

Sutuoktiniai negali bendrai nuspręsti, kad jų turtinius santykius iš dalies arba visiškai turėtų reguliuoti jiems netaikomi teisės aktai arba papročiai – jie turi konkrečiai nurodyti susitarimų, kuriais nustatoma šių santykių reguliavimo tvarka, turinį (Civilinio kodekso 161 straipsnis).

Visi susitarimai, kuriais siekiama suformuoti kraitį, visais atvejais yra negaliojantys (Civilinio kodekso 166a straipsnis).

Sutuoktiniams nusprendus susitarimu pakeisti įstatymu nustatytą bendrosios jungtinės nuosavybės režimą, šis režimas negali būti taikomas tokiam turtui:

1) turtui, kuris skirtas išimtinai asmeniniam naudojimui;

2) turtui, kurio sutuoktiniui reikia, kad galėtų užsiimti savo profesine veikla;

3) turtui, kuris gautas kaip žalos kompensacija;

4) bet kokioms išmokoms, susijusioms su daliniu ar visišku darbingumo netekimu.

Be to, turto valdymo ir lygių turto dalių aspektais negali būti nustatytos taisyklių dėl įstatymu nustatyto bendrosios jungtinės nuosavybės režimo išimtys.

4 Koks yra santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ar santuokos panaikinimo teisinis poveikis sutuoktinių turtui?

Santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ar santuokos panaikinimo atveju įstatymu nustatytas bendrosios jungtinės nuosavybės režimas nustoja galioti.

5 Koks yra vieno iš sutuoktinių mirties poveikis sutuoktinių turto teisiniam režimui?

Mirties atveju bendrosios jungtinės nuosavybės režimas nustoja galioti.

6 Kuri institucija turi kompetenciją priimti sprendimą byloje, susijusioje su sutuoktinių turto teisiniu režimu?

Vadovaujantis bendrosiomis normomis jurisdikciją turi teisminė institucija.

7 Koks yra sutuoktinių turto teisinio režimo poveikis vieno iš sutuoktinių ir trečiosios šalies teisiniams santykiams.

Turtui, kuriam taikomas įstatymu nustatytas bendrosios jungtinės nuosavybės režimas, neturi reikšmės iki santuokos sudarymo vieno iš sutuoktinių prisiimti įsipareigojimai, taip pat įsipareigojimai, susiję su į bendrosios jungtinės nuosavybės režimo taikymo sritį nepatenkančiomis dovanomis ir palikimais, kuriuos vienas iš sutuoktinų gauna santuokos laikotarpiu (Civilinio kodekso 187 ir 188 straipsniai).

Turtui, kuriam taikomas įstatymu nustatytas bendrosios jungtinės nuosavybės režimas, neturi reikšmės vieno iš sutuoktinių po santuokos sudarymo prisiimti įsipareigojimai, susiję su neįprastais veiksmais be būtino kito sutuoktinio sutikimo, kai skola kreditoriams negali būti padengta asmeniniu turtu (Civilinio kodekso 189 straipsnis).

Kai skola negali būti padengta iš bendrosios jungtinės nuosavybės, kreditoriai taip pat gali reikalauti iki pusės reikalaujamos skolos padengti iš kiekvieno sutuoktinio asmeninio turto (Civilinio kodekso 190 straipsnis).

8 Trumpas sutuoktinių turto padalijimo, įskaitant pasidalijimą, paskirstymą ir likvidavimą, tvarkos šioje valstybėje narėje aprašas.

Turtas, kuriam taikomas įstatymu nustatytas bendrosios jungtinės nuosavybės režimas, paskirstomas turtą ir įsipareigojimus padalijus lygiomis dalimis. Turtą padalijantis teismas, nagrinėdamas išlaikytinių poreikių ir globos klausimą, gali vienam iš sutuoktinių suteikti uzufrukto teisę į tam tikrą kitam sutuoktiniui priklausantį turtą (Civilinio kodekso 194 straipsnis).

Padalijant turtą sutuoktiniai turi teisę pasiimti visą kilnojamąjį turtą, kuris kiekvienam jų priklausė iki įsigaliojant bendrosios jungtinės nuosavybės turto režimui arba kurį šio režimo galiojimo laikotarpiu jie gavo kaip palikimą arba dovaną.

Jeigu tokio kilnojamojo turto negalima surasti, sutuoktiniai, pateikdami jo vertės įrodymą, įskaitant savarankišką vertinimą, gali prašyti tokio turto vertei prilygstančios sumos, nebent tokio turto nėra dėl to, kad jis buvo sunaudotas arba prarastas, arba dėl bet kokios kitos priežasties, kuri negali būti siejama su kitu sutuoktiniu (Civilinio kodekso 196 straipsnis).

9 Kokia procedūra ir dokumentai ar informacija paprastai reikalingi nekilnojamojo turto registracijai?

Visos sutartys, kuriomis perduodamos nuosavybės į nekilnojamąjį turtą teisės, ir apskritai visi dokumentai, kuriais nustatomos, perduodamos arba pakeičiamos teisės į nekilnojamąjį turtą, turi būti užregistruoti atitinkamame žemės registre. Ši taisyklė taip pat taikoma kai įsigyjamas nekilnojamasis turtas, kuriam taikomas bendrosios jungtinės nuosavybės režimas.

Išrašo prašantis asmuo turi Žemės kadastro įstaigai pateikti informaciją – dviem egzemplioriais – apie šalims, jeigu jos susituokusios, taikomą turto režimą, pagal civilinės metrikacijos įstaigos, kuri prie santuokos liudijimo pridedamoje pastaboje nurodė turto režimą, išduotame dokumente arba liudijime išdėstytą pareiškimą, taip pat turi pateikti nuosavybės dokumento kopiją.

Žemės registre taip pat turi būti užregistruoti kiti vedybų susitarimai, kuriais, pavyzdžiui, susitariama, kad vienam iš sutuoktinių priklausančio asmeninio nekilnojamojo turto konkretiems elementams bus taikomas bendrosios jungtinės nuosavybės režimas, arba sudaromas nekilnojamojo turto kapitalo fondas.

Paskutinis naujinimas: 22/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.