Laulāto mantiskās attiecības

Nacionālie noteikumi, kas laulības šķiršanas, laulāto atšķiršanas vai nāves gadījumos regulē starptautisku pāru laulāto mantas sadalīšanu

Savienības iedzīvotāji arvien biežāk pārceļas uz citām dalībvalstīm nolūkā mācīties, strādāt vai veidot ģimeni. Tā rezultātā veidojas vairāk starptautisku pāru, kas stājušies laulībā vai reģistrētās partnerattiecībās.

Starptautiskos pāros pusēm ir dažādu valstu valstspiederība, tās dzīvo ES valstī, kas nav viņu izcelsmes valsts, vai arī tām pieder īpašumi dažādās valstīs. Starptautiskiem pāriem - gan laulībā, gan reģistrētās partnerattiecībās esošiem - ir jāpārvalda savs īpašums un, jo īpaši, tas jāsadala laulības šķiršanas, laulāto vai partneru atšķiršanas vai laulātā vai partnera nāves gadījumā.

Šādās situācijās starptautiskajiem pāriem palīdz ES noteikumi. Šos noteikumus piemēro 18 ES valstīs: Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Itālijā, Kiprā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Portugālē, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā.

Šajos noteikumos reglamentēts, kuras ES valsts tiesām ir jāizskata jautājumi saistībā ar starptautiskā pāra īpašumu un kuras valsts tiesības būtu jāpiemēro šo jautājumu izšķiršanā. Noteikumi arī vienkāršo to, kā vienā ES valstī pasludināti spriedumi vai notariālie dokumenti būtu jāatzīst un jāizpilda citā ES valstī.

Detalizētu informāciju par konkrēto valsti iespējams iegūt, uzklikšķinot uz attiecīgo karogu.

Ja jums vajadzīga papildu informācija, sazinieties ar attiecīgās ES valsts iestādēm vai profesionālu juristu.

Jūs varat apmeklēt arī Eiropas Savienības Notariātu padomes tīmekļa vietni http://www.coupleseurope.eu/lv/home.

Lapa atjaunināta: 09/07/2024

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.